Kategoria: Inne
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieopłacone składki

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-10-11

Pod koniec sierpnia założyłem działalność gospodarczą, lecz do tej pory nie opłaciłem żadnych składek. Jakie działania może podjąć ZUS? Co mi grozi?

»Wybrane opinie klientów

Każdy płatnik, w terminie przewidzianym w art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (to jest 5, 10 bądź 15 dzień – w zależności od statusu płatnika), ma obowiązek przesłać deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacić składki za dany miesiąc.


Jeśli tego nie uczyni, powinien liczyć się z obowiązkiem opłacenia oprócz zaległych składek także odsetek za zwłokę w ich uiszczeniu – zgodnie z art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). Obecnie stawka odsetek wynosi w stosunku rocznym 14,5% kwoty zaległości (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych), odsetki nie są naliczane, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 6,60 zł.

Płatnik będący osobą fizyczną może też zostać ukarany koniecznością wniesienia opłaty dodatkowej do wysokości 100% nieopłaconych składek (art. 24 ust. 1a ustawy o s.u.s.). Jeśli jednak płatnik składek będący osobą fizyczną zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za nieopłacenie składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości, to kary w postaci dodatkowej opłaty za ten sam czyn nie otrzyma (art. 24 ust. 1b ustawy o s.u.s.).

Ponadto ZUS, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o s.u.s., może wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciw płatnikowi w celu wyegzekwowania należności z tytułu składek. Na należności te składają się nie tylko same nieopłacone składki, ale także odsetki na zwłokę, opłata dodatkowa, koszty egzekucyjne i koszty upomnień kierowanych do płatnika.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>


ZUS ma prawo również zastosować inne środki w celu zabezpieczenia swoich roszczeń – np. może wystąpić do sądu z wnioskiem o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości dłużnika zalegającego z opłatą należności z tytułu składek i ustanowienie hipoteki przymusowej (art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o s.u.s.) lub o ustanowienie zastawu na wszystkich będących własnością dłużnika oraz stanowiących współwłasność łączną dłużnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych (art. 27 ust. 1 ustawy o s.u.s.).

W związku z powyższym nie należy dalej zwlekać z uregulowaniem składek, tylko jak najszybciej opłacić te składki wraz z odsetkami za zwłokę. Warto również złożyć w ZUS-ie pismo z wyjaśnieniem przyczyn spóźnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa-zlecenie a ryczałt

Zatrudniono osobę na podstawie umowy-zlecenia. W umowie jest napisane, że osoba ta będzie pracowała maksymalnie 20 godzin w miesiącu (stawka 15 zł za godzinę). W listopadzie zleceniobiorca przepracował jedynie 9 godzin, co daje kwotę 135 zł brutto. Chyba nie można zastosować ryczałtu w takim przypadku. Czy mam rację? Czy należy dokonać rozliczenia na zasadach ogólnych?

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się na to zgodzić. Jeśli nie przyjmę wypowiedzenia zmieniającego, będzie to podobno porzucenie pracy. Co mogę zrobić? Czy należy mi się odszkodowanie?

Ubezpieczenie wypadkowe przy umowie-zleceniu

Pracuję w firmie X na podstawie umowy o pracę. W czasie mojego urlopu pracowałam dla firmy Y na podstawie umowy-zlecenia. Podczas wykonywania tej drugiej pracy miałam wypadek. Poprosiłam firmę Y, aby wysłała kartę wypadku do ZUS-u. Jednak okazało się, że firma Y nie opłaciła ubezpieczenia wypadkowego od umowy-zlecenia, bo taką składkę płaci za mnie firma X. Firma Y opłaciła tylko ubezpieczenie zdrowotne. Czy to znaczy, że nie mogę ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Moment odejścia z pracy a prawo do odprawy

Jestem nauczycielem mianowanym, mam umowę o pracę. Niebawem wracam do pracy po urlopie zdrowotnym. Dyrektor poinformował mnie, że przewidziano dla mnie tylko 4 godz. tygodniowo. Czy jeżeli nie zgodzę się na te warunki, przysługuje mi odprawa? Zdaniem dyrektora nie, bo musiałabym pracować do końca roku szkolnego. Czy mogę wnieść o przeniesienie w stan nieczynny, jeśli dostanę wypowiedzenie? Dodam, że pracowałam dotąd w pełnym wymiarze godzin.

Rozprawa sądowa a dzień wolny od pracy

Pracownik ma rozprawę w sądzie o godzinie 9 i koniec tej rozprawy jest przewidziany na godzinę 11. Czy pracownik ma obowiązek wrócić do pracy? Czy pracodawca jest zobowiązany dać pracownikowi dzień płatny i usprawiedliwić jego nieobecność?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »