Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pensum dydaktyczne

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-08-02

Od 12 lat pracuję w szkole, dawniej jako nauczycielka W-F. Miałam niestety ciężki wypadek, po którym przekwalifikowałam się na nauczycielkę matematyki (mam skończone studia). W 2007 r. zmieniłam więc stanowisko. Obecnie dyrektor zamierza obciąć mi pensum dydaktyczne, by dać godziny matematyki nowemu nauczycielowi. Zdaniem dyrektora mam „dorobić” godziny wychowaniem fizycznym, które teoretycznie wciąż jest moim kierunkiem wiodącym. Dla mnie to niedorzeczne. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

„Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

3)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

4)  nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

5)  posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;

6)  istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony”.

Oznacza to, że jeśli spełniła Pani powyższe przesłanki, będąc nauczycielem ze stopniem awansu nauczyciel mianowanym, Pani stosunek pracy przekształcił się z umowy o pracę na mianowanie.

Za prawidłowe należy uznać wyraźne określenie w umowie o pracę oraz w akcie mianowania nauczyciela przedmiotu, do którego nauczania pracownik został zatrudniony. Zauważyć jednak należy, że przepisy Karty Nauczyciela, które wprost odnoszą się do omawianej kwestii, są nad wyraz lakoniczne:

„Akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić:

1) stanowisko i miejsce pracy;

2) termin rozpoczęcia pracy;

3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania”.

W przypadku zatrudnienia w zespole szkół akt mianowania i umowa o pracę powinny określać także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel.

W sukurs przychodzi tutaj racjonalny i w pełni zasadny wywód Sądu Najwyższego, który w uzasadnieniu do wyroku z dnia 23 stycznia 2001 r. (sygn. akt I PKN 197/00) dokonał zestawienia pojęć i sformułowań zawartych w Karcie Nauczyciela, przez co dowodził:

„Już z art. 3 pkt 1 ustawy wynika, że »nauczyciel« to nazwa zawodu, jak np. górnik, lekarz czy pracownik samorządowy. Dlatego, jeżeli w ustawie jest mowa o nauczycielach »bez bliższego określenia«, rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkół. Nie ma jednego stanowiska nauczyciel. Są one różne, skoro nauczyciel musi posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania »danego«, a nie jakiegokolwiek stanowiska (art. 10 ust. 2 pkt 5 ustawy). Wielość stanowisk nauczycielskich wynika wprost z przepisów dotyczących nawiązania i zmiany stosunku pracy. Zgodnie z art. 14 Karty Nauczyciela, akt mianowania powinien określić stanowisko pracy nauczyciela. Znaczy to, że nie wystarczy oznaczenia tego stanowiska jako »nauczyciel«, lecz należy je doprecyzować np. rodzajem wykonywanej pracy. Z art. 18 ust. 1 Karty wynika możliwość przeniesienia nauczyciela na »inne« stanowisko, z art. 20 ust. 7 obowiązek dyrektora szkoły zatrudnienia nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym na »tym samym« lub »innym« stanowisku, zaś z art. 22 obowiązek nauczyciela podjęcia pracy na »tym samym« lub na »innym« stanowisku. O wielości stanowisk nauczycielskich świadczy wprost treść art. 42 ust. 3 Karty, który to przepis z różnymi stanowiskami pracy i typami (rodzajami) szkół wiąże tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych”.

Dodatkowo Sąd Najwyższy po raz kolejny zwrócił uwagę, że nie jest możliwe łączenie różnych stanowisk nauczycielskich (pensum dydaktycznego) w celu ustalenia możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony (art. 10 ust. 4 Karty Nauczyciela). Taki zabieg może mieć miejsce tylko w ramach zajmowanego stanowiska, a nie zajmowanych stanowisk. Przy ustalaniu pełnego wymiaru zajęć nauczyciela dopuszczalne jest łączenie godzin nauczanych przez niego różnych przedmiotów (a nie realizacji innych zadań), do których nauczania nauczyciel ma przypisane kwalifikacje.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 23 stycznia 2001 r. wykazał praktyczny i wieloaspektowy wymiar problemu związanego z precyzyjnym określeniem stanowiska nauczyciela – tym samym podkreślił wagę i znaczenie tego zagadnienia dla pracy nauczycieli.

Oznacza to, że pracodawca w 2007 roku, gdy doszło do zmiany Pani stanowiska, powinien był uaktualnić Pani akt mianowania o te informacje. Dlatego teraz nie może uznać, że kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego są Pani głównymi kwalifikacjami, a odebranie Pani części etatu (pensum dydaktycznego) powinno się odbyć na podstawie art. 20 Karty i nie po to, aby uzupełnić etat innego nauczyciela.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przydział godzin nauczania przez dyrektora szkoły

Jestem nauczycielem mianowanym, pracuję na pełen etat. Dyrektor przydzielił mi na ten rok tylko 15 godzin, informując, że pozostałe będę uzupełniał...

 

Ruchomy czas pracy a indywidualny rozkład czasu pracy

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze, w elastycznym systemie czasu pracy. Miałem zaplanowany dzień pracy, lecz...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »