Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawa i zasady naliczania wynagrodzenia dla nauczyciela dyplomowanego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-05-03

Jestem nauczycielem dyplomowanym, w listopadzie 2017 r. minie 35 lat pracy w szkole. W kwietniu 2017 r. otrzymałam odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły z przyczyn organizacyjnych. Od 1 czerwca 2017 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim spowodowanym operacją i pobytem w szpitalu. Dnia 10 października 2017 r. kończy mi się zwolnienie lekarskie i po tym dniu zamierzam złożyć wniosek o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron i przejść na emeryturę. Jaka będzie podstawa i zasady naliczania ekwiwalentu za urlop uzupełniający, odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia MEN w sprawie wynagrodzenia urlopowego nauczycieli ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu.

Zgodnie z treścią art. 87 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela odprawę emerytalną oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania, wysokość nagrody oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 

„W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

6) wynagrodzenie za pracę w święto,

7) dodatek za uciążliwość pracy,

8) jednorazowy dodatek uzupełniający”.

W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. W związku z tym na potrzeby ustalenia wysokości odprawy / nagrody / ekwiwalentu nie uwzględnia się wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego.

Zgodnie z treścią § 2 rozporządzenia o wynagrodzeniu urlopowym składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Zatem należy ustalić, do jakich dodatków będzie miała Pani prawo w miesiącu październiku. Dodatek wiejski nie wchodzi w skład wynagrodzenia urlopowego, więc nie będzie wchodził w skład odprawy emerytalnej / nagrody / ekwiwalentu. Dodatek za wysługę lat zostanie zaliczony do wszystkich świadczeń. Stawkę wynagrodzenia zasadniczego należy uwzględnić w stawce przysługującej w dacie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki