Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca i nauka

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2008-05-29

W listopadzie 2005 r. podpisałam z moim pracodawcą umowę dotyczącą pokrycia kosztów mojej nauki. Obowiązuje ona przez czas edukacji oraz przez dwa lata po jej ukończeniu. Szczególnie interesuje mnie fragment zapisu umowy mówiący o tym, że: „Pracownik zobowiązany jest do świadczenia pracy w pełnym wymiarze w ramach stosunku pracy na rzecz pracodawcy w czasie pobierania nauki oraz po jej ukończeniu, przez czas odpowiadający okresowi pobierania nauki, której koszty pokrywał pracodawca. W przypadku wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przed upływem wyżej określonego terminu niniejszej umowy, pracownik zobowiązany jest do zwrotu całości kosztów nauki pracownika przez pracodawcę”. We wrześniu 2006 r. szef podpisał ze mną umowę zlecenie w miejsce wcześniejszej umowy o pracę. Powodem zmiany był fakt, że wciąż się uczę i nie ukończyłam 26-go roku życia. Jeżeli zerwałabym umowę przed jej końcem czy zostanę obarczona wszystkimi kosztami nauki czy też proporcjonalnie do czasu jaki przepracowałam? Czy do okresu, w którym muszę pracować na rzecz wspomnianego pracodawcy wlicza się również urlop macierzyński i wychowawczy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z udzielonych przez Panią informacji oraz fragmentu treści umowy o pokrycie kosztów kształcenia wynika, że była ona ściśle związana z łączącą Panią w tym czasie z pracodawcą umową o pracę, a pracodawca był uprawniony do żądania zwrotu poniesionych kosztów Pani kształcenia tylko w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przed upływem wyżej określonego terminu niniejszej umowy.

Z treści zawartej umowy o pokrycie kosztów kształcenia pracownika wynika, że byłaby Pani, w przypadku zaistnienia podstaw zwrotu tych kosztów na rzecz pracodawcy (tj. wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przed upływem wyżej określonego terminu niniejszej umowy), zobowiązana do zwrotu całości kosztów swojego kształcenia, nie zaś ich części obliczonej w proporcji do okresu dotychczasowego zatrudnienia.

Co do kwestii wliczania do okresu czasu objętego obowiązkiem lojalności urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego, obawiam się, iż w niniejszej sprawie z uwagi na brzmienie przytoczonego przez Panią zapisu umowy o pokrycie kosztów kształcenia – pracownik zobowiązany jest do świadczenia pracy w pełnym wymiarze w ramach stosunku pracy na rzecz pracodawcy (...) – nie jest to możliwe. Co prawda okresy urlopów macierzyńskiego oraz wychowawczego są wliczane do okresów zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, ale nie są jednak okresami „świadczenia pracy” skoro pracy w tym czasie pracownik nie wykonuje. Odmienna interpretacja przytoczonego przez Panią zapisu umowy wydaje się być ryzykowna.

Kończąc mam dla Pani dobrą i wydaje się najważniejszą informację. Skoro pracodawca był uprawniony do żądania zwrotu poniesionych kosztów Pani kształcenia tylko w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przed upływem terminu wskazanego w umowie o pokrycie kosztów kształcenia, a obecnie łączy Panią z pracodawcą stosunek zlecenia (stosunek pracy został rozwiązany jak domniemywam z Pani słów w drodze porozumienia stron, nie zaś w drodze wypowiedzenia umowy przez Panią lub bez wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron) nie ma prawnej możliwości ziszczenia się przesłanek uprawniających pracodawcę do żądania zwrotu kosztów Pani kształcenia. Stosunek zlecenia nie jest bowiem stosunkiem pracy, tak więc jego ewentualne rozwiązanie nie rodzi obowiązku zwrotu kosztów kształcenia.

Pewne wątpliwości mogłyby się pojawić, gdyby zawarła Pani z pracodawcą nową umowę o pracę jeszcze w okresie obowiązywania umowy o pokrycie kosztów kształcenia (ta umowa dalej obowiązuje ale nie mogą póki co zostać zrealizowane przesłanki obowiązku zwrotu przez Panią kosztów kształcenia na rzecz pracodawcy). Wówczas jej rozwiązanie w drodze wypowiedzenia przez pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przez którąkolwiek za stron mogłoby stanowić podstawę roszczeń pracodawcy, których się Pani obawia.

( Karol Jokiel)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prezes a umowa o pracę

Kto zawiera umowę o pracę z prezesem spółki z o.o. wówczas kiedy zarząd jest jednoosobowy i ma ona dwóch udziałowców. Jeśli umowa może być zawarta z...

 

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony

Czytałem, że jeśli kończy się umowa na czas określony i następną umową ma być umowa na czas nieokreślony, to pracodawca musi o tym poinformować pracownika...

 

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »