Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa udzielenia zgody na rezygnację z urlopu wychowawczego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-04-15

Jestem nauczycielką zatrudnioną na czas nieokreślony w dwóch szkołach. W jednej z nich wróciłam do pracy po macierzyńskim, w drugiej – wzięłam wychowawczy do końca sierpnia 2013 r. Obecnie jestem w drugiej ciąży. Chcę przerwać wychowawczy, ale pracodawca się na to nie zgadza, powołując się na art. 64 Karty Nauczyciela. Czy to zgodne z prawem? Czy jeśli 1 września przedstawię zwolnienie ciążowe, będzie należało mi się wynagrodzenie? Czy to prawda, że nie nabyłam prawa do urlopu wypoczynkowego w tym roku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 64 ustawy Karta Nauczyciela (w skrócie KN) „nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania”.

Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – w każdym następnym roku kalendarzowym.

Wskazany okres urlopu przysługuje nauczycielom bez względu na wymiar zatrudnienia. Przepisy KN, w szczególności przywoływany już art. 64, nie uzależniają wymiaru urlopu wypoczynkowego od wymiaru zatrudnienia nauczyciela. Oznacza to, że zarówno nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, jak też nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze poniżej obowiązującego wymiaru zajęć – przysługuje taki sam wymiar urlopu wypoczynkowego.

Ponieważ, zgodnie z art. 64, urlop wypoczynkowy nauczycieli trwa przez cały okres ferii zimowych i letnich, to obejmuje on wszystkie dni przypadające w tym okresie, w tym również niedziele, święta oraz dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy (z reguły jest to sobota).

Nauczyciele wykorzystują swój urlop wypoczynkowy w okresie trwania ferii letnich i zimowych, co związane jest z organizacją pracy w szkole i prowadzeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Przepis art. 65 KN określa zasady nabywania urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli, przy czym rozróżnia nabycie prawa do pierwszego w karierze zawodowej urlopu wypoczynkowego oraz nabycie prawa do kolejnych urlopów wypoczynkowych.

W świetle przywołanego przepisu prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego (pierwszego w karierze zawodowej, w życiu) nauczyciel nabywa w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne (tj. przeddzień początku ferii). Zatem w przypadku, gdy stosunek pracy nauczyciela rozwiązany zostanie w czasie trwania semestru zimowego – nauczyciel ten nie nabędzie prawa do urlopu wypoczynkowego (odnosi się to oczywiście pierwszego stosunku pracy w karierze nauczyciela).

Prawo do drugiego i kolejnych urlopów wypoczynkowych nauczyciel nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Przepis ten należy rozumieć następująco:

  • jeśli nauczyciel w dniu 1 stycznia pozostaje nieprzerwanie w zatrudnieniu – nabywa w tym dniu prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego,
  • jeśli nauczyciel w ciągu roku kalendarzowego podejmuje zatrudnienie – w dniu podjęcia zatrudnienia nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego (np. nauczyciel, który nawiązał stosunek pracy w lutym nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego, mimo, że nie pozostawał w zatrudnieniu w dniu 1 stycznia).

Jeśli nauczyciel korzystał z urlopu wychowawczego, to po zakończeniu tego urlopu nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu wychowawczego (art. 67c KN).

Pracodawca oczywiście mógł odmówić Pani skrócenia urlopu wychowawczego, ale wówczas Pani urlop kończy się w terminie 30 dni od zawiadomienia o tym pracodawcy bez względu na to, czy wyraził zgodę czy też nie.

Jeżeli wróci Pani do pracy, przedstawi zaświadczenie o ciąży przed tym kolejnym porodem i przyniesie L4 – (skorzysta Pani ze zwolnienia lekarskiego) to art. 11 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność jej wykonywania opisana art. 6 ust.2 przypada w okresie ciąży. W takim przypadku będzie Pani pobierała zasiłek chorobowy liczony wedle wynagrodzenia i innych pobieranych składników z okresu 12 ostatnich miesięcy pracy (czyli sprzed pierwszego porodu).

Tak więc jeśli zakończy Pani urlop wychowawczy zgodnie z planem 31 sierpnia, to już 1 września może Pani przedstawić pracodawcy zwolnienie z powodu ciąży i będzie Pani przysługiwał zasiłek chorobowy aż do porodu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia podczas urlopu wychowawczego

Proszę o pomoc w następującej sprawie: czy będąc na urlopie wychowawczym, mogę zgłosić dziecko do ubezpieczenia i objąć je własnym?

 

Urlop wychowawczy a dziecko w przedszkolu

Jestem na urlopie wychowawczym do 20.11.2010 r., ale udało mi się zapisać dziecko do przedszkola od 1.09.2010. Czy muszę wrócić wcześniej do pracy? Jeśli tak,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »