Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę

Marek Gola • Opublikowane: 2014-08-04

Zwolniłem pracownika zatrudnionego na umowę na czas określony. Powodem było jego naganne zachowanie i maniery. Dnia 17 marca otrzymał wypowiedzenie z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, tj. do 31 marca. Pracownik odwołał się od tego wypowiedzenia. Wnosi o naliczenie okresu do 6 kwietnia i rekompensatę w wysokości 1500 zł (dodam, że tyle zarabiał za miesiąc netto). Czy ma rację co do terminu? Czy wnioskowana kwota mu się należy? Co robić?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy, zwanego dalej K.p.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z treści Pana pytania wynika, iż rozwiązał Pan umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony. Wypowiedzenie zostało wręczone w dniu 17 marca 2014 r. W Pana ocenie wypowiedzenie upłynęło z dniem 31 marca 2013 r. Pracownik odwołał się do sądu pracy, wskazując, iż okres wypowiedzenia był źle naliczony, i w przedmiotowej sprawie uznać należy, iż wypowiedzenie upłynie z dniem 6 kwietnia 2014 r. Ponadto wniósł o zasądzenie od pracodawcy na rzecz niego 1500 zł tytułem odszkodowania.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż pracownik nie kwestionuje prawa do wypowiedzenia umowy o pracę. W przypadku umowy na czas określony istnieją daleko idące ograniczenia co do dopuszczalności wypowiedzenia. Przepis art. 33 K.p. stanowi „przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy za 2 tygodniowym wypowiedzeniem”.

Tak więc nie każdą umowę na czas określony można wypowiedzieć. Muszą zostać spełnione kumulatywnie dwie przesłanki:

  1. umowa jest zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy,
  2. w umowie jest zastrzeżona dopuszczalność wypowiedzenia umowy.

Wskazać należy, iż ratunkiem dla Pana jest aneks do umowy, który w swej treści zawiera klauzulę (co prawda nie wprost) umożliwiającą wypowiedzenie umowy o pracę. Z uwagi na fakt, iż ów aneks stanowi dodatek do umowy o pracę, w przedmiotowej sprawie w mojej ocenie możliwe jest wywodzenie, że umowa o pracę przewidywała możliwość jej wypowiedzenia.

Odnosząc się do kwestii naliczania okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, zauważyć należy, że pracownik ma rację, powołując się na treść art. 30 § 21 K.p., zgodnie z którym „okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca”. Sąd weźmie pod uwagę z urzędu treść przepisu art. 30 § 21 K.p.

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 50 § 2 K.p., zgodnie z którym „jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie, o którym mowa, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące. Powyższego przepisu nie stosuje się w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, a także pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych”. W tych przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 K.p.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż obliczony przez Pana okres wypowiedzenia był wadliwy. Jeżeli bowiem wypowiedzenie zostało wręczone w dniu 17 marca br., to zgodnie z art. 30 § 21 K.p. dwutygodniowy okres wypowiedzenia biegnie od 22 marca i kończy się 6 kwietnia br.

Pracownikowi przysługuje natomiast roszczenie i wynagrodzenie, do czasu kiedy umowa miała w rzeczywistości trwać, gdyby okres wypowiedzenia został obliczony prawidłowo. W tym przypadku wynagrodzenie powinno być zapłacone do dnia 6 kwietnia nr. W takiej sytuacji przyjmuje się, że nieprawidłowe ustalenie okresu wypowiedzenia nie jest wypowiedzeniem z naruszeniem przepisu. Z tego tylko tytułu pracownik nie może żądać roszczeń z art. 45 K.p., tj. nie może żądać przywrócenia do pracy z tego tylko tytułu, że źle mu obliczono długość okresu wypowiedzenia. Przysługuje mu wtedy odrębne roszczenie z art. 49 K.p., czyli wynagrodzenie do czasu, do kiedy ta umowa przy prawidłowym obliczeniu okresu wypowiedzenia powinna trwać.

W opisanej sytuacji odszkodowanie nie będzie wynosiło 1500 zł, lecz kwotę za ilość dni liczonych od 31 marca do 6 kwietnia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

Przywrócenie do pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym na czas nieokreślony ale w niepełnym wymiarze godzin. Dostałam wypowiedzenie z pracy ze względu na brak...

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Ze względów ekonomicznych, związanych z likwidacją mojego stanowiska pracy, pracodawca wręczył mi wypowiedzenie z 1-miesięcznym okresem...

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

Rozwiązanie umowy zawartej na czas próbny

Jak rozwiązać umowę zawartą z pracownikiem na czas próbny (1 miesiąca) – ze skutkiem natychmiastowym? Po dwóch dniach pracy wyszła na jaw...

Zakończenie umowy o pracę i stosunku pracy

Do 31 grudnia miałam umowę o pracę na czas określony. W związku z charakterem pracy wykonywanej przeze mnie od 21 grudnia do 6 stycznia byłam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »