Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-07

Pracodawca zwolnił mnie z powodu likwidacji stanowiska. Jeśli zatrudni kogoś na moje stare miejsce, czy mogę domagać się od niego odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinno zawierać przyczynę jego złożenia pracownikowi. Taki obowiązek nakłada na pracodawcę art. 30 § 4 Kodeksu pracy (K.p.).

Pracodawca może podać jako powód wypowiedzenia umowy o pracę w zasadzie każdą przyczynę, jednakże musi być ona zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy, uzasadniona, konkretna i rzeczowa.

Niepodanie przyczyny wypowiedzenia, podanie nieprawdziwej lub niewystarczającej przyczyny prowadzi do uznania w postępowaniu przed sądem pracy bezzasadności wypowiedzenia umowy o pracę.

Art. 45 § 1 Kodeksu pracy przyznaje pracownikowi prawo dochodzenia następujących roszczeń:

– o odszkodowanie,

– o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,

– o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach w razie stwierdzenia, że wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione a umowa o pracę uległa już rozwiązaniu.

Jeśli we wskazanej powyżej sytuacji jako powód wypowiedzenia zostanie podany „brak etatu”, wówczas pracownik powinien odwołać się od takiego wypowiedzenia do sądu pracy, gdyż przyczyna taka nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy.

Pracownik powinien wykazać, że przyczyna zwolnienia była w rzeczywistości inna niż określona w wypowiedzeniu. Może wykazać, że zwolnienie nastąpiło w celu likwidacji stanowiska, konieczności zmniejszenia zatrudnienia. Jeśli uda się wykazać to, że wskazana przyczyna jest inna niż uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę, wówczas sąd pracy orzeknie zgodnie z żądaniem pracownika. To na pracodawcy będzie leżał ciężar udowodnienia zasadności przyczyny wskazanej w wypowiedzeniu umowy o pracę.

Sąd pracy orzekając w sprawie wytoczonej przez pracownika o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o odszkodowanie dokonuje oceny zasadności wypowiedzenia umowy o pracę w granicach przyczyn podanych pracownikowi przez pracodawcę (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1998 r., I PKN 434/98, OSNAPiUS 1999 r., nr 21, poz. 688). Po doręczeniu pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca nie może zmieniać przyczyn wypowiedzenia oraz wykazać jego zasadności w oparciu o inną przyczynę, niż wskazaną w wypowiedzeniu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 1999 r., I PKN 571/98, OSNAPiUS 2000 r., nr 7, poz. 266).

Zgodnie z art. 44 K.p. pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, o którym mowa w dziale dwunastym.

W myśl art. 30 K.p. pracownik musi zostać przez pracodawcę pouczony o prawie wniesienia odwołania do sądu pracy oraz o terminach wnoszenia tego odwołania (por. art. 264, 265 K.p.). Wypada też zaznaczyć, iż każde wypowiedzenie, nawet niezgodne z prawem lub nieuzasadnione jest skuteczne.

Z kolei zgodnie z art. 264 K.p.:

„§ 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.”

Z upływem terminu określonego w art. 264 K.p. wygasa możliwość dochodzenia przez pracownika roszczenia na drodze sądowej. Przepis art. 265 § 1 K.p. stanowi, że sąd jednak przywróci pracownikowi na jego wniosek uchybiony termin, jeżeli pracownik nie dokonał w terminie bez swojej winy wniesienia pozwu. Zgodnie z art. 265 § 2 K.p. wniosek o przywrócenie należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, a we wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu. Termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu jest nieprzywracalny. Upływ tego terminu powoduje wygaśnięcie prawa dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

Zasadniczo więc jest to maksymalnie 14 dni od wręczenia wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy osiągnięcie wieku emerytalnego może być przyczyną zwolnienia?

Pracuję na kolei i od niedawna spełniam warunki do odejścia na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym tj. 55 lat. Jednak chciałabym dłużej...

 

Ciąża w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę

Ciąża w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę

Dostałam wypowiedzenie umowy o pracę (umowa na czas nieokreślony) z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy jeśli zajdę w ciążę...

Zakończenie umowy o pracę i stosunku pracy

Zakończenie umowy o pracę i stosunku pracy

Do 31 grudnia miałam umowę o pracę na czas określony. W związku z charakterem pracy wykonywanej przeze mnie od 21 grudnia do 6 stycznia byłam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »