Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa w przypadku rozwiązania umowy na czas określony

Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 2010-08-09

Jestem zatrudniony jako kierowca samochodu ciężarowego. Umowę mam na czas określony. Niedawno dostałem wypowiedzenie, a przyczyną było to, że firma sprzedała jedno ze swoich aut i siłą rzeczy musiała zwolnić kierowcę. Najlepsze jest to, że sprzedano nie moje auto, tylko kolegi, a mimo to zwolniono mnie. Czy mam prawo do odprawy? W jakiej wysokości ona mi przysługuje?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 § 1 K.p. umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się:

 • na mocy porozumienia stron,
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
 • z upływem czasu, na który była zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 30 § 1 pkt 4 K.p. umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta, jeżeli nie zawiera ona w swojej treści postanowienia o prawie wypowiedzenia, a co za tym idzie – nie może być rozwiązywana za wypowiedzeniem.

W świetle art. 33 Kodeksu pracy tylko umowy terminowe zawarte na czas dłuższy niż 6 miesięcy mogą być rozwiązane w drodze wypowiedzenia, jeżeli strony

same zastrzegły dopuszczalność jej wypowiedzenia z zastosowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

Można zatem wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas określony pod warunkiem, że:

 • została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy,
 • strony uwzględniły w umowie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia.

Wyjątki od zasady, że umowa na czas określony nie może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem:

 1. Likwidacja lub upadłość pracodawcy

 

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, bez względu na ustalony przez strony termin jej trwania oraz bez względu na to, czy przewidziały one taką możliwość, jest dopuszczalne wtedy, gdy dochodzi do likwidacji lub upadłości pracodawcy (art. 411 § 2 K.p.). Okres wypowiedzenia wynosi wówczas 2 tygodnie. Prawo dokonania wypowiedzenia w tych okolicznościach przysługuje zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi.

 1. Zwolnienia grupowe

 

Umowa o pracę na czas określony może być wypowiedziana, bez jakichkolwiek klauzul co do takiej możliwości i bez względu na długość terminu, na jaki została zawarta, w razie zwolnień z pracy dokonywanych na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844). Zgodnie z art. 5 ust. 7 tej ustawy w sytuacjach wskazanych w jej art. 1 ust. 1 umowy zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jeżeli w okresie dokonywania zwolnień grupowych upłynie termin, do jakiego umowa miała trwać, to – w braku jej wcześniejszego wypowiedzenia – rozwiąże się ona z mocy prawa, a pracownik nie nabędzie prawa do odprawy.

Jeśli przyczyna powodu rozwiązania umowy o pracę nie dotyczy Pana, jako pracownika, lecz pracodawcy (np. nastąpiły zmiany organizacyjne w firmie, pracodawca zlikwidował stanowisko pracy, zmienił miejsce świadczenia usług), będzie musiał wypłacić Panu odprawę, jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Jeśli zatrudnia mniej osób na podstawie umowy o pracę, nie musi wypłacać odprawy. Wynika to z przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę. Dotyczy to również sytuacji, gdy pracodawca zmienił pracownikowi warunki pracy lub płacy, które zostały odrzucone przez pracownika i doszło do rozwiązania umowy (wyrok SN z 16.11.2000r., I PKN 79/00).

Wysokość odprawy zależy od zakładowego stażu pracy i przysługuje w wysokości (art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych):

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

W przypadku natomiast, kiedy pracodawca wypowiada umowę na czas określony z naruszeniem przepisów, pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy o odszkodowanie z powodu rozwiązania umowy z naruszeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 50 § 3 K.p., jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Reasumując: jeżeli Pana pracodawca zatrudnia ponad 20 osób i zwolnienie następuje z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych, będzie Panu przysługiwała odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był Pan zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy prawo reguluje kolejność zwalniania pracowników w firmie?

Obecnie mam umowę na czas nieokreślony, ale w firmie trwają zwolnienia i boję się o swoją posadę. Pracodawca zwalniał dotąd głównie osoby zatrudnione za...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Ciąża a likwidacja stanowiska pracy

Czy ciąża chroni kobietę przed zwolnieniem, zatrudnioną na bezterminową umowę o pracę w sytuacji, kiedy miejsce pracy ulega likwidacji?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »