Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niepoinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym jako powód rozwiązania umowy

Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 2010-11-04

Czy niewypełnienie obowiązku pracodawcy z art. 2071 jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków wobec pracownika? Pracownik nie zmienił stanowiska, ale zwiększył się teren jego działania, na co pracownik pisemnie się zgodził. Następnie po 10 dniach wypowiedział umowę o pracę na podstawie art. 55 § 11, uzasadniając, że nie został poinformowany o ryzyku zawodowym na swoim stanowisku pracy po zwiększeniu terenu działania. Uważa, że powinien mieć ponownie przekazaną informację zgodnie z art. 2071 i 226 K.p. Czy pracownik ma rację?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy pracodawca:

 1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Informacje na temat częstotliwości przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego zawiera Polska Norma PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Polska norma zaleca przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego okresowo i zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoją aktualność, a w szczególności w następujących przypadkach:

 • Podczas tworzenia nowych stanowisk pracy.
 • Przy wprowadzaniu zmian na istniejących stanowiskach pracy.
 • Gdy nastąpiła zmiana wymagań dotyczących dopuszczalnych poziomów czynników niebezpiecznych oraz czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy.
 • Gdy zastosowano nowe środki ochrony (środki ochrony indywidualnej i środki ochrony zbiorowej).
 • Gdy na terenie przedsiębiorstwa różne zadania (prace) wykonują pracownicy innych przedsiębiorstw.
 • Gdy występuje potrzeba okresowej oceny ryzyka. Okresową ocenę ryzyka zawodowego należy wykonywać przede wszystkim na tych stanowiskach, na których rejestruje się wiele wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, a zastosowane środki profilaktyczne nie powodują zmniejszania liczby wypadków lub chorób.

Przepisy prawa określają tylko, że informowanie pracowników o ryzyku zawodowym powinno się odbywać w sposób przyjęty w zakładzie pracy, tj. w formie np.:

 • zapisów w regulaminie pracy,
 • informacji ogłaszanej na tablicach informacyjnych,
 • informacji przekazywanych w trakcie szkoleń itd.

Poinformowanie pracownika o ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami powinno nastąpić przed dopuszczeniem pracownika do określonej pracy.

Zgodnie z art. 55 § 11 K.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Czy jednak brak informacji o ryzyku dla pracownika, gdy nie zmienił się zakres jego czynności i jest to ciągle to samo stanowisko, może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (zakładam, że generalnie pracownik otrzymał informację o ryzyku)? Moim zdaniem nie. Brak informacji o ryzyku w opisanej przez Panią sytuacji nie uzasadnia rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11.

Co można uznać za ciężkie naruszenie obowiązków pracownika?

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 8 października 2009 r. (II PK 114/2009, LexPolonica nr 2153911, „Gazeta prawa i podatków” 2010/50):

„Podobnie jak w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę (art. 52 K.p.), rozważane zakończenie stosunku pracy przez pracownika ma charakter nadzwyczajny i może być uzasadnione jedynie w wyjątkowych przypadkach. Należy też przyjąć, że «ciężkość» naruszenia w rozumieniu art. 55 § 11 K.p. obejmuje co do zasady element winy pracodawcy (polegającej na możliwości postawienia mu zarzutu niewłaściwego, nagannego zachowania) oraz spowodowanie istotnie negatywnych konsekwencji (szkody) w sferze interesów majątkowych lub niemajątkowych pracownika”.

Mimo wszystko rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika należy uznać za skuteczne, ponieważ dla jego skuteczności nie jest wymagane, aby przyczyny wskazane przez pracownika rzeczywiście wystąpiły.

Jakie ma Pani uprawnienia w obecnej sytuacji?

Otóż może Pani wystąpić do sądu o odszkodowanie od pracownika.

Zgodnie z art. 611 K.p.: „W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy”.

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 611, przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (art. 612 § 1).

Na marginesie dodam, że nieprzestrzeganie obowiązku określonego w art. 226 K.p. i całkowity brak informacji o ryzyku zawodowym stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, sankcjonowane karą grzywny (art. 283 § 1 K.p.). Pracodawca może narazić się także na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracownika na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 471 i nast. K.c.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa-zlecenie a badania lekarskie i szkolenie BHP

Umowa-zlecenie a badania lekarskie i szkolenie BHP

Czy przy umowie-zleceniu pracodawca ma obowiązek wysłać mnie na badania lekarskie (okresowe)? Jeżeli tak, to kto ma obowiązek za nie zapłacić?

Obowiązek dostarczenia wody dla pracowników w upalne dni

Czy jest obowiązek zapewnienia wody dla pracowników pracujących w warunkach nieprzekraczających temperatury 28°C?

 

Apteczka w miejscu pracy

W naszym biurze nie ma apteczki, za to jest przychodnia w tym samym budynku. Czy w tej sytuacji pracodawca faktycznie nie musi zapewnić apteczek? Czy apteczka powinna...

 

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami

Pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym przeszedł szkolenie wstępne, stanowiskowe i okresowe bhp. Kierownik działu sporadycznie wyznacza tego pracownika...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »