Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie zakładu pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-04-22

Moja firma ma na podstawie art. 23 ^1^ Kodeksu pracy przejąć inny zakład pracy, a w zasadzie – dwa zakłady pracy, które zatrudniają tych samych pracowników – każdy z nich na część etatu (przykładowo pracownik jest zatrudniony jednocześnie na 3/4 etatu w firmie A i na pół etatu w firmie B). W jaki sposób połączyć etaty i jak naliczyć urlopy? Czy w przypadku zmiany wymiarów etatu musimy naliczać nową podstawę do okresu zasiłkowego?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pańskie pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (j.t.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.):

§ 1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (...).

§ 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

§ 3. Jeżeli u pracodawców, o których mowa w § 1, nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

§ 4. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

§ 5. Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie (...).

§ 6. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

Pracodawcy ci są obowiązani w terminie co najmniej trzydziestodniowym przed przewidzianym przejściem przekazać indywidualnie każdemu pracownikowi informacje określone w § 3. Jak trafnie przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 stycznia 2002 r. (I PKN 779/00, OSNP 2004, nr 1, poz. 7), niewykonanie przez dotychczasowego pracodawcę obowiązku udzielenia informacji i pouczenia nie wpływa na skutek przejęcia zakładu pracy lub jego części, polegający na wejściu nowego pracodawcy w prawa i obowiązki strony stosunku pracy.

Według Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 18 września 2003 r., I PK 280/03, niepubl.) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez pracodawcę obowiązku zawiadomienia o przejściu zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę uzasadnia jego odpowiedzialność odszkodowawczą.

Wobec powyższego należy podkreślić, że pracodawca, który przejmuje inny zakład pracy, ma obowiązek przedstawić przejęty pracownikom nowe warunki pracy i płacy, a więc tak połączyć wymiar czasu pracy, jak to wynika z jego potrzeb. Jeśli zatem pracodawca nie ma potrzeby zatrudniania przejętych pracowników w wymiarze wyższym niż pełny etat – powinien przedstawić warunki zatrudnienia ich jedynie w pełnym wymiarze czasu pracy, a nie w wymiarze wyższym niż etat. To, że pracownik przed przejęciem u dwóch pracodawców miał łącznie więcej niż etat, nie oznacza, że po przejęciu zakładu pracy nadal musi mieć taki wymiar czasu pracy.

Co do urlopów – sprawa jest jasna, gdyż do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Do okresu 6 miesięcy wlicza się zatem zarówno wynagrodzenie u nowego, jak i u poprzedniego pracodawcy. W przypadku znacznych wahań wysokości wynagrodzenia okres ustalenia podstawy wymiaru zasiłku może być wydłużony do 12 miesięcy. Mowa jest o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu za okres 6 miesięcy. Nie ma znaczenia, u ilu pracodawców pracownik pracował.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ubezpieczenie wypadkowe przy umowie-zleceniu

Pracuję w firmie X na podstawie umowy o pracę. W czasie mojego urlopu pracowałam dla firmy Y na podstawie umowy-zlecenia. Podczas wykonywania tej drugiej pracy...

 

Odbycie szkolenia podczas zasiłku chorobowego w czasie ciąży

Jestem zatrudniona na czas określony w pewnej firmie do końca tego roku. Jestem w 6. Miesiącu ciąży i przebywam na zwolnieniu lekarskim....

 

Ochrona przedemerytalna pracownika

Mam 57 lat i jestem pracownikiem stowarzyszenia. W ostatnim czasie zmieniły się władze stowarzyszenia, które postanowiły zmienić kilku pracownikom...

 

Łączenie klas w szkole

Pracuję w szkole. Przez wiele lat, w przypadku choroby nauczyciela, zastępował go inny nauczyciel (odpłatnie). W styczniu 2012 r. urząd miasta...

 

Adaptacja zawodowa w policji a macierzyństwo

Pierwszej adaptacji zawodowej w policji nie odbyłam, ponieważ byłam w 3 miesiącu zagrożonej ciąży; w tym miesiącu prawdopodobnie urodzę....

 

Umowa o pracę tymczasową a ciąża

Jestem zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej na umowę o pracę do końca grudnia 2013 r. Planuję zajść w ciążę i chciałam wiedzieć...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »