Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2014-07-03

Mam 59 lat pracy i 30-letni staż, a jestem księgową w małej firmie (9 pracowników). Otrzymuję wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków. Pracodawca planuje redukcję zatrudnienia, więc i ja będę miała mniej pracy. Czy w tej sytuacji pracodawca może zmniejszyć mi wynagrodzenie? W regulaminie jest zapis, że pracownicy mogą poza stałą pensją dostawać też premię uznaniową. Czy jeżeli otrzymam wypowiedzenie zmieniające płacę, muszę je przyjąć? Czy korzystam z jakiejś ochrony przedemerytalnej dla pracownika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 39 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury”. Zasada ta ma pewne ograniczenie przewidziane w przepisie art. 43 K.p.

Otóż zgodnie z jego treścią „pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

  1. wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej grupy, do której należy pracownik;
  2. stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania”.

Wypowiedzenie zmieniające może zatem dotyczyć (przy spełnieniu powyższych warunków) wymiaru etatu, wysokości wynagrodzenia, stanowiska pracy, rozkładu czasu pracy itp. Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wypowiedzenia definitywnego (art. 42 § 1 K.p.). Oznacza to, że pracownik może odwołać się od dokonanego wypowiedzenia warunków pracy i płacy do sądu pracy w terminie 7 dni od dnia, w którym doręczono mu wypowiedzenie (art. 264 § 1 K.p.).

Jak widać, do pracowników korzystających ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę mają zastosowanie odstępstwa co do możliwości posłużenia się przez pracodawcę wypowiedzeniem zmieniającym, przewidziane w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844). Ustanowiono w niej zasadę, że w przypadku wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje się przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, a to oznacza, że nie stosuje się też tej ochrony w tych przypadkach, w których pracodawca dokonuje wypowiedzenia zmieniającego. Od tej zasady przewidziane są jednakże istotne wyjątki, które dotyczą pracowników, o których mowa w art. 39 i 177, oraz pracownika będącego członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego, pracownika będącego członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej, pracownika będącego członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionego do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, społecznym inspektorem pracy, a także pracownika powołanego do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego. Pracownikom tym nie można wypowiedzieć umowy o pracę, mimo że zwolnienia mają charakter grupowy, natomiast możliwe jest zastosowanie wobec nich wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli powoduje to obniżenie wynagrodzenia, to pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy.

Art. 43 K.p. nie wprowadza obowiązku wypłaty dodatku wyrównawczego pracownikom objętym jego zakresem podmiotowym. O dodatku tym mowa jedynie w sytuacjach objętych zakresem ustawy z 13 marca 2003 r.

Według uchwały z 7 kwietnia 1992 r. (I PZP 17/92, OSNCP 1992, nr 11 poz. 191, OSP 1992, nr 10 poz. 225), przewidziany w art. 6 ustawy z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zmianie niektórych ustaw dodatek wyrównawczy przysługuje przez cały okres objęty szczególną ochroną stosunku pracy, niezależnie od tego, czy ochrona ta wynika z pierwszego, czy kolejnego wyboru do zarządu zakładowej organizacji związkowej (aktualnie art. 5 ustawy z 13 marca 2003 r.). Poparciem tej tezy jest twierdzenie Sądu Najwyższego, że gdyby nie regulacja wprowadzona w art. 6 ustawy z 28 grudnia 1989 r., wypowiedzenie warunków pracy i płacy członkowi zarządu zakładowej organizacji związkowej byłoby możliwe tylko w przypadkach ujętych w art. 43 § 1 K.p. Art. 6 ustawy z 28 grudnia 1989 r. stanowi więc zawężenie zakresu ochrony przed wypowiedzeniem zmieniającym i wobec tego odstępstwa od reguły ogólnej, które są w nim przewidziane, nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający i tym samym na niekorzyść pracownika. Sens tego dodatku jest ściśle związany z ochroną przed wypowiedzeniem zmieniającym, co oznacza, że powinien on być tak długo wypłacany, jak długo trwałaby ta ochrona. Skoro ponowny wybór powoduje przedłużenie czasu trwania ochrony, to ten dłuższy czas jest „okresem, w którym pracownik jest objęty szczególną ochroną”.

Pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną, któremu pracodawca wypowiedział warunki pracy i płacy na podstawie przepisów Kodeksu pracy, nie przysługuje prawo do dodatku wyrównawczego, jeśli w ten sposób obniżeniu uległoby jego wynagrodzenie. To świadczenie można uzyskać tylko w przypadku, gdyby znalazła zastosowanie procedura zwolnień grupowych określona ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zakresem regulacji tej ustawy objęte są bowiem także wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy pracowników szczególnie chronionych, ale tylko w przypadku pracodawców zatrudniających minimum 20 pracowników.

Ma Pani dwa wyjścia – albo przyjmie Pani aneks – co jest dobrowolne, albo otrzyma Pani wypowiedzenie zmieniające.

Oba skutkują tym samym, ale przy wypowiedzeniu zmieniającym, jeśli umowa zawarta była na czas nieokreślony, pracodawca musi podać powód. Jeśli nie będzie on prawdziwy, nie będzie wiązał się z nowymi warunkami płacy dla grupy – o czym napisałam powyżej – są powody do odwołania do sądu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »