Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracownik pod wpływem alkoholu i rozwiązanie umowy o pracę

Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 2010-09-07

Przełożony stwierdził, że jestem pod wpływem alkoholu, i dał mi wybór: albo piszę prośbę o rozwiązanie umowy z dniem jutrzejszym, albo wzywa policję i poddaję się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Napisałem prośbę o rozwiązanie umowy. Czy mogę to jakoś odkręcić?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście, czasami zdarza się, że pracownik, który wyraził wolę rozwiązania umowy o pracę, zmienia zdanie i chce cofnąć złożone wcześniej oświadczenie. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej: K.c.) w zw. art. 300 K.p., (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94), zgodnie z którym odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne, jeżeli doszło do adresata jednocześnie z tym oświadczeniem bądź wcześniej. Oznacza to, że oświadczenie pracownika, który już po skutecznym i niewadliwym rozwiązaniu umowy wycofuje się z powziętej decyzji, nie jest dla pracodawcy wiążące, a sama umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu.

Rozumiem, że Pan nie wysłał takiego oświadczenia o cofnięciu prośby o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W takiej sytuacji pozostaje Panu tylko podważenie zawartego z pracodawcą porozumienia przez powołanie się na wadę swego oświadczenia woli co do rozwiązania pracy za porozumieniem stron.

Do najczęściej powoływanych wad oświadczeń woli należą:

  1. brak świadomości lub swobody,
  2. błąd
  3. oraz bezprawna groźba.

Ad 1. Brak świadomości.

Zgodnie z art. 82 K.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego bądź innego zaburzenia czynności psychicznych. Pracownik, który zamierza powołać się na ten rodzaj wady, musi jednak pamiętać o tym, że samo zdenerwowanie czy stres w chwili składania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę nie są równoznaczne z brakiem możliwości świadomego i swobodnego podjęcia takiej decyzji (wyrok SN z 5 grudnia 2002 r., I PKN 582/01, Pr. Pracy 2003/5/33).

Ad 2. Błąd.

Pracownik może również zakwestionować wyrażoną zgodę na zawarcie porozumienia, powołując się na działanie pod wpływem błędu. W myśl art. 84 K.c. wadą oświadczenia woli jest tylko błąd istotny, a więc taki, który uzasadnia przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, to nie złożyłby oświadczenia o takiej treści.

Ad 3. Groźba pracodawcy.

Wadą oświadczenia woli, na którą może powołać się pracownik, jest wreszcie groźba pracodawcy. Zgodnie z art. 87 K.c. groźba ta ma być bezprawna oraz poważna, a zatem wzbudzająca obawę, że danej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe. Sąd Najwyższy podkreślił, że pracownik, zgadzając się na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, nie działał pod wpływem bezprawnej groźby, jeżeli pracodawca nie groził mu rozwiązaniem umowy o pracę z jego winy w razie niewyrażenia zgody na porozumienie rozwiązujące stosunek pracy (wyrok SN z 4 marca 2004 r., I PK 435/03, Pr. Pracy 2004/6/37).

Do uchylenia się od skutków porozumienia zawartego pod wpływem groźby lub błędu niezbędne jest złożenie drugiej stronie pisemnego oświadczenia w terminie roku od wykrycia błędu, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

Jeżeli więc według Pana oświadczenie dotyczące prośby o rozwiązanie umowy było złożone pod wpływem którejkolwiek z wad oświadczenia woli, ma Pan prawo złożyć oświadczenie o wycofaniu tej prośby (wypowiedzenia).

Proszę jednak pamiętać, że zarówno stawienie się do pracy w stanie po użyciu alkoholu, jak i spożywanie go w miejscu pracy stanowią ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, uzasadniające rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Nawet jednokrotne naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych może stanowić przesłankę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Potwierdzenie takiego stanowiska znajdujemy także w orzecznictwie SN: o zwolnieniu w trybie art. 52 § 1 K.p. decyduje jednostkowy czyn, a nie przebieg dotychczasowej pracy (wyrok z dnia 2 grudnia 2004 r. I PK 86/04, opubl. MP. 2005/14/711).

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić później niż po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Jeżeli chodzi o przebadanie Pana alkomatem – otóż badanie takie nie jest konieczne. Jak wypowiedział się bowiem SN (I PK 165/06), do celów postępowania w sprawach ze stosunku pracy nie jest konieczne ustalenie ściśle określonego stężenia alkoholu we krwi pracownika, jak to ma miejsce w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym wykroczeń, a stan nietrzeźwości pracownika w czasie pracy może być dowodzony wszelkimi środkami dowodowymi. Oznacza to, że wystarczające mogą okazać się zeznania przełożonych i innych pracowników (zeznania świadków, którzy zauważyli słanianie się na nogach, nieskoordynowane ruchy itp.). Ocena zeznań świadków każdorazowo należy do sądu.

Wykonanie badań stanu trzeźwości należy do pracownika, któremu pracodawca zarzucił naruszenie obowiązku. Z art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) wynika, że pracodawca, który nie dopuścił pracownika do pracy, ma obowiązek umożliwić mu wykazanie trzeźwości przez badanie krwi – wyrok SN z 11 kwietnia 2000 r. (sygn. akt I PKN 589/99, OSNP 2001/18/557). Przepis ten ma na celu ochronę niesłusznie posądzonego o spożycie alkoholu.

Przebieg i warunki badania stanu trzeźwości pracownika zostały określone w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. Nr 25, poz. 117). Badanie to może obejmować:

  • badanie wydychanego powietrza,
  • badanie krwi,
  • badanie moczu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?

 

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Jak rozwiązać umowę z firmą w upadłości?

Wniosek o upadłość firmy, w której pracuję, został złożony prawdopodobnie w styczniu.  W tej chwili trwa wycena majątku firmy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »