Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2014-07-21

Pracuję w pewnej firmie 16 lat. Jakiś czas temu powiedziano mi, że zostanę przeniesiony do innego oddziału. Od początku mi to nie odpowiadało, bo czułem, że stracę na tym finansowo. W oddziale, do którego postanowiono mnie przenieść, są mniejsze obroty, a moje wynagrodzenie zależy m.in. od obrotu. Powiedziano mi, że przewidywane są znaczne podwyżki. Zmiana wynagrodzenia faktycznie była (dokładnie brzmiało to tak: „porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy”), ale z podwyżką nie miało to nic wspólnego. W poprzednim oddziale zarabiałem 2300-2500 zł, po przejściu na drugi oddział 1800-2000 zł, natomiast po zmianie płac także 1800-2000 zł. Chcę złożyć wypowiedzenie. Czy pracodawca mógł tak postąpić, przenosząc mnie na inny oddział i zmieniając moje warunki pracy i płacy? Czy okres wypowiedzenia może być krótszy niż 3 miesiące?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli pracodawca nosi się z zamiarem wprowadzenia pracownikom nowych godziny pracy, nałożenia na nich nowych obowiązków w stosunku do dotychczas wykonywanych lub obniżenia wynagrodzenia, to w przypadku braku zgody pracownika powinien skorzystać z procedury przewidzianej w art. 42 Kodeksu pracy, czyli tzw. wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie takie koniecznie musi zostać złożone na piśmie pracownikowi. Po jego złożeniu procedura jest następująca:

1. Pracownikowi zaczyna biec termin wypowiedzenia.

2. Do połowy okresu wypowiedzenia pracownik zobowiązany jest w sposób jasny, a nie dorozumiany, do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Jeżeli w tym terminie nie zaakceptuje nowych warunków, to umowa o pracę ulega rozwiązaniu. Jeżeli natomiast zaakceptuje nowe warunki lub nie wypowie się na ten temat w ogóle, to poczytuje się, że wyraził na nie zgodę i nowe warunki zaczynają obowiązywać z chwilą upływu okresu dokonanego wypowiedzenia.

W wypowiedzeniu pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika o służącym mu prawie dokonania odmowy przyjęcia warunków wypowiedzenia zmieniającego do upływu połowy terminu wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca tego nie zrobi, to pracownik przez cały okres upływu wypowiedzenia będzie uprawniony do dokonania wyboru, a pracodawca będzie zmuszony czekać na jego decyzję nawet do ostatniego dnia.

3. Wypowiedzenie powinno zawierać uzasadnienie takiej decyzji.

Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa albo ulegnie rozwiązaniu (odmowa przyjęcia przez pracownika nowych warunków), albo będzie obowiązywała na nowych, zaproponowanych przez pracodawcę, warunkach.

Pracownikowi służy także odwołanie od złożonego przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy właściwego dla miejsca świadczonej pracy, miejsca zakładu lub siedziby pracodawcy. Odwołanie takie zobowiązany jest on złożyć w terminie 7 dni, o czym pracodawca ma obowiązek także go pouczyć w wypowiedzeniu.

Jeżeli kłopoty, których pracodawca doznaje, są przejściowe, to może on skorzystać z procedury, którą przewiduje art. 42 § 4 Kodeksu pracy, czyli powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Warunki zastosowania tego rozwiązania są trzy:

  • może to łącznie trwać nie dłużej niż 3 miesiące,
  • musi to być uzasadnione potrzebami pracodawcy,
  • pracownik musi otrzymywać swoje dotychczasowe wynagrodzenie.

Jak rozumiem, zaproponowane Panu przez pracodawcę „porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy” zostało przez Pana podpisane lub w inny sposób zaakceptowane. Jeżeli tak było, to pracodawca w sprytny, choć nie do końca etyczny, sposób uzyskał Pańską zgodę na zmianę warunków pracy bez uprzedniego wszczynania procedury opisanej powyżej. Jeżeli natomiast nie podpisał Pan tego porozumienia, a pracodawca nie przeprowadził skutecznie procedury wypowiedzenia zmieniającego opisanej powyżej, to będzie Panu służyło uprawnienie do dochodzenia wyrównania wynagrodzenia do pierwotnej wysokości.

Odnosząc się zaś do kwestii rozwiązania umowy o pracę z krótszym niż 3-miesięczny okres wypowiedzenia, to może Pan podjąć próbę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, iż na tej podstawie umowa może ulec rozwiązaniu w dowolnie oznaczonej i wybranej chwili. Niestety tutaj potrzebna będzie współpraca ze strony pracodawcy i jego zgoda na proponowane przez Pana rozwiązanie.

Natomiast rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia przewidziane jest jedynie w przypadkach uregulowanych w art. 55 Kodeksu pracy:

„Art. 55. § 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy mogę domagać się wypłaty premii?

W 2012 i 2013 roku pracowałem w pewnej firmie. Pracodawca w załączniku do umowy o zasadach kształtowania premii napisał, że pracownikowi na moim...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Wynagrodzenie po przywróceniu do pracy

Zostałem po 18 miesiącach przywrócony do pracy. Czy powinienem dostać wynagrodzenie za trzy miesiące? Dostałem tylko za jeden.

 

Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia

Rozwiązałam umowę o pracę na czas nieokreślony za 7-dniowym uprzedzeniem, bo zakład został przejęty przez inny. Na świadectwie pracy napisano, że...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »