Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa emerytalna działacza związkowego

Marek Gola • Opublikowane: 2014-11-26

W 1990 r. naszemu pracownikowi został udzielony urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji w związkach zawodowych, który jest bez przerwy udzielany do 2014 r. Ostatnio pracownik złożył pismo o rozwiązanie umowy o pracę za porozumienie stron w związku z przejściem na emeryturę. Chciałabym wiedzieć, czy należy mu się odprawa emerytalna z naszej firmy? Zaznaczam, że ów działacz związkowy od 23 lat nie świadczył pracy i nie otrzymywał wynagrodzenia w naszej firmie i że otrzyma on odprawę ze związku zawodowego, z którego jest wynagradzany.

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi Kodeks pracy (K.p.) oraz ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Na wstępie należy wskazać, iż kwestie odprawy emerytalnej reguluje art. 921 K.p., który ma następującą treść:

„§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa”.

Na wstępie naszych rozważań należy oprzeć się na literalnym brzmieniu owego przepisu, a konkretnie jego § 2, który wyraźnie i jednoznacznie przewiduje wyłącznie możliwość udzielania jednej odprawy emerytalnej w sytuacji istnienia jednego stosunku pracy, a dokładniej wykonywania jednej pracy. Moim zdaniem takie rozumienie owego przepisu jest słuszne. Jeżeli pracownik wykonuje pracę na rzecz dwóch różnych pracodawców, wtedy można przyjąć, iż należą mu się dwie odprawy, natomiast w sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę wyłącznie na rzecz jednego pracodawcy, a u drugiego przebywa na urlopie bezpłatnym, czyli pracy nie świadczy, odprawa należy się wyłącznie od jednego pracodawcy.

Nadto przepisy emerytalne wyraźnie przewidują, iż okres przebywania na urlopie bezpłatnym jest wliczany do okresów nieskładkowych, a zatem zgodnie z ustawą wskazaną na wstępie – przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych – art. 5 ust. 2 tej ustawy, tym samym z racji istnienie stosunku pracy (w obecnym kształcie) z pracodawcą, którego Pani reprezentuje, pracownik najprawdopodobniej nie nabyłby uprawnień emerytalnych, co uniemożliwia również wypłatę świadczenia – odprawy, gdyż brak jest związku pomiędzy nabyciem praw emerytalnych wynikających ze stosunku pracy a rozwiązaniem umowy o pracę. Pracownik nie nabędzie uprawnień emerytalnych w sytuacji przebywania na urlopie bezpłatnym 23 lata, przynajmniej jest to mało prawdopodobne.

To stanowisko znajduje również poparcie w poglądach reprezentowanych przez przedstawicieli nauki przedmiotu, i tak:

Wypłacenie odprawy powinno być odnotowane w świadectwie pracy. Jest to bowiem informacja niezbędna do ustalenia uprawnień pracowniczych (art. 97 § 2 K.p.). Fakt otrzymania odprawy na mocy art. 921 K.p. przesądza o braku uprawnień do tej odprawy od innego pracodawcy.”1

„Art. 921 § 2 mówi bowiem, że nie nabywa prawa do odprawy tylko taki pracownik, który już odprawę otrzymał. Obojętne jest przy tym, czy otrzymał ją od danego pracodawcy, czy też od innego pracodawcy.”2

Nadto zadane przez Panią pytanie ostatecznie rozstrzyga wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2011 r. III PK 17/10, z którego wprost wynika, iż pracownik, który przechodzi na rentę, będąc zatrudniony jednocześnie u dwóch pracodawców i korzystając u jednego z nich z urlopu bezpłatnego udzielonego w celu wykonywania pracy u drugiego, nabywa prawo do odprawy rentowej tylko od jednego wybranego przez siebie pracodawcy (art. 921 i art. 174 K.p.).

Zatem jeżeli pracownik otrzymał odprawę z tytułu świadczenia pracy na rzecz innego pracodawcy, wtedy pracodawca, u którego pracownik przebywał na urlopie, nie jest zobowiązany do wypłaty odprawy.

W przytoczonym wyroku Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wskazał, iż: „…W czasie kolejnego faktycznego wykonywania pracy na rzecz jednego, a następnie drugiego pracodawcy powód był zatrudniony w normalnym wymiarze czasu i otrzymywał jedno wynagrodzenie. W tej sytuacji zasądzenie na jego rzecz dwóch odpraw byłoby sprzeczne z celem tego świadczenia. Odprawa rentowa ma przede wszystkim ułatwienie pracownikowi adaptacji do pogorszonych warunków ekonomicznych wynikających z konieczności utrzymywania się z renty, a więc świadczenia niższego od uprzednio pobieranego wynagrodzenia. Świadczenia pieniężne przysługujące z tego tytułu – z reguły są obliczane na podstawie wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika. Wynika stąd, że przyznanie dwóch odpraw rentowych pracownikowi, który wykonywał pracę u jednego pracodawcy w zastępstwie pracy wykonywanej u drugiego pracodawcy byłoby sprzeczne z funkcją i celem tego świadczenia. Naruszałoby też zasady równego traktowania pracowników (art. 183a i nast. K.p.), gdyż w następstwie utraty przez powoda prawa do jednego wynagrodzenia uzyskałby on prawo do dwóch odpraw rentowych, podczas gdy inni pracownicy, wykonujący – tak samo jak faktycznie on – pracę na rzecz jednego pracodawcy otrzymują tylko jedną odprawę”.

Reasumując, choć kwestia powyższa jest w orzecznictwie i doktrynie różnie oceniana, to jednakże moim zdaniem, mając na uwadze powyższą argumentacje, opisany przez Panią stan faktyczny pozwala stwierdzić, iż pracownik nie ma prawa do odprawy emerytalnej, jeżeli już ją pobrał od innego pracodawcy – z tytułu utraty prawa do wynagrodzenia od innego pracodawcy.

W Pani zakładzie pracy pracownik nie świadczył pracy, zatem nie otrzymywał wynagrodzenia, tym samym w związku z rozwiązaniem stosunku pracy nie traci świadczenia (wynagrodzenia), o jakim mowa w uzasadnieniu przytoczonym powyżej.

--------------------------------

1 Romer Maria Teresa Prawo pracy. Komentarz Warszawa 2005 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 1052

2 Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Skoczyński Jacek Najnowsze wydanie: Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 1000

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »