Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Potrącenie z powodu nadpłaty wynagrodzenia

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-08-22

Błędnie naliczyłam wynagrodzenie chorobowe pracownikowi i muszę je skorygować. Pracownik się zgodził się, ale wiem, że muszę mieć od niego zgodę na przeprowadzenie korekty. Co powinno zawierać takie pismo?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli doszło do nadpłaty wynagrodzenia to zgodnie z art. 91 § 1 Kodeksu pracy „należności, których nie wymieniono w art. 87 § 1 i 7, mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie”. Wśród takich należności są nadpłacone w wyniku błędu pracodawcy kwoty wynagrodzenia. Przy czym warto wiedzieć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 408/00, OSNP 2003/13/305) pracownik ma prawo uważać, że świadczenie wypłacane przez pracodawcę posługującego się wyspecjalizowanymi służbami jest spełnione zasadnie i zgodnie z prawem, a więc nie musi liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu.

Należy też pamiętać, że nie można dokonać potrącenia w dowolnej kwocie – pomimo zgody pracownika na potrącenie, konieczne jest zastosowanie kwoty wolnej od potrąceń, która zgodnie z art. 91 § 2 Kodeksu pracy wynosi:

  1. „100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  2. 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów – przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1”.

Formułując pismo do pracownika, należy więc wskazać:

  • podstawę konieczności dokonania potrącenia (fakt błędnego wyliczenia wynagrodzenia chorobowego),
  • podstawę wskazującą możliwość dokonania potrącenia (art. 91 § 1 Kodeksu pracy),
  • kwotę, jaka zostanie potrącona (wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi w art. 91 § 2), oraz
  • termin (terminy) dokonania potrącenia.

W piśmie można też wskazać art. 405 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), który to przepis mówi o bezpodstawnym wzbogaceniu i stanowi, że „ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

Pismo w powyższej sprawie powinno być ponadto opatrzone datą jego sporządzenia, oznaczeniami stron – to jest pracownika i pracodawcy, a także powinno być podpisane przez pracodawcę. Na piśmie powinno też znaleźć się miejsce na oświadczenie pracownika, mówiące o tym, czy wyraża on zgodę na dokonanie potrącenia, czy też nie, oraz na podpis tego pracownika pod jego oświadczeniem.

W przypadku odmowy ze strony pracownika pracodawca ma prawo skierować sprawę do sądu w celu wyegzekwowania nadpłaconej kwoty, o którą pracownik się bezprawnie wzbogacił. Warto wiedzieć, że roszczenie o zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia za pracę nie jest roszczeniem ze stosunku pracy, tylko roszczeniem cywilnym, mają więc do niego zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń, w szczególności art. 118, który mówi o terminie 10 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Mam 59 lat pracy i 30-letni staż, a jestem księgową w małej firmie (9 pracowników). Otrzymuję wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków....

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Niewypłacenie premii po odejściu z pracy

Wypowiedziałem umowę o pracę i z końcem kwietnia odszedłem z firmy. Pracodawca nie chce mi wypłacić premii rocznej za obecny rok, którą...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »