Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odebranie części godzin nauczycielowi zatrudnionemu na świetlicy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-02-06

Pracuję na świetlicy. Dyrektor chce mi odebrać część godzin pracy. Jak się bronić, jeśli przełożony wręczy mi pismo o redukcji etatu? Co mogłabym zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny.

Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych wyżej następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

Zmiany warunków pracy, gdy minął już czas na zastosowanie art. 20, w tym na przykład wymiaru etatu, nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony można także dokonać:

  • w drodze porozumienia stron,
  • w drodze wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 Kodeksu pracy).

Pierwszy sposób – porozumienie zmieniające – może być zastosowany do umów na czas określony, nieokreślony, w niepełnym wymiarze czasu pracy i na zastępstwo. Porozumienie stron jest dopuszczalne w każdej sytuacji i jest całkowicie dobrowolne dla obu stron. Jeżeli dyrektor chce zmienić warunki pracy i płacy lub jeden z tych warunków, zamiast stosować uciążliwą formułę wypowiedzenia zmieniającego (wypowiedzenie warunków pracy i płacy), może zaproponować nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę porozumienie zmieniające.

Porozumienie zmieniające polega na zgodnym oświadczeniu woli pracodawcy i pracownika dotyczącym zmiany treści umowy o pracę, czyli jej warunków, którymi m.in. są: czas pracy, stanowisko, wynagrodzenie i terminy jej trwania (czas określony i nieokreślony). Konsekwentnie więc strony mogą także zgodnie dokonywać jej zmiany w każdym czasie. Jeżeli bowiem pracownik i pracodawca mogą rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, czyli zmieniają jej treść definitywnie, tym bardziej mają prawo do przeobrażenia jej treści.

Porozumienie zawarte między pracownikiem a pracodawcą nie podlega żadnym ograniczeniom poza tymi, które w przypadku nauczycieli narzuca Karta Nauczyciela. To znaczy, że w przypadku porozumienia zmieniającego nie można zaproponować nauczycielowi większego wymiaru zajęć za niższe wynagrodzenie lub sprzeniewierzyć się przepisowi art. 42 Karty Nauczyciela mówiącemu o czasie pracy itd. Pamiętajmy, że porozumienie zmieniające nie wymaga zachowania form i terminów dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę bądź wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy w ramach tak zwanego wypowiedzenia zmieniającego powoduje rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków nauczyciel powinien złożyć przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. W piśmie wypowiadającym powinno się znaleźć odpowiednie pouczenie w tej kwestii. W przypadku braku stosownego pouczenia nauczyciel może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków aż do końca okresu wypowiedzenia.

Ponadto pamiętać należy, że dokonując wypowiedzenia zmieniającego, dyrektor ma obowiązek uzasadnić swoją decyzję o ograniczeniu nauczycielowi etatu. Uzasadnienie to podlegać będzie ocenie sądu. Trzeba także pamiętać, że nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony nie są tak chronieni przez zmianą warunków pracy i płacy, w tym przed ograniczeniem etatu na podstawie wypowiedzenia zmieniającego, jak nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania.

Niestety w opisanej sytuacji jedyne, co może Pani zrobić, to odwołać się do sadu od ograniczenia Pani etatu. Żaden bowiem przepis prawa nie chroni Pani przed ograniczeniem zatrudnienia. Oczywiście ograniczenie to musi być stosownie uzasadnione.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ochrona rodziców małego dziecka

Wiem, że jako matka małego dziecka (do 3-go roku życia) mogę odmówić pracy w godzinach nocnych. Czy mogę odmówić także pracy w godzinach nadliczbowych?

Zlecenie pracy w dniu wolnym

Pracodawca ma ustalony tygodniowy plan pracy od poniedziałku do piątku. Aktualnie chce na miesiąc wprowadzić pracę również w soboty. W soboty mam różne...

Bezprawne pozbawianie dni wolnych od pracy

Od poniedziałku do soboty Pracodawca proponuje przy zatrudnieniu następujący czas pracy: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00 (po 7 godzin), a w...

Wyjścia prywatne do odpracowania

Dzisiaj w naszej firmie wprowadzono taką procedurę: „Z dniem … firma wprowadza następującą procedurę wyjść prywatnych: 1. pracownik wypisuje...

Zatrudnienie drugiego nauczyciela mojego przedmiotu i zabranie godzin

Jestem nauczycielem mianowanym, pracuję w mojej szkole od 2007 roku, przez ten czas nigdy nie miałam pełnego etatu. Wczoraj na posiedzeniu rady...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »