Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pierwsza praca ? książeczka ubezpieczeniowa

Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-11-24

Mam 23 lata, a od sierpnia pracuję na umowie o pracę i mam odprowadzane składki na obowiązkowe ubezpieczenia, w tym oczywiście zdrowotne. Niestety, do tej pory nie dostałam książeczki ubezpieczeniowej. Mam dość „zakręconego” szefa, który często o wielu rzeczach zapomina i jest w ciągłych rozjazdach, a firmę prowadzę ja. Jak zatem odbywa się „wyrobienie” książeczki ubezpieczeniowej? Czy mogę sama o to zadbać, skoro potrzebuję tylko pieczątki i podpisu szefa, aby książeczka była ważna. Nie byłam u lekarza medycyny pracy na żadnych badaniach przed ani po podpisaniu umowy, czy są one niezbędne? Dodam, że pracuję w biurze podróży. I ostatnie pytanie: Jeśli mam stałe zameldowanie w Warszawie, ale mieszkam i pracuję w Krakowie, to czy rozliczam się i odprowadzam składki w Krakowie? Co mam wpisać na wniosku o wydanie książeczki ubezpieczeniowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poruszyła Pani dwie ważne kwestie, które dla jasności zostaną objaśnione w dwóch punktach.

Sprawa korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Podstawowymi dokumentami poświadczającymi ubezpieczenie są:

  • legitymacja ubezpieczeniowa – jako samodzielny dokument uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej do końca miesiąca, w którym pracodawca potwierdził jej ważność; w ciągu kolejnego miesiąca zachowane jest prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • druk RMUA lub inny dokument potwierdzający fakt przekazania składek na ubezpieczenie, przy czym wystarczającym dowodem ubezpieczenia jest dolny odcinek RMUA, zawierający imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, jej PESEL, okres rozliczeniowy za jaki zapłacono składkę, kod oddziału NFZ oraz pieczęć adresową płatnika wraz z podpisem pracodawcy lub osoby upoważnionej. Dolny odcinek druku RMUA można odciąć od reszty i okazywać jako dowód ubezpieczenia, chroniąc w ten sposób pozostałe dane przed ujawnieniem.

W celu wyrobienia legitymacji ubezpieczeniowej należy wypełnić druk ZUS E-22 czyli „Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego)”, po wypełnieniu razem ze zdjęciem druk składa się w oddziale ZUS wg adresu zamieszkania pracownika. We wniosku wpisuje się informacje zgodne ze stanem faktycznym, w tym aktualny adres zamieszkania pracownika.

Wniosek wypełnia pracownik, pracodawca zaś ma obowiązek poświadczyć fakt zatrudnienia oraz zarejestrować pracownika w ZUS. Rejestracja oznacza zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia obowiązkowego zdrowotnego.

Dokonanie obowiązku ubezpieczenia dokumentuje się w legitymacji ubezpieczeniowej, wydanej pracownikowi na jego wniosek. Podbita pieczęcią pracodawcy legitymacja jest dowodem ubezpieczenia pracownika i uprawnia go do świadczeń zdrowotnych ubezpieczonego od dnia objęcia ubezpieczeniem i wygasa po upływie 30 dni, licząc od dnia wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego.

O wszystkich zmianach dotyczących ubezpieczonego, np. zmianie adresu zamieszkania, należy zawiadomić poprzez pracodawcę oddział ZUS w terminie 7 dni od zajścia tych zmian, zgłaszając je na odpowiednich formularzach zgłoszeniowych wydawanych przez ZUS.

Na podstawie powyższego można stwierdzić, iż nie ma przeciwwskazań, aby po uzyskaniu poświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu, wypełniony wniosek przedłożyła Pani osobiście w ZUS-ie.

Badania wstępne przy przyjmowaniu pracownika do pracy.

Pracodawca zatrudniając Panią miał obowiązek na podstawie art. 229 § 1 Kodeksu pracy skierować Panią na badanie wstępne.

Paragraf 4 tego samego artykułu mówi, że: „Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku”.

Pracodawca, dopuszczając Panią do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, popełnił wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zadbanie o przeprowadzenie takich badań należy bowiem do podstawowych obowiązków pracodawcy, a niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karą grzywny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony

Czytałem, że jeśli kończy się umowa na czas określony i następną umową ma być umowa na czas nieokreślony, to pracodawca musi o tym poinformować pracownika...

 

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę....

 

Odstąpienie od aneksu do umowy o pracę

Podpisałem wczoraj pod wpływem emocji aneks do umowy o pracę. Do jakiego czasu mogę od takiego aneksu odstąpić?

 

Gorsze warunki nowej umowy - co zrobić?

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony w firmie, która została niedawno przejęta przez inną spółkę. W związku z przejęciem pojawiły się...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »