Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Regulacje dotyczące urlopu na żądanie w regulaminie pracy

Marek Gola • Opublikowane: 2021-08-02 • Aktualizacja: 2021-08-02

Stworzony został nowy regulamin pracy, są w nim także regulacje dotyczące urlopu na żądnie:
1. Pracodawca udziela na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendarzowym.
2. Pracownik zgłasza pracodawcy żądanie udzielenia urlopu, o którym mowa powyżej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu przed rozpoczęciem pracy.
3. Pracownik nie może rozpocząć urlopu „na żądanie”, dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody poprzez zatwierdzenie przez wyrażenie zgody na urlop przez osobę upoważnioną w imieniu pracodawcy.
Czy powyższy zapis jest zgodny z prawem i Kodeksem pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Regulacje dotyczące urlopu na żądanie w regulaminie pracy

Regulamin pracy i jego regulacje

Regulamin pracy, zgodnie z art. 18 Kodeksu pracy, musi być zgodny z przepisami powszechnie obowiązującymi, wyjątek dotyczy sytuacji gdyby zapisy regulaminu były korzystniejsze. Zgodnie z przytoczonym przepisem postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów – postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego.

Udzielanie urlopu na żądanie

Z kolei zgodnie z art. 1672 „pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym”. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Na uwagę zasługuje pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie III APo 5/14, zgodnie z którym:

„Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie (art. 1672 k.p.) powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Można zatem zgłosić przez pracownika skorzystanie z urlopu na żądanie ustnie, telefonicznie, czy nawet faksem lub sms–em, i ten swoisty sposób wystąpienia o udzielenie części urlopu nie jest wcale uwarunkowany od złożenia formalnego (pisemnego) wniosku, w szczególności po dacie wykorzystania urlopu i po powrocie do pracy”.

Jednakże stosownie do stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie SNO 29/13:

„Nie ma znaczenia sama forma zgłoszenia żądania pracodawcy przez pracownika woli korzystania z urlopu na podstawie art. 1672 k.p. Żądanie takie może być zgłoszone także faksem skierowanym do pracodawcy. Żądanie pracownika powinno być zgłoszone najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, jednak do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy przez pracownika według obowiązującego go czasu pracy w danym zakładzie pracy. Regulamin pracy lub przyjęta praktyka pracodawcy mogą przewidywać także późniejsze zgłoszenie wniosku o udzielenie"urlopu na żądanie". Pracodawcę wiąże wskazanie we wniosku terminu (okres udzielenia urlopu), jeżeli pracownik nabył już prawo do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym. Dla pracownika nie są zatem wiążące sugestie pracodawcy o możliwości udzielenia urlopu na żądanie w innym okresie niż wskazany we wniosku pracownika. Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na podstawie art. 1672 k.p. ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że zasługujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymagałby obecności danego pracownika w pracy w okresie określonym w żądaniu udzielenia urlopu”.

Przepisy dotyczące urlopu na żądanie

Rozpoczęcie urlopu na żądanie (art. 1672) przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Zawarte w art. 1672 sformułowanie o obowiązku udzielenia urlopu przez pracodawcę ma takie samo znaczenie normatywne, jakie przypisuje się takiemu pojęciu w innych przepisach dotyczących reguł wykorzystywania przez pracownika urlopu wypoczynkowego, którego część stanowi urlop na żądanie. Racjonalny ustawodawca nie odwołałby się w omawianym przepisie do mającego określone znaczenie prawne pojęcia „udzielania urlopu przez pracodawcę”, gdyby miałoby to być bezcelowe. Nie istnieją żadne racjonalne argumenty dla uzasadnienia stanowiska, że zawartemu w art. 1672 pojęciu „udzielić urlopu” należy nadawać jakieś inne znaczenie normatywne, a w szczególności, że do wykorzystania tego urlopu uprawnia pracownika samo złożenie wniosku, będącego żądaniem w rozumieniu art. 1672. Pracownik nie może zatem rozpocząć urlopu na żądanie, dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu takiego urlopu.

Innymi słowy odmowa wyrażenie zgody, o której mowa w pkt 3, będzie oceniana każdorazowo indywidualnie w zależności od sytuacji faktycznej w danym dniu. Odnoszę wyrażenie, że zapis zmierza do nadużyć, ale niezwykle trudno będzie je udowodnić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »