Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ochrona pracownika przebywającego na urlopie po urodzeniu dziecka

• Autor: Katarzyna Siwiec

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony, mój zakład pracy przeprowadza zwolnienia grupowe. Miesiąc temu urodziłam dziecko, na urlopie macierzyńskim przebywam już od kilku tygodni. Czy w czasie zwolnień grupiwych jestem bezpieczna?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, szczególna ochrona, tj. wypowiedzenie warunków pracy i płacy zamiast wypowiedzenie definitywnego, przysługuje tylko następującej kategorii pracownikowi:

„1)  o którym mowa w art. 39 i 177 Kodeksu pracy (ciąża, urlop macierzyński, brak 4 lat do wieku emerytalnego)

2)  będącemu członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego;

3)  będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej;

4)  będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

4a)  będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej;

4b)  będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej;

4c)  będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej;

4d)  będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek;

5)  będącemu społecznym inspektorem pracy;

6)  powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego”.

Niestety ustawodawca nie objął już pracowników będących na urlopach wychowawczych już tę szczególną ochroną. Co prawda zgodnie z art. 1861 § 1 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie przypadającym od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Przez pewien okres były wątpliwości, czy jeżeli zwolnienia grupowe dokonywane są z innych powodów niż upadłość lub likwidacja, to czy wówczas jest możliwe zwolnienie pracownika. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia z 15 lutego 2006 r. sygn. akt II PZP 13/05, przesądził, „iż przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.”

Tak więc w przypadku zwolnień grupowych nie jest Pani chroniona.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych „wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 Kodeksu pracy, jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”.

Przepis ten rzeczywiście pozwala wypowiedzieć pracownikowi stosunek pracy tylko w sytuacji, gdy przebywa on na jednym urlopie trwającym nieprzerwanie minimum 3 miesiące, czy też zezwala na zliczenie dwu lub więcej urlopów, następujących bezpośrednio po sobie, jednego lub różnych rodzajów, które łącznie trwają minimum 3 miesiące.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 listopada 2006 r., sygn. akt II PK 52/06, wskazał natomiast, że „okresu urlopu macierzyńskiego nie zalicza się do okresu urlopu trwającego co najmniej trzy miesiące (nie sumuje się z okresem innego urlopu), w czasie którego dopuszczalne jest wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w sytuacjach, o których mowa w art. 41 k.p. (art. 5 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.)”.

Tak więc nie doliczy się go do Pani urlopu macierzyńskiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info