Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisanie niesprawiedliwej umowy za porozumieniem stron

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-11-15

Dwa dni temu mój mąż został wezwał do przełożonego w celu omówienia warunków odejścia męża z pracy. Mąż podczas tego spotkania podpisał porozumienie stron, a teraz żałuje. Uważa decyzję przełożonego za niesprawiedliwą i nieuzasadnioną. Czy w tej sytuacji można dociekać jakiegoś zadośćuczynienia, odszkodowania, czy unieważnienia podpisanej umowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że na mocy porozumienia stron rozwiązać można każdą umowę o pracę, niezależnie od jej rodzaju, zależy ono bowiem wyłącznie od woli pracodawcy i pracownika, a z propozycją rozwiązania umowy w tym trybie może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest ugodowym zakończeniem stosunku pracy (w przeciwieństwie do np. wypowiedzenia umowy, które stanowi jednostronne oświadczenie woli pracodawcy albo pracownika).

Porozumienie stron jest dwustronną czynnością, w której pracodawca i pracownik składają oświadczenie woli o ustaniu stosunku prawnego w postaci umowy o pracę. Jeśli zatem jedna ze stron wystąpi z propozycją takiego rozwiązania umowy, to w chwili, gdy druga strona zaakceptuje taką propozycję, dochodzi do zawarcia porozumienia, rozwiązującego stosunek pracy.

Do ustalenia pozostaje wówczas stronom termin, w jakim umowa o pracę ma ulec rozwiązaniu. Może się zdarzyć również, iż propozycja rozwiązania umowy będzie zawierać już wskazanie konkretnego terminu. Wówczas zgoda drugiej strony może dotyczyć albo samego faktu rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, albo dotyczyć zarówno faktu, jak i wskazanego terminu.

Z reguły strona, która składa propozycję rozwiązania umowy wskazuje jednocześnie termin, w jakim oczekuje odpowiedzi drugiej strony. Jeśli w takim wypadku druga strona nie przedstawi swojego stanowiska przed wyznaczonym terminem, propozycja przestaje wiązać. Zdarza się jednak, iż pracownik, który wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę zmienił zdanie i chciałby swoje oświadczenie cofnąć. Aby ustalić, czy pracownik ma prawo cofnąć swoją zgodę, należy odwołać się do przepisu art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego. Stosownie do powołanego przepisu odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne, jeśli doszło do adresata jednocześnie z tym oświadczeniem bądź wcześniej.

Powyższe oznacza, iż oświadczenie pracownika, który już po zawarciu porozumienia z pracodawcą o rozwiązaniu umowy o pracę wycofuje się z podjętej decyzji, nie jest dla pracodawcy wiążące, a umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu.

Jeśli pracownik nie zdążył skutecznie cofnąć swojej zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, pozostaje mu jeszcze możliwość powołania się na wadę swojego oświadczenia woli o zgodzie. Wada ta może wynikać z kilku przyczyn: braku świadomości lub swobody, błędu albo groźby bezprawnej. Stosownie do przepisu art. 82 K.c. nieważne jest oświadczenie woli osoby, która z jakichkolwiek powodów znalazła się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli.

Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik znajduje się np. w stanie choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego zaburzenia czynności psychicznych, przy czym wyraźnie należy podkreślić, iż np. samo zdenerwowanie czy stres w chwili wyrażania zgody na propozycję pracodawcy nie są równoznaczne z brakiem możliwości świadomego podjęcia decyzji (tak m.in. stwierdził Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 5 grudnia 2002 r., sygn. I PKN 582/01).

Jeśli zatem pracownik nie ma możliwości powołania się na brak świadomości przy wyrażaniu zgody, to może powołać się na to, iż wyrażając zgodę działał pod wpływem błędu. Od razu zaznaczyć należy, iż aby powołanie się na błąd było skuteczne, to błąd ten musi być istotny, czyli taki, że gdyby składający oświadczenie pracownik nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, to nie złożyłby oświadczenia o zgodzie na rozwiązanie umowy. Pracownik powołujący się na błąd musi również wykazać, że to pracodawca wprowadził go w błąd albo o takim błędnym przekonaniu pracownika wiedział lub mógł z łatwością ten błąd zauważyć.

Wadą oświadczenia woli o zgodzie na propozycję pracodawcy rozwiązania umowy o pracę, na którą może powołać się pracownik, jest groźba pracodawcy, przy czym stosownie do treści art. 87 K.c. groźba ta musi być bezprawna oraz poważna, czyli wzbudzająca obawę, że danej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe. Nie można zatem uznać za bezprawną groźbę takiego działania pracodawcy, który wskazuje na możliwość rozwiązania stosunku pracy w razie odmowy podjęcia pracy na nowym stanowisku (zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2002 r., sygn. I PKN 439/01).

W mojej opinii w opisanym przypadku nie ma możliwości odwołania swojej zgody na porozumienie stron w kwestii zakończenia stosunku pracy. Poprzez wyrażenie takiej zgody Pani mąż zamknął sobie także drogę do dochodzenia jakichkolwiek odszkodowań z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy nauczyciela a wysokość odprawy

Jestem nauczycielem z 16-letnim stażem. Od 6 lat pracuję na 1/2 etatu. Od 2 lat jestem zatrudniona przez mianowanie. Obecnie jestem na wypowiedzeniu...

 

Naruszenie obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy

Prawdopodobnie zostanie mi doręczone zwolnienie z pracy za nakręcenie w zakładzie pracy filmu, na którym pokazane jest, jak pracownik dźwiga duże...

 

Wypowiedzenie umowy obcokrajowcowi w języku polskim

Czy pracodawca może przedstawić pracownikowi, który jest obcokrajowcem wypowiedzenie umowy tylko w języku polskim? Pracodawca odmawia przedstawienia...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »