Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieprzyjęcie nowych warunków pracy a prawo do odprawy

Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 2010-05-04

Dostałam wypowiedzenie zmieniające z przyczyn reorganizacji firmy. Nowe miejsce pracy jest odległe o 100 km, dlatego musiałam odrzucić propozycję. Czy należy mi się odprawa? Jeśli tak, to czy 3-miesięczna? Pracowałam w firmie od 01.07.02 do 31.08.10 (umowa na czas nieokreślony).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca w związku ze zmianą miejsca pracy dał Pani wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy (art. 42 § 2 K.p.). Nowe warunki pracy pracownik może przyjąć lub odrzucić. Z dyspozycji art. 42 § 3 zd. 1 K.p. wynika, że w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Potwierdza to ugruntowana linia orzecznicza Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia z dnia 22 maja 1975 r. (I PRN 9/75, OSNCP 1976, nr 3, poz. 51) Sąd Najwyższy uznał: „Jeśli pracownik odmawia przyjęcia nowych warunków płacy, umowa o pracę ulega rozwiązaniu z upływem terminu okresu wypowiedzenia, przy czym rozwiązanie takie pociąga za sobą wszystkie skutki rozwiązania dokonanego przez zakład pracy”.

Będzie Pani miała prawo do odprawy, ponieważ przyczyna rozwiązania stosunku pracy leży po stronie pracodawcy. Praca w miejscu zbyt odległym od miejsca zamieszkania byłaby dla Pani na pewno niedogodna oraz ponosiłaby Pani koszty z nią związane, np. dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie. O należną odprawę – na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) – można się ubiegać wtedy, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (tak orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r., III BP 5/2007, OSNP 2008/13-14, poz. 188) ustawę o zwolnieniach grupowych stosuje się także do wypowiedzenia zmieniającego (art. 1 ust. 1 tej ustawy w związku z art. 42 § 1 K.p.). Oznacza to, że w przypadku złożenia pracownikom oświadczeń woli w przedmiocie wypowiedzenia warunków pracy i płacy może powstać po stronie pracodawcy obowiązek wypłaty na rzecz pracowników odprawy pieniężnej.

Art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych stanowi, że pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

W Pani przypadku 8 lat minie 1 lipca 2010 r. Okres wypowiedzenia wlicza się do okresu zatrudnienia.

W uchwale z dnia 4 kwietnia 1974 roku (I PZP 33/78) wskazano, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy. Zasada ta została doprecyzowana w kolejnym orzeczeniu, gdzie wskazano, że o długości okresów wypowiedzenia decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy, liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (SN z dnia 11 maja 1999 r., I PKN 34/99). To, czy dostanie Pani 3-miesięczną odprawę, zależy, kiedy mija ostatni dzień wypowiedzenia. Jeżeli po 1 lipca – to tak.

Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 36 § 11 K.p. stosuje się odpowiednio (ust. 2). Oznacza to, że do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231 K.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (ust. 3). Zgodnie zaś z ust. 4 wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązujących w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »