Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na zastępstwo a zasiłek macierzyński

Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-09-08

31 sierpnia kończy mi się umowa o pracę na zastępstwo. Czy mogę już teraz wziąć zasiłek macierzyński, czyli jeszcze przed porodem? Czy po rozwiązaniu umowy muszę gdzieś być zarejestrowana, żeby taki zasiłek otrzymać?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zasiłek macierzyński przysługuje tylko osobie ubezpieczonej (np. pracownicy), która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

  • urodziła dziecko,
  • przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
  • przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem.

Zasiłek macierzyński przysługuje również:

  • W razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W tym pierwszym przypadku, o ile pracownicy nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje jej do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
  • Osobie ubezpieczonej, będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu. Obowiązek przedłużenia umowy o pracę dotyczy tylko umowy zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Nie można przypasować Pani sytuacji do żadnej z wyżej opisanych. Zgodnie z art. 177 § 31 Kodeksu pracy – w wypadku umowy o pracę na czas określony, zawartej w celu zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy nie stosuje się przedłużenia umowy.

W związku z tym pracodawca nie ma obowiązku przedłużenia Pani umowy o pracę na zastępstwo. W konsekwencji, skoro umowa nie ulegnie przedłużeniu, nie będzie miał zastosowania art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, na którego podstawie przysługuje zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia.

Jedyną ewentualnością, kiedy przysługiwałby Pani zasiłek macierzyński byłaby sytuacja, gdyby ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Na podstawie art. 180 K.p. po zakończeniu umowy nie będzie Pani też przysługiwał urlop macierzyński, gdyż po porodzie nie będzie już Pani miała statusu pracownika.

Jednakże podczas trwania umowy o pracę na zastępstwo ma Pani prawo skorzystać z przywileju, jaki daje art. 180 § 3 K.p., który mówi, że „co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu”. Należy pamiętać, iż wraz z zakończeniem umowy, zakończy się prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego.

Niestety, z pytania nie można się zorientować, jak zaawansowana jest Pani ciąża, nie sposób więc także określić, czy taka sytuacja byłaby dla Pani korzystna.

Po zakończeniu umowy będzie Pani miała prawo, jako osoba bezrobotna, zwrócić się do powiatowego urzędu pracy z wnioskiem o rejestrację. W świetle prawa zapewni to Pani ubezpieczenie społeczne i zasiłek dla bezrobotnych. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński (art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Sytuacja pracownicy po urlopie macierzyńskim wobec przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę

Pracuję w aptece jako kierownik, mam umowę na czas nieokreślony; urodziłam dziecko i przebywałam na urlopie macierzyńskim, a od tygodnia mam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »