Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porozumienie zmieniające umowę o pracę

Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2014-08-22

Od około 22 lat pracuję w pewnej firmie. Dawno już nie dostałam żadnej podwyżki, choć jestem chwalona. Mimo mojego sprzeciwu otrzymałam do podpisania porozumienie zmieniające umowę o pracę (za porozumieniem stron) z dniem 1 lipca*. Według tego porozumienia wymiar mojego czasu pracy zostanie zmniejszony do 4/5 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia. Wynagrodzenie ma być odpowiednio mniejsze. Co się stanie, jeśli nie podpiszę tego porozumienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaproponowane Pani porozumienie stron jest próbą przyspieszenia przez pracodawcę procedury zmiany warunków Pani umowy. Jeśli obie strony stosunku pracy się na to zgadzają, nie ma wówczas konieczności składania wypowiedzenia zmieniającego ani podawania przez pracodawcę przyczyny zmiany treści umowy. W razie braku obopólnej woli (a sprzeciw Pani o tym świadczy) tylko w drodze wypowiedzenia zmieniającego można zmienić pracownikowi warunki zatrudnienia. Pracodawca musi wręczyć je Pani do końca czerwca, wówczas dopiero począwszy od 1 października 2012 r. warunki zatrudnienia ulegną zmianie (o ile nie podejmie Pani określonych kroków prawnych, o czym niżej). Brak zgody pracownika na porozumienie uniemożliwia zmianę warunków pracy i płacy z dniem 1 lipca 2012 r.

Wypowiedzenie zmieniające reguluje art. 42 Kodeksu pracy. Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu definitywnym (powodującym rozwiązanie stosunku pracy). Oznacza to, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy powinno nastąpić na piśmie (art. 42 § 2 K.p.), z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynikającego z długości zatrudnienia u danego pracodawcy, czyli trzymiesięcznego, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 pkt 3 K.p.). Wreszcie, pracodawca ma obowiązek zawrzeć w oświadczeniu o wypowiedzeniu pouczenie pracownika o przysługującym mu prawie odwołania się do sądu pracy od złożonego wypowiedzenia (art. 30 § 5 K.p.).

Przyczyna uzasadniająca zmianę warunków pracy i płacy musi zostać wskazana w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu zmieniającym (art. 30 § 4 w zw. z art. 42 K.p.), gdyż w jej ramach sąd będzie ewentualnie oceniać w przyszłym procesie zasadność złożonego wypowiedzenia. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 czerwca 1985 r. (sygn. akt III PZP 10/85, OSNCP 1985, nr 11, poz. 164), „wypowiedzenie zmieniające może być uzasadnione zarówno przyczynami stanowiącymi podstawę wypowiedzenia umowy o pracę, jak i innymi przyczynami adekwatnymi do wypowiedzenia zmieniającego”. Zwracam uwagę, że wypowiedzenie zmieniające nie stanowi sankcji za uchybienie obowiązkom pracowniczym, a wina pracownika nie jest warunkiem skuteczności tej czynności prawnej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2002 r., sygn. akt I PKN 885/00, M. Prawn. 2002, nr 16, poz. 726), zatem wypowiedzenie warunków pracy i płacy może być skierowane również do pracownika „nienagannego”.

Pracownik ma trzy możliwości postępowania w przypadku otrzymania wypowiedzenia zmieniającego. Otóż, może je przyjąć i oczekiwać na upływ okresu wypowiedzenia, zaś upływ tego okresu spowoduje, że warunki pracy i płacy ulegną zmianie wedle treści wypowiedzenia. Jeśli pracownik kwestionuje wypowiedzenie zmieniające, to:

  1. Po pierwsze przed upływem połowy okresu wypowiedzenia może odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków, a wówczas umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik nie złożył oświadczenia w tym terminie, uważa się, że wyraził zgodę na zaproponowane warunki. Jednak pismo pracodawcy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie, w razie braku tego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków (art. 42 § 3 K.p.).
  2. Po drugie może wnieść odwołanie do sądu pracy od złożonego wypowiedzenia, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (art. 264 § 1 K.p.), kwestionując zasadność działania pracodawcy.

Wnosząc odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego, można domagać się (art. 45-471 K.p.) uznania tego wypowiedzenia za bezskuteczne, a jeśli okres wypowiedzenia już upłynął i umowa uległa rozwiązaniu (także w trakcie trwania procesu), to pozostają dwa roszczenia:

  1. żądanie przywrócenia do pracy lub przywrócenia poprzednich warunków pracy i płacy bądź
  2. żądanie odszkodowania (maksymalnie trzymiesięczne wynagrodzenie), nie niższego jednak niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

*Stan prawny z dnia 26.06.2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przydział godzin nauczania przez dyrektora szkoły

Jestem nauczycielem mianowanym, pracuję na pełen etat. Dyrektor przydzielił mi na ten rok tylko 15 godzin, informując, że pozostałe będę uzupełniał...

 

Czy pracodawca może zmusić do dodatkowej pracy w soboty lub niedziele?

Czy pracodawca może zmusić do dodatkowej pracy w soboty lub niedziele?

Pracuję normalnie 5 dni w tygodniu. Czy pracodawca może zmusić mnie do dodatkowej pracy w soboty lub niedziele przez okres 6 miesięcy?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »