Kategoria: Karta Nauczyciela

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - warunki

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-04-22

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Spełniam warunki przejścia na świadczenia kompensacyjne: mam 55 lat, ponad 30 lat pracy, w tym 27 lat pracy w szkole. Przez 5 miesięcy pobierałam świadczenia dla bezrobotnych z powodu rozwiązania szkoły, a ostatnio byłam zatrudniona przez rok na podstawie umowy o pracę w szkole specjalnej i rozwiązałam stosunek pracy na mój wniosek za porozumieniem stron z powodu przejścia na świadczenia kompensacyjne. ZUZ uzależnia przyznanie świadczenia od podania podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy z Karty Nauczyciela, czy słusznie? Ja byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a nie na podstawie mianowania. Jaka powinna być podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy, aby przejść na świadczenie kompensacyjne?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom spełniającym łącznie następujące warunki:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • ukończenie 55 lat (w latach 2009-2014),
  • posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynoszącego 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
  • rozwiązanie stosunku pracy.

Jednym z warunków wymaganych do przyznania świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie przez nauczyciela stosunku pracy wykonywanej w szkołach i placówkach oświatowych. Ustalając, czy warunek ten został spełniony, ZUS stosuje takie same zasady, jak w przypadku przyznawanej dotychczas emerytury, bez względu na wiek, na podstawie Karty Nauczyciela. Oznacza to, że zatrudnienie powinno ustać wskutek wypowiedzenia złożonego przez nauczyciela lub za porozumieniem stron (jeśli wniosek o rozwiązanie stosunku pracy złożył nauczyciel).

Uprawnienie do świadczenia przysługuje również w przypadku rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz wygaśnięcia stosunku pracy po upływie okresu pozostawania w stanie nieczynnym lub w wyniku odmowy podjęcia zatrudnienia w okresie pozostawania w stanie nieczynnym. Nauczyciel pracujący w kilku szkołach lub w innych placówkach oświaty (nawet w niepełnym wymiarze godzin) musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy, w jakich pozostaje, by otrzymać świadczenie. Dotyczy to również nauczyciela, który dodatkowo pracuje poza oświatą.

Z inicjatywą rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron musi wystąpić nauczyciel. Nauczyciel, występując z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, wskazuje datę tego rozwiązania. We wniosku powinna znaleźć się również przyczyna takiego rozwiązania stosunku pracy. Jednak aby mogło dojść do rozwiązania stosunku pracy, druga strona umowy – dyrektor szkoły – musi wyrazić zgodę na tę propozycję (przyjąć ofertę).

Nauczyciel zatrudniony na podstawie stosunku pracy a nie mianowania ma prawo wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 27 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 4 Karty Nauczyciela.

Zgodnie z tym przepisem stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony następuje na mocy porozumienia stron.

Jednakże z opisu wynika, że Pani była zatrudniona na czas określony. W takiej sytuacji rozwiązanie stosunku pracy powinno nastąpić na podstawie art. 30 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Karta Nauczyciela nie przewiduje rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron przez nauczyciela zatrudnionego na czas określony. Dlatego podstawą rozwiązania muszą być przepisy Kodeksu pracy. Jednakże nie powinno to być powodem odmowy przyznania świadczenia kompensacyjnego, gdyż ustawa o świadczeniach kompensacyjnych nie określa, że stosunek pracy może być rozwiązany jedynie na podstawie KN.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »