Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odprawa dla nauczyciela po zmniejszeniu pensum

Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 35-letnim stażem. Dyrektor proponuje zmniejszenie mi pensum, bo zmienia się organizacja szkoły (ubywa jeden oddział). Czy zmniejszenie pensum odbiera mi prawo do odprawy emerytalnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie pensum, jeżeli dyrektor szkoły widzi taką potrzebę w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w szkole zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191).

Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nie jest równoznaczne z brakiem możliwości rozwiązania z nim stosunku pracy w przyszłości. W takich przypadkach Karta Nauczyciela przewiduje wypłacenie nauczycielowi odprawy w wysokości odpowiadającej sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu zasadniczemu.

Zwolnienie nauczyciela mianowanego jest możliwe na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Dotyczy to sytuacji, w której dyrektor szkoły nie może kontynuować zatrudnienia ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów lub w związku z likwidacją szkoły. Karta Nauczyciela przewiduje wówczas dla nauczycieli wypłatę odprawy w wysokości sześciokrotnej wielokrotności kwoty, jaką obejmuje zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela.

Jeśli zaś chodzi o odprawę emerytalną, to nauczycielowi przysługuje odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy (art. 87 KN). Prawo do tej odprawy przysługuje nauczycielowi bez względu na formę zatrudnienia (na podstawie mianowania lub umowy o pracę). Odprawa ta przysługuje pod warunkiem, że nauczyciel nie otrzymał wcześniej odprawy z art. 28 Karty Nauczyciela, czyli w razie orzeczenia przez lekarza o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 23 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela).

Odprawa przysługuje pod warunkiem zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego nauczyciela (art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela). Rodzaj zawartej z nauczycielem umowy o pracę nie ma wypływu na prawo do odprawy emerytalnej (rentowej). Ważne jest jedynie spełnienie przez nauczyciela warunków określonych w ustawie, czyli m.in. rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Co do zasady – ale tylko w odniesieniu do odprawy emerytalnej (przy przejściu na emeryturę) – odprawę należy wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy, także wtedy gdy decyzja przyznająca emeryturę została wydana później (wyrok SN z 9 kwietnia 1998 r., I PKN 508/97, OSNAP 1999, Nr 8, poz. 267).

Podsumowując, zgodna na ograniczenie wymiaru etatu (na jeden rok – zgodnie z przepisami) nie wpłynie ani na możliwość otrzymania odprawy z tytułu późniejszego rozwiązania stosunku pracy, jak i z tytułu przejścia na emeryturę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info