Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłacanie składek ZUS za pracownika po terminie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-01-28

Pracownik na piśmie złożył rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenie. Jako przyczynę rozwiązania umowy podał ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy wobec pracownika, tzn. nieterminowe opłacenie składek ZUS.  Czy opłacenie składek ZUS po terminie jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracodawcy wobec pracownika?

»Wybrane opinie klientów

Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat

Pracownik może (tak samo jak pracodawca) rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia tylko z powodów wyjątkowych, określonych w Kodeksie pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przyczynami dającymi pracownikowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę w ten sposób są:

  • stwierdzenie w orzeczeniu lekarskim szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, jeśli pracodawca w terminie wskazanym w tym orzeczeniu nie przeniósł pracownika do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
  • dopuszczenie się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Kodeks nie określa wprost zakresu pojęcia „ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika". Jest to klauzula generalna, czyli zwrot, który uzależnia uznanie konkretnego uchybienia pracodawcy za naruszenie „ciężkie" od oceny całokształtu okoliczności każdego indywidualnego przypadku (por. T. Zieliński, Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988, rozdz. VI, § 1). Oznacza to, że uchybienie polegające np. na jednorazowej zwłoce z wypłatą wynagrodzenia za pracę może w konkretnej sytuacji przedstawiać się jako nieistotne, a w innej jako ciężkie. Zróżnicowana kwalifikacja obiektywnie takich samych zachowań zależy od tego, czy w danej sytuacji interes pracownika został poważnie naruszony bądź zagrożony.

Elementem „ciężkiego naruszenia” podstawowych obowiązków pracowniczych jest wina pracodawcy. Wina ta może polegać na złym zamiarze lub rażącym niedbalstwie, jeśli pracodawca narusza podstawowy obowiązek wobec pracownika czynem niedozwolonym (np. ciężko obraża jego godność). Może też wchodzić w grę tzw. wina kontraktowa, której elementem jest bezprawność zachowania dłużnika, polegająca na ujemnej ocenie zachowania kontrahenta z punktu widzenia porządku prawnego. W tym wypadku wina jako przesłanka odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie obowiązku (podstawowego) wobec pracownika odpowiada pojęciom wykształconym w prawie cywilnym (por. T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982, s. 185 i nast.).

Wobec powyższego nie jest istotne, czy pracodawcy można zarzucić umyślność lub rażące niedbalstwo, np. z powodu wyrządzenia pracownikowi krzywdy wskutek wystawienia nieprawidłowego świadectwa pracy lub też pozbawienia go przez dłuższy czas wynagrodzenia za pracę z powodu braku środków na rachunku bankowym. Podstawowe obowiązki pracodawcy są w tych wypadkach naruszone z reguły w sposób ciężki, nawet jeśli pracodawca nie działał w złej wierze ani nie zachował się rażąco niedbale, nie płacąc pracownikom wynagrodzeń z pustej kasy (do której nie wpłynęły należności od dłużników pracodawcy). Brak winy „subiektywnej" po stronie osób działających w imieniu pracodawcy nie pozbawia pracowników prawa rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia, jeśli naruszenie podstawowego obowiązku pracodawcy jest obiektywnie ciężkie.

Przesłanką uzasadniającą rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia jest naruszenie przez pracodawcę jedynie takich obowiązków, które są „podstawowe".

Należą do nich przede wszystkim obowiązki pracodawcy, które zostały ujęte w formie podstawowych zasad prawa pracy w rozdziale II działu I Kodeksu pracy:

  • szanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika,
  • zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • zaspokajanie, stosownie do możliwości i warunków, bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników,
  • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • stwarzanie warunków umożliwiających korzystanie z prawa zakładania organizacji związkowych i przystępowania do nich oraz uczestniczenia w zarządzaniu zakładami pracy.

Naruszenie niektórych z tych obowiązków, mimo iż są podstawowe, może mieć raczej tylko wyjątkowo charakter ciężki (np. obowiązków wskazanych pkt 3 i 4).

W grupie podstawowych obowiązków pracodawców mieszczą się też obowiązki, które są korelatami (odpowiednikami) podstawowych praw pracowników określonych w rozdziale II działu I Kodeksu pracy:

  • obowiązek równego traktowania pracowników z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków,
  • wypłacania pracownikowi godziwego wynagrodzenia za pracę,
  • zapewniania pracownikom prawa do wypoczynku przez przestrzeganie przepisów o czasie pracy, dniach wolnych od pracy i udzielaniu urlopów wypoczynkowych.

Rangę podstawowych obowiązków pracodawcy mają też niektóre obowiązki bardziej szczegółowe, mające dla realizacji praw pracowniczych zasadnicze znaczenie. Jest o nich mowa w art. 94., zawierającym katalog obowiązków, które „w szczególności" spoczywają na pracodawcy. Obowiązkiem takim jest np. terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzeń za pracę.

Przedstawione powyżej wyliczenie ma jedynie egzemplifikacyjny charakter.

W orzecznictwie i doktrynie nie spotkałam orzeczenia czy opinii, że jeśli pracodawca opóźnia się z opłacaniem składek do ZUS, to traktowane to jest jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

W mojej opinii pracownik niezgodnie z przepisami rozwiązał umowę bez wypowiedzenia, dlatego rekomenduję Panu odwołanie się do sądu pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »