Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność pracownika

• Opublikowane: 2008-03-28

Zatrudniliśmy pracownika na stanowisku windykatora. W skutek jego zaniechań doszło do przedawnienia długów na dosyć znaczną kwotę. Pragnę przy tym zauważyć, iż pracownik celowo wprowadził w błąd zarząd i biegłego, nie informując o zagrożeniu przedawnieniem tych długów. Czy można pociągnąć pracownika do odpowiedzialności materialnej?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestia odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy uregulowana jest w art. 114 i nast. Kodeksu pracy. Zgodnie z tymi przepisami pracownik, który ze swej winy, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną.

Aby pracownik ponosił odpowiedzialność za swoje działania, muszą zostać spełnione przesłanki jego odpowiedzialności: bezprawność działania pracownika (polegająca na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków pracowniczych), wina oraz związek przyczynowy pomiędzy bezprawnym działaniem a szkodą.

Szkoda, którą wyrządził pracownik, stanowi uszczerbek przejawiający się w różnicy między obecnym stanem majątkowym pracodawcy, a tym, jaki by posiadał, gdyby nie nastąpiło zdarzenie, które ten uszczerbek spowodowało.

Kodeks pracy odrębnie reguluje sytuację pracownika, który wyrządził szkodę z winy umyślnej, a odrębnie z winy nieumyślnej.

Winę umyślną można podzielić na działanie z zamiarem bezpośrednim (pracownik działa w celu wyrządzenia pracodawcy szkody) oraz na działanie z zamiarem ewentualnym (pracownik przewiduje wystąpienie szkody i godzi się na jej wystąpienie).

Wina nieumyślna to niedbalstwo lub lekkomyślność.

W przypadku wyrządzenia szkody z winy nieumyślnej pracownik zobowiązany jest do jej naprawienia w granicach szkody rzeczywistej. W takim przypadku wysokość odszkodowania nie może przekroczyć trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

W przypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej, pracownik pokryje szkodę w pełnym zakresie, w granicach szkody rzeczywistej, a także utraconych korzyści.

Obowiązek udowodnienia szkody ciąży na pracodawcy. To on musi wykazać, że szkoda zaistniała w wyniku zawinionego działania pracownika niewykonującego lub nienależycie wykonującego swoje obowiązki.

W opisywanym przypadku pracownik źle wykonywał swoje obowiązki i wprowadzał pracodawcę w błąd. Z całą pewnością był świadom konsekwencji niewykonania swoich obowiązków. Można więc powiedzieć, że działał umyślnie z zamiarem ewentualnym. W takim wypadku pracownik będzie ponosił odpowiedzialność w wysokości rzeczywistych strat pracodawcy.

Należy jednak pamiętać, iż roszczenie przedawnione staje się roszczeniem naturalnym, tzn. istnieje nadal, ale dłużnik może uchylić się od zaspokojenia wierzyciela, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jeżeli więc pracodawca nie zdoła wyegzekwować należności (dłużnik podniesie zarzut przedawnienia), wtedy powstanie rzeczywiście poniesiona przez pracodawcę szkoda. Sam fakt przedawnienia należności nie powoduje szkody (roszczenie istnieje nadal).

Roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych przedawnia się z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca uzyskał informację o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. Jeżeli natomiast pracownik umyślnie wyrządził szkodę, przedawnienie wynosi 10 lat.

                                                                                  Łukasz Obrał

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kuroniówka - warunki otrzymania

Pracuję od lutego 2008 r. W tym roku przedłużono mi umowę, ale tylko do dnia porodu. Moje pytanie brzmi: czy przysługuje mi kuroniówka i od kiedy powinnam się o...

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam się...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

Ogólny czas przebywania na zwolnieniu lekarskim w trakcie zatrudnienia

Od kilku miesięcy przebywałam na zwolnieniu lekarskim do 18.07.2014 r. 20.07. zgłosiłam się do pracy, dostałam skierowanie na badania. W tym dniu znów...

Roczne umowy na czas określony dla nauczyciela

Jestem nauczycielem kontraktowym. Od czterech lat jestem zatrudniana na roczne umowy na czas określony. Uczę tych przedmiotów, których wcześniej uczył obecny...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »