Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Orzeczenie o niepełnosprawności a dodatkowy urlop wychowawczy

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-02-23

Mam dziecko niepełnosprawne i chcę skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego. Jednak zauważyłam, że orzeczenie o niepełnosprawności jest wystawione tylko na ojca dziecka, to znaczy on jest wnioskodawcą. Zastanawiam się, czy nie jest to jakaś przeszkoda dla pracodawcy w udzieleniu urlopu właśnie mnie – matce dziecka. Proszę o odpowiedź!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do treści art. 186 § 2 Kodeksu pracy pracownik mający 6-miesięczny okres zatrudnienia – bez względu na to czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie – może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

Szczegóły dotyczące złożenia wniosku o udzielenie urlopu określa rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego. I tak, zgodnie z ustępem 5 tego przepisu do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 2 Kodeksu pracy, dodatkowo dołącza się orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, ale z kolei zgodnie z ustępem 2 do wniosku o udzielenie urlopu dołącza się też pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Co do wystawionego na ojca orzeczenia: zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności orzeczenie o niepełnosprawności zawiera:

 1. oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
 2. datę wydania orzeczenia;
 3. datę złożenia wniosku;
 4. podstawę prawną wydania orzeczenia;
 5. imię i nazwisko dziecka, (nie rodzica!) datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
 6. numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;
 7. ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności;
 8. symbol przyczyny niepełnosprawności;
 9. datę lub okres powstania niepełnosprawności;
 10. okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność;
 11. wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, określone przez skład orzekający;
 12. uzasadnienie;
 13. pouczenie o przysługującym odwołaniu;
 14. podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Zespół orzekający, jak wynika z Pani wyjaśnienia, oznaczył jedynie w orzeczeniu osobę wnioskodawcy, tj. Pani męża, co nie powinno Pani niepokoić. Zgodnie z § 6. 1. „wniosek o wydanie orzeczenia zawiera imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej” i organ określając wniosek wskazał dane ojca dziecka jako przedstawiciela ustawowego.

Proszę się tylko upewnić, czy orzeczenie zawiera wszystkie 14 elementów, jeżeli wszystko jest w nim zawarte, nie powinna Pani mieć żadnych problemów, bo jego treść nie będzie pozostawiała złudzeń, że orzeczenie dotyczy Pani dziecka.

Już tylko na marginesie wyjaśnię, że zgodnie z art. 221 § 2 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, stąd zapewne Pani pracodawca dysponuje tymi danymi i nie będzie miał wątpliwości, iż orzeczenie dotyczy Pani dziecka, zawsze personalia rodziców będą też wynikać z treści aktu urodzenia Pani dziecka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim na pół etatu

Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim, ogólnie nie ma mnie w pracy od września 2008 (urodziłam dziecko, później macierzyński, później druga ciąża i...

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Termin wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Kiedy powinien być wypłacony ekwiwalent urlopowy? Złożyłam wypowiedzenie, którego termin upływa 14 lipca – czy ten dzień jest dniem wypłaty ekwiwalentu...

 

Dwie umowy na pół etatu a urlop wypoczynkowy

Jestem zatrudniona na dwie umowy. Pierwsza umowa (jako sekretarka) na 1/2 etatu na czas nieokreślony. Druga umowa (jako nauczyciel przedszkola) też na 1/2 etatu....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »