Kategoria: Wynagrodzenie
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na umowę i na zlecenie u jednego pracodawcy

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-12-04

Mam umowę o pracę ze stałym wynagrodzeniem 1400 zł netto miesięcznie. U tego samego pracodawcy wykonuję zlecenia za kwotę 6 zł za godzinę. Od pół roku pracodawca za pracę etatową rozlicza się ze mną stawką godzinową jak za zlecenie. Czy ma do tego prawo?

»Wybrane opinie klientów

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

4) wymiar czasu pracy,

5) termin rozpoczęcia pracy”.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Sposób określenia wysokości wynagrodzenia i jego składników jest pozostawiony woli stron, chyba że przepisy płacowe (np. układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania) stanowią inaczej. Najczęściej wynagrodzenie określane jest jako kwota mieszcząca się w pewnej grupie zaszeregowania.

Wynagrodzenie za pracę nie jest uznawane ani w orzecznictwie, ani w doktrynie za składnik przedmiotowo istotny (łac. essentialia negotii) umowy o pracę w takim znaczeniu, jakie jest przypisywane rodzajowi pracy. Wynika to z faktu, że przy pracowniczym zatrudnieniu wynagrodzenie i jego wysokość można ustalić w sposób zarówno bezpośredni (wymieniając jego składniki oraz wysokość), jak i pośredni, na przykład na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy, układów zbiorowych, regulaminów czy statutu. W przypadku braku takiego wskazania wynagrodzenie przysługuje pracownikowi adekwatnie do rodzaju wykonywanej pracy, jej jakości i ilości. Wynagrodzenie jest przede wszystkim ekwiwalentem za wykonywaną pracę, która daje podstawę do określenia jego wysokości, nawet jeśli strony tego wprost nie uczyniły.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Oznaczenie wynagrodzenia za pracę w umowie powinno polegać na wskazaniu jego składników, ich wysokości oraz podstawy prawnej ich ustalenia. Określenie podstawy prawnej ustalenia wynagrodzenia powinno polegać na wskazaniu obowiązujących u danego pracodawcy przepisów płacowych.

Wynagrodzenie za pracę nie jest składnikiem koniecznym umowy o pracę. Mimo nieokreślenia w umowie wysokości przysługującego pracownikowi wynagrodzenia, umowa dochodzi bowiem do skutku. Zgodnie z art. 84 Kodeksu pracy pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie wysokości płacy, pracownikowi przysługuje ustalone w oparciu o przepisy płacowe wynagrodzenie, odpowiadające rodzajowi pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu.

Wobec powyższego należy uznać, że jeśli w umowie o pracę ma Pan określoną stawkę wynagrodzenia, to pracodawca nie może wypłacać Panu wynagrodzenia według stawki godzinowej, jak za zlecenie. Jest to bowiem naruszenie postanowień umownych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy specjalista powinien otrzymać prowizję za sprzedaż?

Pracownik w umowie o pracę ma wpisaną nazwę stanowiska pracy "specjalista". W sprawach nieuregulowanych umową następuje odesłanie do Regulaminu Wynagradzania. W zakresie obowiązków pracownika zatrudnionego w Dziale Handlowym, należy sprzedaż produktów i usług zatrudniającego go Przedsiębiorcy (co jest zgodne z intencją Stron). Regulamin wynagradzania pracowników przewiduje "prowizję" dla "handlowców", liczoną od wartości sprzedaży w określonej wysokości i w określonych terminach. Prowizja była pracownikowi wypłacana regularnie zgodnie z regulaminem. Spór powstał po rozwiązaniu umowy o pracę, pracownik twierdzi że pracodawca nie wypłacił mu prowizji za 2 miesiące. Pracodawca natomiast twierdzi, że prowizja mu nie przysługiwała, ponieważ był zatrudniony na stanowisku specjalisty, a nie handlowca. Z ustaleń wynika, że wszyscy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli na stanowiskach "specjalistów" (wszyscy otrzymywali prowizję zgodnie z treścią regulaminu), a regulamin niezbyt dokładnie odzwierciedlał stan faktyczny w zakresie nazw stanowisk w kontekście wykonywanych przez pracowników obowiązków służbowych. Czy do oceny prawnej w zakresie roszczeń pracownika przyjąć literalne brzmienie stanowiska pracy określone w umowie o pracę, czy rozważać to w szerszym kontekście i badać zakres obowiązków i faktycznie wykonywane czynności i zadania na tym stanowisku.

Podwyżka podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim

Kolega z pracy przebywał na zwolnieniu lekarskim od połowy listopada do 25 marca. W styczniu wszyscy pracownicy otrzymali podwyżkę, kolega nie. Kadrowa powiedziała, że ponieważ był na zwolnieniu lekarskim (= zasiłku chorobowym), to nie ma prawa do podwyżki. Czy słusznie?

Wysokość wynagrodzenia w czasie zwolnienia podczas ciąży

Przez cały 2011 rok otrzymywałam do pensji dodatek w formie premii uznaniowej i nie wiem, czy został on obecnie wliczony do wynagrodzenia, jakie otrzymuję, będąc na zwolnieniu chorobowym w ciąży. Mam ostatnie zestawienie od kadrowej, gdzie na liście wyszczególniono 7 dni pracy, za resztę dni wpisana jest tylko kwota brutto. Nie wiem więc, jak naliczana jest teraz moja pensja. Dziwi mnie też zapis „100% chorobowe, 100% zasiłek”. Czy po upływie 33 dni zwolnienie wynagrodzenie się zmieni?

Spóźnianie się z wypłaceniem wypłaty na konto

Niedawno zakończyłam pracę w butiku (koniec umowy). Złożyłam wniosek o wypłacenie mojej wypłaty na konto. Nie otrzymałam jednak decyzji w tej sprawie, ale nie dostałam też wypłaty – spóźnienie to już 2 tygodnie. Bardzo są mi potrzebne pieniądze, a kierownik mnie zbywa. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Udać się do sądu pracy?

Leasing pracowniczy

Mam zatrudnionego pracownika na stanowisku handlowiec (jesteśmy firmą produkcyjną), który pracuje na rzecz dystrybutora. Mamy problem z koordynowaniem jego pracy (pracownik miga się, wybiera kiepskich klientów). Dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby przesunąć go, czyli wypożyczyć „leasing” dystrybutorowi – który będzie koordynował jego pracę. Czy to możliwe? Jakie umowy musimy podpisać – czy pracownik może iść u nas na bezpłatny urlop? Czy istnieje możliwość zmiany wynagrodzenia takiemu pracownikowi? Czy mogę zaproponować mu gorsze warunki finansowe?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »