Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie się od wyroku sądu pracy po kilku latach

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-03-15

W 2013 roku zostałam zwolniona z pracy. Ponieważ byłam chora, złożyłam pozew do sądu pracy z 2-dniowym opóźnieniem wraz z pismem o przywrócenie terminu z uzasadnieniem i zwolnieniem lekarskim. Sprawa weszła na wokandę – sądziłam, że jest to jednoznaczne z przywróceniem terminu. Dopiero w uzasadnieniu (niekorzystnego) wyroku po trzech latach procesu dowiedziałam się, że termin nie został przywrócony – oddalenie powództw z powodu uchybienia terminu. Mam zamiar odwołać się od wyroku. Jak się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 265 Kodeksu pracy jeżeli pracownik nie wniósł - bez swojej winy – w terminie czynności odwołania sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu.

Przepis dalej mówi, iż wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

Jak Pani widzi, konieczny jest wniosek pracownika o przywrócenie terminu, taki musi być sformułowany.

„W nauce prawo podkreśla się, że Sąd Najwyższy podkreślił też, że art. 265 k.p. nie określa formy złożenia wniosku o przywrócenie terminu, a więc może być on złożony w dowolnej formie. Ze względu na słuszny interes pracownika i wyjątkową krótkość terminów przewidzianych w art. 264 k.p. usprawiedliwione jest stanowisko, że sam fakt wniesienia przez pracownika pozwu po upływie wspomnianych terminów należy traktować jako zawierający implicite wniosek o przywrócenie terminu” (tak K. Gonera, A. Kijowski, Komentarz do kodeksu pracy).

Także w orzecznictwie wielokrotnie przyjmowano, że samo złożenie pozwu o przywrócenie do pracy po terminie z art. 264 traktuje się jako zawierający implicite wniosek o jego przywrócenie, traktując tym samym liberalnie kwestię warunków formalnych dotyczących wniosku o przywrócenie terminu (np. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1986 r., sygn. akt III PZP 8/86, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1994 r., sygn. akt I PRN 21/94 ).

Dlatego też jeśli coś było nie w porządku z wnioskiem o przywrócenie terminu, może się Pani powołać na te argumenty.

Jeśli zaś sąd nie przywrócił terminu, bo uznał, że zwolnienie lekarskie nie jest tu wystarczającym powodem, to koniecznie musi Pani wnieść apelację, polemizując po prostu ze stanowiskiem sądu w tej sprawie. Zawsze sąd apelacyjny może mieć inne stanowisko i czasem tak się zdarza.

Generalnie chorobę uważa się za przyczynę uzasadniającą przywrócenie terminu. Aby nie być gołosłowną, podaję Pani wyrok sądu, który może Pani przywołać w treści apelacji. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 1998 r., sygn. akt I PKN 270/98: „choroba może stanowić okoliczność wyłączającą winę pracownika w uchybieniu terminu z art. 264 § 1 KP”.

Niestety muszę też lojalnie powiedzieć, że są również wyroki odmienne np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2006 r., sygn. akt II PK 277/05: „choroba pracownika uzasadniająca zwolnienie go od świadczenia pracy nie musi uzasadniać braku zawinienia w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia (art. 265 § 1 k.p.)”.

Tak naprawdę wszystko zależy od rodzaju choroby – czy uniemożliwiała ona normalne funkcjonowanie, wychodzenie z domu itd. Proszę zatem uwypuklić takie symptomy choroby, które świadczyłyby o tym, że nie była Pani w stanie wnieść odwołania w terminie.

Proszę też w apelacji powołać się na niewielkie opóźnienie, to, że wynosiło ono jedynie 2 dni też jest argumentem na Pani korzyść. Pośrednio mówi o tym poniższy wyrok. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1984 r., sygn. akt I PRN 85/84:

„Po myśli art. 269 § 4 k.p. w związku z art. 42 § 1 k.p. rozpatrzenie odwołania wniesionego po upływie 7 dni od dnia doręczenia pracownikowi pisma wypowiadającego mu warunki pracy i płacy może nastąpić tylko w sytuacji, gdy »opóźnienie jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne«. Muszą więc istnieć »wyjątkowe okoliczności«, związek między tymi okolicznościami a opóźnieniem, a ponadto samo opóźnienie nie może być »nadmierne«, tj. nie może wykraczać poza okres czasu niezbędny - w świetle doświadczenia życiowego - do złożenia odwołania przy tych »wyjątkowych okolicznościach«”.

Niestety wniosek o przywrócenie terminu jest w pewnym sensie ocenny, stąd koniecznie musi Pani wnieść apelację, licząc na odmienną ocenę sądu apelacyjnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Brak informacji na paskach z wynagrodzenia o odprowadzonych składkach ZUS i brak ZUS RMUA

Pracuję w firmie od 6 lat, ani razu nie otrzymałem informacji (pisemnej ani ustnej) o odprowadzonych składkach (chodzi mi o dane zawarte w formularzu ZUS RMUA). Czy...

 

Nieprecyzyjne określenia miejsca pracy w umowie o pracę a obowiązek wypłaty diety

Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. W umowie miejsce pracy wpisane jest jako: „Katowice i inne miejscowości wskazane przez...

 

Kara nagany bez argumentów i wysłuchania pracownika

Czy można nałożyć karę nagany bez wysłuchania pracownika oraz bez podania argumentów i artykułu Kodeksu pracy, na podstawie którego została ona...

 

Zmiana dyrektora szkoły podstawowej

Od września obejmę stanowisko dyrektora w szkole podstawowej. Obecna pani dyrektor jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionym na podstawie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »