Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przejście na urlop wychowawczy po roku

• Autor: Monika Cieszyńska

Jestem rok po powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Moim dzieckiem zajmowała się teściowa, ale ostatnio podupadła na zdrowiu i nie może tego nadal robić. Jedyną osobą, która może się zająć córką, jestem ja sama. Czy mogę teraz przejść na bezpłatny urlop wychowawczy na 10 miesięcy? Jeśli tak, to co z moim urlopem i tzw. trzynastką? Czy po urlopie mogę zostać zwolniona z pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 186 § 1 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia (czyli także czas zatrudnienia u poprzednich pracodawców).

Odnosząc powyższe do Pani sytuacji, należy stwierdzić, iż jest Pani uprawniona do urlopu wychowawczego. Pani wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego jest dla pracodawcy wiążący, tzn. pracodawca musi Pani udzielić tego urlopu we wskazanym przez Panią terminie. Powyższe potwierdza art. 186 § 7 Kodeksu pracy.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego należy złożyć pracodawcy na piśmie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza Pani korzystać z tego urlopu.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego winien zawierać:

  • wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego;
  • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;
  • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Jeśli dotąd nigdy Pani nie korzystała z urlopu wychowawczego, we wniosku wskazuje Pani oczywiście tylko datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego.

Maksymalny czas trwania urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Nadto warto pamiętać, że urlop wychowawczy może Pani wykorzystać w częściach, jednak nie więcej niż w 5 częściach.

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Za czas trwania urlopu wychowawczego nie należy się urlop wypoczynkowy. Oznacza to, iż Pani roczny wymiar urlopu wypoczynkowego należy zmniejszyć o 1/12 za każdy miesiąc przebywania na urlopie wychowawczym.

Natomiast jeśli chodzi o dodatkowe wynagrodzenie roczne (tj. trzynastkę) przysługujące pracownikom sfery budżetowej, to nabędzie Pani do niego prawo w wymiarze proporcjonalnym do przeprowadzonego okresu, jeśli w danym roku przepracuje Pani przynajmniej 1 dzień (art. 2 ust. 2 w zw. z art. 2 ust. 3 pkt 6 ppkt a ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej; Dz. U. z 2013 r., poz. 1144).

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca jest zobowiązany dopuścić Panią do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Podsumowując, po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca obowiązany jest dopuścić Panią do pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info