Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do odprawy emerytalnej przy wypowiedzeniu umowy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-02-24

We wrześniu zawarłam umowę z pracownikiem na czas określony do września następnego roku. Pracownica kończy 60 lat w kwietniu i w związku z tym otrzymałam od niej wypowiedzenie (w związku z przejściem na emeryturę). Czy przysługuje jej odprawa emerytalna?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony jest możliwe, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki: jest ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz strony przy jej zawieraniu przewidziały dopuszczalność rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje, że porozumienie dopuszczające wypowiedzenie może być zawarte także w trakcie obowiązywania umowy (uchwała z dnia 14 czerwca 1994 r., I PZP 26/94, OSNAPiUS 1994, nr 8, poz. 126). Jak wynika z wyroku z dnia 4 lipca 2001 r. (I PKN 527/00, OSNP 2003, nr 10, poz. 249), porozumienie to może być dokonane przez każde zachowanie się stron, które ujawnia ich wolę w sposób dostateczny. Według tego sądu wypowiedzenia można dokonać nie tylko po upływie 6 miesięcy trwania umowy, lecz także przed tym terminem (uchwała z dnia 7 września 1994 r., I PZP 35/94, OSNAPiUS 1994, nr 11, poz. 173). Można zastrzec dłuższy okres wypowiedzenia, albowiem jest to korzystniejsze dla pracownika (art. 18 K.p.) i powoduje większą stabilizację stosunku pracy, a ta stabilizacja należy do istoty umowy zawartej na czas określony. Nie ma przeszkód prawnych, aby strony określiły przesłanki dopuszczalności wypowiedzenia tej umowy.

Jeśli więc w umowie przewidziano możliwość wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze stron, pracownik miał prawo do wypowiedzenia i pracodawca nie może obciążyć go z tego tytułu żadnymi dodatkowymi kosztami.

Zgodnie z art. 921 K.p. pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę inwalidzką lub emeryturę jest ujmowany szeroko w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Do nabycia prawa do odprawy nie jest konieczne, aby rozwiązano stosunek pracy z powodu przejścia pracownika na rentę lub emeryturę. Przyczyna nie ma wpływu na prawo do tej odprawy. Przykładowo SN w wyroku z dnia 28 lipca 1999 r., I PKN 174/99, OSNAPiUS 2000, nr 21, poz. 786, stwierdził, że przepis ten wiąże prawo do odprawy emerytalnej z ustaniem, nie zaś z rozwiązaniem stosunku pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek upływu czasu, na jaki zawarto umowę o pracę, nie wyklucza jego związku z przejściem na emeryturę. Wystarczy w tym zakresie związek czasowy, tj. przejście na emeryturę lub rentę bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy. Związek ten jest zachowany także wtedy, gdy pracownik przechodzi na rentę lub emeryturę w pewnym okresie po ustaniu stosunku pracy, lecz następuje to bezpośrednio po okresie nieprzerwanego pobierania zasiłku chorobowego, zapoczątkowanego jeszcze w czasie trwania stosunku pracy (tak np. uchwała SN z dnia 7 stycznia 2000 r., III ZP 18/99, OSNAPiUS 2000, nr 24, poz. 888).

Omawiana odprawa przysługuje wszystkim pracownikom w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Wysokość tego wynagrodzenia ustala się tak, jak ekwiwalent pieniężny za urlop. Przepisy szczególne odnoszące się do różnych grup zawodowych oraz układy zbiorowe pracy mogą ustalać wyższą odprawę.

W związku z powyższym musi Pani wypłacić pracownikowi odprawę emerytalną. Jednocześnie nie ma Pani podstaw, aby żądać od pracownika, który zakończył umowę zawartą na czas określony przed czasem jakichkolwiek świadczeń w związku z owym wcześniejszym zakończeniem umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca

Skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca

Mam pytanie o skrócenie okresy wypowiedzenia. Otóż mam chorą matkę, która żyje samotnie w innym mieście. Tylko ja mogę się nią zaopiekować i muszę...

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku zmiany stanowiska w firmie

Rozważam rozwiązanie umowy z obecnym pracodawcą i chciałbym wiedzieć, czy obowiązuje mnie 1- czy 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Od maja 2008 pracuję...

 

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn zdrowotnych

Pracownik chce rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zdrowotnych. Czy przy takim rozwiązaniu umowy o pracę pracownik powinien dostarczyć...

 

Czy można wydłużyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Pracuję w pewnej firmie na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Mam zamiar odejść z pracy; chciałabym jednak wynegocjować czteromiesięczny...

 

Jak rozwiązać umowę o pracę ze spółdzielnią socjalną?

Jestem członkiem spółdzielni socjalnej. Moje zobowiązanie wygasa za pół roku. Chciałabym jednak zakończyć współpracę wcześniej, ponieważ dostałam...

 

Nieprzyjęcie przez szefa wypowiedzenia o umowy pracę

Nieprzyjęcie przez szefa wypowiedzenia o umowy pracę

Dwa dni temu złożyłem swojemu pracodawcy wypowiedzenie umowy pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia i jednocześnie dałem mu L4 na czas...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »