Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisanie niekorzystnej umowy na połowę wynagrodzenia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-03-02

Zostałem zmuszony do podpisania niekorzystnej dla mnie umowy o pracę po ponad 5 latach pracy. Połowę wynagrodzenia pozostawiono na umowie o pracę, a resztę wpisano na umowę-zlecenie. Firma zatrudnia ok. 50 osób, jest w dobrej kondycji finansowej. Niektórzy pracownicy, mimo namów, pozostali w starym systemie. Czy mogę jakoś wybrnąć z tego podpisania niekorzystnej umowy na połowę wynagrodzenia? W każdym miesiącu tracę przez to ok. 500 zł.

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Zgodnie z art. 22 ustawy „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zatrudnienie w warunkach określonych wyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych wyżej.

Komentowany przepis znajduje praktyczne zastosowanie wtedy, gdy przyjęta przez strony nazwa umowy rozmija się z zawartym stosunkiem prawnym, którego cechy wskazują na stosunek pracy. Decydujące znaczenie mają tu cechy stosunku pracy, a także sformułowane przez doktrynę i orzecznictwo. Celem komentowanego przepisu jest zwalczanie sytuacji, w których dochodzi do zawierania pozornych umów prawa cywilnego w celu obejścia przepisów ochronnych ustawodawstwa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z komentowanym przepisem zatrudnienie w warunkach określonych w Kodeksie jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Jeśli więc świadczona praca spełnia warunki przypisane stosunkowi pracy, możliwe jest ustalenie, że wiążąca strony umowa nie jest umową cywilnoprawną, a umową o pracę. Sytuacja ta ma miejsce wtedy, gdy na podstawie całokształtu okoliczności można ustalić, że cel i zamiar stron jest inny, niż wynika z brzmienia i nazwy samej umowy. Dla ustalenia, że stron nie łączył stosunek pracy, nie jest konieczne precyzyjne nazwanie łączącej strony umowy cywilnoprawnej.

Komentowany przepis nie stwarza domniemania prawnego zawarcia umowy o pracę. Stwierdzenia Sądu Najwyższego należy odczytywać w ten sposób, że to wola stron w ramach przyznanej przez prawo autonomii decyduje o wyborze podstawy zatrudnienia. Zatrudnienie bowiem nie musi mieć charakteru pracowniczego. Sąd Najwyższy wypowiadał się wielokrotnie, że praca może być świadczona także na podstawie umów cywilnoprawnych. Konsekwentnie też potwierdzał, że przepisy Kodeksu pracy nie wykluczają możliwości zawierania umów cywilnoprawnych (agencyjnej, o dzieło, zlecenia), gdy jest to zgodne z charakterem i celem świadczonej pracy. Wobec tego ustalenie, że praca była świadczona na podstawie umowy prawa cywilnego nie narusza normy konstytucyjnej z art. 24 Konstytucji RP stanowiącej, że praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższa interpretacja podkreśla odpowiedzialność spoczywającą na stronach, które posiadając określoną zdolność do czynności prawnych, rozważnie muszą kształtować swoją sytuację prawną. Zasada swobody umów polega na możliwości wyboru przez strony rodzaju stosunku prawnego, który będzie je łączył. Dotyczy to także wykonywania stale i za wynagrodzeniem określonych czynności, a więc stosunku prawnego określanego jako wykonywanie zatrudnienia w szerokim tego słowa znaczeniu. Podstaw zatrudnienia nie można traktować koniunkturalnie. Nie można zatem traktować umowy-zlecenia pracownika z pracodawcą raz jako cywilnej, innym razem, kiedy jest to korzystne ze względu na świadczenia pracownicze, jako umowy o pracę. Okoliczność, że dla określonej osoby korzystniejsze byłoby zawarcie umowy o pracę niż umowy-zlecenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy jej wola została wyrażona w pełni świadomie, a przy wykonywaniu pracy nie jest ona podporządkowana, nie może stanowić podstawy uznania, że nawiązano umowę o pracę.

W tych okolicznościach praktycznego znaczenia nabiera rozgraniczenie podstaw zatrudnienia – umów cywilnoprawnych od umów o pracę. Nazwa umowy ma znaczenie, ponieważ wskazuje ona, pośród innych okoliczności takich chociażby jak treść umowy, na określony zamiar stron. Natomiast nie jest możliwe do zaakceptowania stanowisko, wedle którego w ramach przyznanej autonomii strony nadają umowie o świadczenie pracy charakter mieszany, łączący elementy umowy o pracę i umowy-zlecenia. Jeśli nawet zawiera ona wspólne cechy obu umów, kwalifikacja stosunku prawnego do określonego reżimu (prawa cywilnego i prawa pracy) musi być jednoznaczna.

Z zatrudnieniem w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy wiążą się w istocie dwie grupy problemów. Pierwsza z nich dotyczy ustalenia podstaw zatrudnienia w chwili zawierania stosunku pracy poprzez badanie zgodnego zamiaru stron. Zagadnieniu temu zostały poświęcone wcześniejsze wywody. Druga jest związana z dopuszczalnym przekształceniem pierwotnie wybranej cywilnoprawnej podstawy świadczenia pracy w podstawę stosunku pracy. Orzecznictwo w tym względzie zajmuje dość jasne stanowisko. Stosunek cywilnoprawny może „przekształcić się” w stosunek pracy, jeżeli strony zaczną go wykonywać w sposób charakterystyczny dla tego stosunku prawnego.

Komentowany przepis stanowi, że nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy.

Podsumowując rozważania, pracodawca postąpił niezgodnie z prawem, rozdzielając dotychczasowy stosunek pracy na stosunek pracy i cywilnoprawny. W tej sytuacji rekomendowałabym Panu skierowanie sprawy do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy w miejsce umowy-zlecenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakres przedmiotowy Kodeksu pracy

Jaki jest zakres przedmiotowy Kodeksu pracy? W szczególności czy ogranicza się do zagadnień określonych w art. 1 K.p.?

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Jestem w 8. tygodniu ciąży. Dowiedziałam się o ciąży 11 marca, a moja 3-miesięczna umowa o pracę wygasała 13 marca. Przedłożyłam pracodawcy zaświadczenie...

Sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego

Jakie konsekwencje może zastosować pracodawca wobec pracownika, który w związku z badaniami okresowymi najpierw dostarczył skan zaświadczenia...

Wydanie pisemnej umowy o pracę

Zgodnie z wyrokiem sądu pracowałem przez kilka lat jako nauczyciel mianowany w niepełnym wymiarze godzin w szkole podstawowej. Pisemnej umowy do...

Czy pracodawca ma prawo nie płacić za L4 i urlop?

Pracuję w zakładzie budowlanym. Pracodawca powiedział mi, gdy się przyjmowałem, że nie będzie płacił za L4 ani za urlop. Czy pracodawca ma prawo nie...

Przedłużenie umowy a świadectwo pracy

Umowa na czas określony 01.01.2015. do 31.12.2015, następnie przedłużenie umowy od 01.01.2016 na czas nieokreślony. Czy muszę wystawiać świadectwo pracy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »