Kategoria: Zwolnienia grupowe

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa po otrzymaniu 2-tygodniowego wypowiedzenia

Marek Gola • Opublikowane: 2016-02-12

Pracowałam w firmie ponad 4 lata, miałam umowę na czas określony do końca roku. Tymczasem teraz, czyli 5 miesięcy przed terminem otrzymałam 2-tygodniowe wypowiedzenie umowy z podaniem takiej oto podstawy: art. 30 § 1 pkt 2 w zw. z art. 33 K.p. Firma zatrudnia ponad 1000 pracowników. Wraz ze mną zwolniono w sumie 15 osób. Czy należy mi się odprawa?

»Wybrane opinie klientów

Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.) oraz przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwanej dalej ustawą o zwolnieniach grupowych).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Z treści Pani pytania wynika, iż pozostawała Pani w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony. Umowa zawarta była do końca 2015 r. Pracodawca rozwiązał z Panią umowę o pracę, powołując się na art. 30 § 1 pkt. 2 w zw. z art. 33 K.p. Pracodawca zatrudnia około 1000 osób. W podobnej do Pani sytuacji znalazło się co najmniej 15 pracowników.

 

Staż pracy wynosił na dzień ustania stosunku pracy około 4 lata.

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych mają zastosowanie do wszystkich rodzajów umów o pracę, a zatem także do umowy o pracę zawartej na czas określony.

 

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

 

Innymi słowy, aby skutecznie dochodzić odprawy wypłacanej w wysokości wskazanej w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, konieczne jest, aby pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników, a przede wszystkim aby rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

 

„W przypadku, gdy pracodawca w swym oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę wskazał nieprawdziwą, fikcyjną przyczynę wypowiedzenia (starając się uniknąć konsekwencji wynikających z ustawy o zwolnieniach grupowych), a następnie wypowiedzenie to zostało uznane za nieuzasadnione, gdyż w rzeczywistości nastąpiło wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika, to pracownikowi przysługuje zarówno odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę, jak i odprawa pieniężna na podstawie art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych (tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2000 r., I PKN 499/99, OSNAPiUS 2001/12 poz. 407, wydanym na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (j.t. Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 980).”1

 

Nadto wskazać należy na analogiczny pogląd, zgodnie z którym „przyczyna niedotycząca pracownika stanowiąca podstawę rozwiązania umowy o pracę powinna istnieć od początku wszczęcia procedury zwolnień grupowych, ponieważ już wówczas pracodawca ma obowiązek podać ją zakładowym organizacjom związkowym. Jednak zdarzenie będące przyczyną zwolnienia może nastąpić również w terminie późniejszym niż poinformowanie zakładowych organizacji związkowych, zatem wystarcza sama wiedza pracodawcy, iż zdarzenie takie będzie miało miejsce w przyszłości. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2001 r. I PKN 733/2000 (OSNP 2003 r. nr 23 poz. 569) stwierdzający istnienie rzeczywistej przyczyny wypowiedzenia, jeśli decyzja o likwidacji stanowiska jest na tyle zaawansowana, że nie ma wątpliwości co do jej wykonania oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 r. I PK 17/2002 (OSNP 2004 r. nr 12 poz. 208), zgodnie z którym istniejące w dacie wypowiedzenia umowy o pracę względy ekonomiczne wymuszające zmniejszenie zatrudnienia stanowią wystarczającą przyczynę rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o sz.p.r.s.p., także w przypadku, gdy związane z tym zmiany organizacyjne wystąpią po dokonaniu wypowiedzenia.”2

 

Dochodząc odprawy, będzie trzeba udowodnić, iż w dniu wypowiedzenia Pani umowy o pracę pracodawca miała pełną świadomość, iż rozwiązanie następuje z jego winy, tj. z przyczyn niezależnych od pracownika.

 

Powyższa okoliczność jest bardzo trudna do udowodnienia, albowiem wymaga dostępu (wglądu) do dokumentów wewnętrznych pracodawcy lub informacji, która z takich dokumentów mogłaby wynikać. W mojej ocenie, mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, koniecznym byłoby zawnioskowanie świadków, którzy zeznaliby, iż pracodawca wypowiadając Pani umowę o pracę miał świadomość, iż następuje to z przyczyn niezależnych od pracownika.

 

W mojej ocenie, jeżeli Pani współpracownicy są w takiej samej sytuacji, zasadnym jest powiadomienie Okręgowego Inspektora Pracy i próba wywarcia presji na pracodawcy. OIP uzyska dla Pani i kolegów z pracy informacje, które będą mogły być następnie wykorzystane w sprawie o zapłatę.

 

Nikt nie da jednak Pani 100% gwarancji na uzyskanie odprawy.

 

 

 

 

---------------------------------

1. LexPolonica, Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism. 2001-2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis – LexPolonica

2. LexPolonica, Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism. 2001-2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis – LexPolonica

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »