Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nieodprowadzanie składek ZUS za pracownika a śmierć pracodawcy

• Autor: Dorota Kriger

Moja żona pracuje w sklepie i okazało się, że właścicielka nie płaciła za nią składek za ZUS. W listopadzie 2010 r. właścicielka zmarła, a syn szefowej założył nową firmę i zatrudnił żonę od nowa. Co teraz z niezapłaconymi składkami na ZUS? Czy będzie musiał je spłacić jej syn, nowy właściciel sklepu? Czy już nic się nie da zrobić i składki przepadły? Dodam jeszcze, że mąż właścicielki przyjął spadek. Czy dług nie przeszedł w spadku na niego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Nieodprowadzanie składek ZUS za pracownika a śmierć pracodawcy

Śmierć pracodawcy który nie opłacał składek ZUS za pracowników

Zgadza się, spadkobierca dotychczasowego pracodawcy, przyjmując spadek, wstąpił jednocześnie w prawa i obowiązki zmarłego, tzn. odpowiada za jego długi. W zależności od tego, czy spadek został przyjęty wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca odpowiada za dług albo w całości, albo do wysokości majątku nabytego w drodze spadku.

Zgodnie z art. 632 § 1 K.p. z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem przepisu § 3, wedle którego przepis § 1 nie ma zastosowania w razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231.

Jeśli zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku jedynym spadkobiercą był mąż właścicielki zakładu pracy – do niego należy zwrócić się z żądaniem uregulowania zaległych składek na ZUS za pracowników.

Przejęcie zakładu pracy po zmarłym a zaległe składki za pracowników

Podobnie jest w przypadku, kiedy mąż zmarłej właścicielki przejął zakład pracy na zasadach określonych w art. 231 K.p. i stał się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy – także wtedy obowiązek uregulowania zaległych składek spoczywa na nim.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2008 r. (sygn. akt II UZP 1/08). Sąd Najwyższy w uchwale tej stwierdził, iż niezapłacone w terminie składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne (oraz należności z nimi związane) mogą być pobrane przez organ rentowy od spadkobiercy osoby zobowiązanej do zapłaty takich składek w granicach odpowiedzialności danego spadkobiercy za długi spadku [art. 922 § 1 i § 3 K.c. oraz art. 1030 i nast. tego Kodeksu w związku z art. 97 § 1 oraz art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) w związku z art. 32 tej ustawy].

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info