Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak możliwości pracy w sobotę a wykorzystanie urlopu zdrowotnego

• Autor: Dorota Kriger

W firmie, w której pracuję, wprowadzono 4-miesięczny okres rozliczeniowy. W niektóre soboty musimy przyjść do pracy. Jakie będą konsekwencje, jeśli ktoś nie będzie mógł w daną sobotę przyjść do pracy? Czy taka osoba musi wziąć w tym dniu urlop wypoczynkowy? Tego wymagają w mojej firmie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Brak możliwości pracy w sobotę a wykorzystanie urlopu zdrowotnego

Niestawienie się pracownika w dniu wyznaczonym jako dzień pracy

Pracownik, który nie może świadczyć pracy w dniu zgodnym z grafikiem go obowiązującym, jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

W świetle § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.) przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Odmowa świadczenia pracy bez przyczyn, o których mowa powyżej, stanowić może ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować nawet rozwiązaniem umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.). Zgodnie z art. 100 § 1 K.p. pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. To oznacza, że jeśli pracodawca zgodnie z prawem pracy wprowadził dłuższy okres rozliczeniowy i wyznaczył jako dni pracujące niektóre soboty, to pracownik ma obowiązek do tak ustalonych zasad się stosować.

Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego

W niektórych przypadkach pracownik, który w dniu wyznaczonym jako dzień pracy nie może jej świadczyć, może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. W takich sytuacjach zastosowanie będzie miał art. 1542 § 1 K.p., zgodnie z którym urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Nie ma więc znaczenia, czy dniem pracy jest sobota, niedziela czy święto – pracownik, który w tym dniu powinien świadczyć pracę, a z przyczyn go dotyczących nie czyni tego, ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność. Pracownik, który nie posiada usprawiedliwienia, o jakim mowa w przepisach ww. rozporządzenia, może w takim dniu za zgodą pracodawcy skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info