Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa w upadającej firmie

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-09-14

Pracuję w jednej firmie 6 lat, mam umowę na stałe. Firma jest w złej kondycji finansowej, traci płynność i chyba ogłosi upadłość. Obecnie jestem na dwumiesięcznym bezpłatnym urlopie. Czy jeśli firma upadnie, będzie mi się należała odprawa? W jakiej wysokości?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do odprawy w związku ze zwolnieniem pracownika reguluje ustawa z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z pózn. zm.).

Zgodnie z tą ustawą prawo do odprawy dotyczy zarówno zwolnień grupowych, jak również indywidualnych.

Generalnie odprawa przysługuje, jeśli:

 1. przyczyny rozwiązania umowy (w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron) dotyczą pracodawcy, a nie pracownika i stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy (bez wystąpienia tych przyczyn pracodawca nie zdecydowałby się o zwolnieniu pracownika) – tak jest np. wtedy, gdy firma znajduje się w stanie upadłości i w związku z tym rozwiązuje umowy o prace z zatrudnionymi,
 2. liczba zatrudnionych osób w firmie wynosi co najmniej 20 osób – odpraw nie wypłacają bowiem pracodawcy zatrudniający poniżej 20 pracowników.

Oba powyższe warunki muszą wystąpić łącznie.

W przypadku upadłości najczęściej dochodzi do zwolnień grupowych, które według ustawy mają miejsce, gdy występują łącznie poniższe warunki (art. 1):

 • pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników,
 • stosunki pracy rozwiązywane są z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron (uwzględnia się również tych pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia rozwiązano stosunki pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron tylko wtedy, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników),
 • w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

  1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Wysokość odprawy zależna jest od stażu pracy danego pracownika u pracodawcy, u którego dochodzi do zwolnienia, i od wysokości wynagrodzenia tego pracownika.

Zgodnie z art. 8. ust. 1 ustawy pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, „przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat”.

Przy ustalaniu okresów zatrudnienia dla celów wypłacenia powyższej odprawy stosuje się odpowiednio przepis art. 36 § 11 Kodeksu pracy, co oznacza, że do stażu wlicza się pracownikowi nie tylko cały okres zatrudnienia u pracodawcy, z którym rozwiązywana jest umowa o pracę, ale także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przy czym wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy (art. 8 ust. 3 i 4 ustawy).

Fakt przebywania na urlopie bezpłatnym nie wpływa w żaden sposób na prawo do odprawy.

Zgodnie z opinią Sądu Najwyższego, wyrażoną w wyroku z 25 listopada 2005 r. (sygn. akt I PK 86/05, OSNP 2006, Nr 19-20, poz. 295), obowiązek wypłacenia odprawy pieniężnej występuje w stosunku do każdej osoby, która zwalniana jest z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zgodnie z powyższym, jeśli po Pana powrocie z urlopu bezpłatnego w firmie nastąpią zwolnienia z powodu upadłości zakładu pracy, będzie Pan miał prawo do odprawy w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu zdrowotnego

Jestem nauczycielem akademickim. Jestem obecnie na urlopie zdrowotnym , który trwa do końca maja (miałam zamiar przedłużyć go o kolejne...

 

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Jestem nauczycielem kontraktowym o wysokich kwalifikacjach (studia magisterskie, podyplomowe i kursy). Pracuję w malej szkole. W przyszłym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »