Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ponaglenie pracodawcy do wydania zaświadczenia dla ZUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-03-09

Ile czasu ma zakład pracy na wystawienie zaświadczenia potwierdzającego moje zatrudnienie – potrzebuję takiego dokumentu do emerytury dla ZUS? Już dwukrotnie wysłałem prośbę o wydanie mi takiego zaświadczenia i do dzisiaj nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Jak ponaglić pracodawcę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy prawa nie określają terminu, w jakim pracodawca ma obowiązek wydania zaświadczenia. Przepisy Kodeksu pracy nie określają ściśle tego obowiązku.

Nie oznacza to, że zakład pracy może sobie dowolnie postępować w takich przypadkach.

Pracodawca odmawia pracownikowi potwierdzenia pisemnego, stwierdzając, iż nie posiada w tym zakresie obowiązku prawnego – jest to postawa wybitnie niewłaściwa, gdyż niezrealizowanie umotywowanego wniosku pracownika w każdym przypadku ocenić należy jako działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 8 K.p.), a także sprzeczne z przyjętymi powszechnie zwyczajami w tym zakresie.

Pracodawca zobowiązany na mocy art. 94 pkt 9a K.p. do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika nie może skutecznie powoływać się na brak podstawy prawnej do wydania pracownikowi stosownego poświadczenia na podstawie tych akt, gdyż byłoby to działanie nie tylko sprzeczne z zasadami współżycia społecznego ale z ustalonym powszechnie zwyczajem funkcjonującym od dnia wejścia w życie kodeksu, czyli od 1 stycznia 1975 r.

W razie posiadania przez pracownika dowodów odmowy wydania stosownego poświadczenia przez pracodawcę podmiot zatrudniający może być pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych, przewidzianych w szczególności w art. 415 K.c. przez art. 300 K.p. Przepis ten stanowi, że ten, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Sprawę można zgłosić do PIP. Interwencja inspektora pracy może polegać na tym, że w ramach przeprowadzanej kontroli, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o PIP, zażąda od pracodawcy pisemnego potwierdzenia określonego faktu, załączając dokument do protokołu kontroli w formie jego załącznika, a następnie kopię tego dokumentu przekaże zainteresowanemu pracownikowi.

Podstawą prawną wystąpienia inspektora pracy w takiej sprawie – w razie potrzeby jego sporządzenia – powinien być art. 94 K.p. w związku z art. 56 K.c. przez art. 300 K.p. w powiązaniu z art. 8 K.p.

Odmowa wydania przez pracodawcę stosownego pisemnego poświadczenia opartego na dokumentach znajdujących się w jego posiadaniu powinna być oceniona przez inspektora pracy jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 8 K.p.) i ustalonymi powszechnie obowiązującymi zwyczajami (art. 56 K.c. przez art. 300 K.p.).

Nadto uporczywe uchylanie się od takiego obowiązku może być także ocenione jako podejrzenie wyczerpania znamion przestępstwa z art. 218 § 1 Kodeksu karnego. Czyny takie wstępnie ocenia inspektor pracy, gdyż jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i dlatego organ PIP jest obowiązany powiadomić o podejrzeniu popełnienia przestępstwa właściwego prokuratora, zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego

Nie wspomniał Pan o tym, o jakie konkretnie zaświadczenie chodzi, ale z reguły można zastosować wymienione wyżej argumenty. Proszę wystosować pismo – straszak, i powołać te argumenty, łącznie z opcją skierowania sprawy do prokuratury.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odprawa emerytalna

Sprawa dotyczy kobiety, która osiągnęła wiek emerytalny ( 61 lat) i zamierza w najbliższym czasie przejść na emeryturę. W porozumieniu z dyrekcją firmy...

 

Świadczenie przedemerytalne a praca w gospodarstwie

Ubiegam się o świadczenie przedemerytalne. Po złożeniu stosownych dokumentów do ZUS dostałam, niestety, negatywną odpowiedź. ZUS zaliczył mi 34 lata, 6...

 

Przestój w firmie

Kiedy pracodawca powinien płacić tzw. postojowe i w jakiej wysokości? Czy w firmie zatrudniającej poniżej 20 osób też należy się postojowe?

 

Zasiłek dla bezrobotnych a dywidenda

Pobieram zasiłek dla bezrobotnych, jednocześnie jestem udziałowcem w spółce, w której byłam zatrudniona. Czy w momencie otrzymania dywidendy...

 

Nowy płatny okres zasiłkowy

Przebywałam na zwolnieniu lekarskim, 182 dni okresu zasiłkowego kończy się 2 marca. Ja ostatni dzień zwolnienia lekarskiego miałam do 1 marca. Na 2 marca...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »