Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-03-07

Przed pójściem na zwolnienie lekarskie napisałem wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron między pracownikiem a pracodawcą. Pracodawca przysłał pismo z propozycją daty rozwiązania umowy. Jak mam na to odpowiedzieć? Czy możemy zawrzeć porozumienie podczas mojego zwolnienia lekarskiego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 ustawy Kodeks pracy mowa o pracę rozwiązuje się między innymi na mocy porozumienia stron. Porozumienie stron to umowa rozwiązująca stosunek pracy. Może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron przez czynności konkludentne (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 1997 r., sygn. akt I PKN 232/97, OSNAPiUS 1998, nr 10, poz. 306, odnoszący się do umowy zawartej na czas określony). Wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy (wyrok SN z dnia 4 października 2000 r., sygn. akt I PKN 58/00, OSNAPiUS 2002, nr 9, poz. 211).

Porozumienie powinno określać datę ustania stosunku pracy. Zdaniem SN (wyrok z dnia 20 października 1998 r., sygn. akt I PKN 317/98, OSNAPiUS 1999, nr 22, poz. 721) termin rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron z przyczyn dotyczących pracodawcy może być określony zdarzeniem przyszłym, zwłaszcza gdy zdarzenie to (likwidacja stanowiska pracy) jest przez strony przewidywane po okresie dłuższym niż okres wypowiedzenia przez pracodawcę oraz przy zastrzeżeniu, że termin ten może ulec jedynie przedłużeniu.

Jeżeli w porozumieniu strony nie określiły, choćby w sposób dorozumiany, terminu ustania stosunku pracy, rozwiązuje się on w dacie zawarcia porozumienia (tak wyrok SN z dnia 11 stycznia 2001 r., sygn. akt I PKN 844/00, OSNAPiUS 2002, nr 18, poz. 432). Według wyroku SN z dnia 20 czerwca 2001 r., sygn. akt I PKN 474/00, OSNP 2003, nr 8, poz. 203, nie jest wykluczone rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pod warunkiem zawieszającym.

Wynika stąd, że nie ma przeszkód prawnych do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron z ustaleniem daty ustania stosunku pracy nawet znacznie później niż data porozumienia (wyrok z dnia 4 listopada 2004 r., sygn. akt I PKN 653/03, OSNP 2005, nr 14, poz. 204). Trafnie przyjął SN, że nie narusza art. 30 § 1 pkt 1 porozumienie, na podstawie którego pracownik wyraża zgodę na przedstawioną przez pracodawcę propozycję rozwiązania umowy w tym trybie w zamian za odszkodowanie.

Zawarcie tego porozumienia zasadniczo nie ma wpływu na sytuację stron w okresie między jego zawarciem a ustaloną datą ustania stosunku pracy. Pracownik nie ma prawa do zwolnienia na poszukiwanie nowej pracy, nie jest także zobowiązany do wykorzystania urlopu.

Wobec powyższego co do zasady Pana choroba nie wpływa na termin rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron. W propozycji takiego zakończenia stosunku pracy powinien Pan był umieścić datę jego zakończenia. Skoro Pan tego nie zrobił – zrobił to pracodawca. Jeśli Pan się z tą datą zgadza, nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa o prace zakończyła się tego dnia. Po jej zakończeniu będzie Pan nadal mógł przebywać na zwolnieniu lekarskim, z tym że zasiłek chorobowy wypłacać Panu już będzie ZUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wypowiedzenie umowy podczas urlopu wychowawczego

Przebywam na urlopie wychowawczym do kwietnia 2011 r. Wiem już, że nie będę wracała do obecnego pracodawcy. Córeczka od września idzie do przedszkola, więc...

 

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia...

Dłuższy okres wypowiedzenia niż okres gwarantowany przez Kodeks pracy – 3 miesiące zamiast 2 tygodni

Mam podpisaną umowę na czas określony (5 lat) i zapisaną klauzulę o wypowiedzeniu (3 miesiące). Na co można się powołać, żeby skorzystać z kodeksowego...

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Pracuję w prywatnej firmie. Od ponad roku są problemy z wypłatami. Pracodawca płaci tylko częściowo i na dodatek po terminie. W sumie nie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »