Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie wypowiedzenia umowy o pracę

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-05-18

Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Dwa miesiące temu złożyłem wypowiedzenie. W międzyczasie dostałem nową ofertę pracy od obecnego pracodawcy, na którą zgodziłem się. Jednak ostatecznie stwierdziłem, że nie chcę pracować na nowym stanowisku i chcę wrócić do złożonego wcześniej wypowiedzenia. Równocześnie potwierdziłem już rozpoczęcie pracy u nowego pracodawcy. U obecnego pracodawcy nie podpisałem jeszcze nowej umowy, ale mam przejść za miesiąc na nowe stanowisko. Czy mogę spodziewać się trudności odnośnie zakończenia pracy u obecnego pracodawcy? Dodam, że wypowiedzenie złożyłem kierownikowi, który ostatecznie nie przekazał go do dyrektora (bo zgodziłem się na nową propozycję), ale cały czas je posiada.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że wypowiedzenie stosunku pracy jest jednostronną czynnością prawną związaną ze stosunkiem pracy, do której w świetle art. 300 Kodeksu pracy w zakresie nieunormowanym przepisami prawa pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

W świetle art. 61-62 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli składane innej osobie, uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do tej osoby w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Natomiast odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z nim lub wcześniej. Ponadto oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, nie traci mocy wskutek tego, że zanim do tej osoby doszło, składający je zmarł lub utracił zdolność do czynności prawnych, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia, z ustawy lub z okoliczności.

Tak więc oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do wiadomości pracodawcy w taki sposób, że miał on możliwość zapoznania się z jego treścią.

Z zasady tej wynika, iż decydujące jest ustalenie istnienia możliwości zapoznania się przez pracodawcę z treścią złożonego mu oświadczenia woli, a nie to, czy do takiego zapoznania się w istocie w danym przypadku doszło. Złożenie przez pracownika oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę ma więc miejsce także wtedy, gdy pracodawca, mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, np. z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej takie oświadczenie.

Wypowiedzenie skutecznie odwołać można tylko wtedy, gdy odwołanie doszło do pracodawcy jednocześnie z tym oświadczeniem albo wcześniej. W pozostałych przypadkach niezbędne jest zgodne współdziałanie pracownika z pracodawcą, tzn. pracownik może skutecznie wycofać złożone wypowiedzenie w czasie gdy biegnie okres wypowiedzenia tylko za zgodą pracodawcy.

W Kodeksie cywilnym ustawodawca wprost ustanowił, iż odwołanie oświadczenia woli złożonego drugiej osobie jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub też wcześniej. Oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia powinno mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje: wyraźną wolę cofnięcia wypowiedzenia, identyfikację oświadczenia, które ma być wycofane oraz osobę, która cofa wypowiedzenie.

Pomimo iż wypowiedzenie jest czynnością prawną jednostronną z chwilą doręczenia staje się skuteczne dla obu stron stosunku pracy. Jeśli oświadczenie „odwołujące” dotrze do pracodawcy po otrzymaniu przez niego oświadczenia o wypowiedzeniu, wówczas dla skuteczności wycofania niezbędna jest zgoda pracodawcy.

Tak więc, jeżeli pracownik będzie np. chciał zmienić swoją decyzję w trakcie okresu wypowiedzenia, po dostarczeniu pracodawcy swojego oświadczenia, wówczas w piśmie wycofującym powinien dodatkowo zawrzeć prośbę do pracodawcy o wyrażenie zgody na cofnięcie wypowiedzenia. Warto także wskazać powód, chociaż taki obowiązek nie wynika wprost z przepisów.

Podsumowując – wszystko zależy od tego, czy odwołał Pan swoje wypowiedzenie w formie pisemnej albo czy pracodawca jest w stanie udowodnić, że zrobił to Pan ustnie. Co do zasady powinien był Pan odwołać wypowiedzenie pisemnie, a pracodawca powinien był na to wyrazić zgodę (tu wymogu formy pisemnej nie ma). Jednak pracodawca może uznać, że skoro ustnie Pan przyjął nową ofertę to wycofał Pan wypowiedzenie, a więc jeśli nie stawi się Pan do pracy po okresie wypowiedzenia może Pana zwolnić dyscyplinarnie.

Proponuję więc porozmawiać z pracodawcą i spróbować wypracować jakieś wspólne stanowisko w tej sprawie. Obawiam się, że przed sądem pracodawca – powołując się na świadków – udowodni, że wycofał Pan (ustnie) wypowiedzenie, a pracodawca się na to zgodził, a potem Pan porzucił pracę, więc słusznie zwolniono Pana dyscyplinarnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki