Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-09-09

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy? Czy wypowiedzenie zmieniające, jeśli nie zgodzę się na proponowane warunki, jest skuteczne w przypadku ochrony z art. 1868 K.p.? Czy rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. jest skuteczne w przypadku ochrony z art. 1868 K.p.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1868 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Art. 1861 stosuje się odpowiednio.

Przepis art. 1861 K.p. w § 1 wprowadza szczególną ochronę trwałości stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego. Okres ochronny trwa od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu do dnia zakończenia urlopu. Należy podkreślić, że pracownik korzysta z ochrony wyłącznie w okresie korzystania z urlopu.

Pracodawca w tym czasie nie może przede wszystkim dokonać wypowiedzenia umowy o pracę. Złożenie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego nie zapobiega natomiast rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli umowa została już wypowiedziana. Pracodawca nie może ponadto w okresie tego urlopu rozwiązać bez wypowiedzenia umowy o pracę z wyjątkiem sytuacji, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W art. 1861 K.p. nie została wymieniona sytuacja, gdy zachodzą przyczyny określone w przepisach szczególnych o zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracodawcy. Niewymienienie w art. 1861 K.p. tej sytuacji spowodowało, że w orzecznictwie sądowym pojawiła się wątpliwość, czy w okresie urlopu wychowawczego pracownika pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z przyczyn określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Powyższa wątpliwość została przedstawiona do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.

Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na przedstawione mu do rozstrzygnięcia pytanie prawne w uchwale z dnia 15 lutego 2006 r., II PZP 13/05, OSNP 2006, nr 21-22, poz. 315.

Sąd Najwyższy orzekł, że przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 K.p.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu powyższej uchwały wskazał, że w sytuacji, gdy pracodawca dokonuje zwolnienia grupowego lub zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracodawcy, na podstawie art. 5 i art. 10 u.z.r.s.p. jest uchylone lub zmodyfikowane zastosowanie wszystkich „przepisów odrębnych”, które ustanawiają szczególną ochronę trwałości stosunku pracy. Artykuł 1861 (jak i art. 1868) K.p. należy do „przepisów odrębnych”. Nie został on wymieniony wśród przepisów ochronnych, których zastosowanie jest modyfikowane w ten sposób, że pracodawca może tylko dokonać wypowiedzenia warunków pracy i płacy chronionemu pracownikowi. W ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników został więc wyłączony zakaz wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w okresie urlopu wychowawczego, jeżeli pracodawca dokonuje wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Podsumowując, z analizy komentowanych przepisów należy wysnuć tezę, że art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych będzie mógł stanowić przyczynę wypowiedzenia dokonanego pracownikowi, który łączy urlop wychowawczy z ograniczeniem etatu. Wypowiedzenie zmieniające także będzie zgodne z prawem (i orzeczeniami SN), jeśli zajdą okoliczności do zastosowania art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »