Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - warunki

• Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Spełniam warunki przejścia na świadczenia kompensacyjne: mam 55 lat, ponad 30 lat pracy, w tym 27 lat pracy w szkole. Przez 5 miesięcy pobierałam świadczenia dla bezrobotnych z powodu rozwiązania szkoły, a ostatnio byłam zatrudniona przez rok na podstawie umowy o pracę w szkole specjalnej i rozwiązałam stosunek pracy na mój wniosek za porozumieniem stron z powodu przejścia na świadczenia kompensacyjne. ZUZ uzależnia przyznanie świadczenia od podania podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy z Karty Nauczyciela, czy słusznie? Ja byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a nie na podstawie mianowania. Jaka powinna być podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy, aby przejść na świadczenie kompensacyjne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom spełniającym łącznie następujące warunki:

  • ukończenie 55 lat (w latach 2009-2014),
  • posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynoszącego 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
  • rozwiązanie stosunku pracy.

Jednym z warunków wymaganych do przyznania świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie przez nauczyciela stosunku pracy wykonywanej w szkołach i placówkach oświatowych. Ustalając, czy warunek ten został spełniony, ZUS stosuje takie same zasady, jak w przypadku przyznawanej dotychczas emerytury, bez względu na wiek, na podstawie Karty Nauczyciela. Oznacza to, że zatrudnienie powinno ustać wskutek wypowiedzenia złożonego przez nauczyciela lub za porozumieniem stron (jeśli wniosek o rozwiązanie stosunku pracy złożył nauczyciel).

Uprawnienie do świadczenia przysługuje również w przypadku rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz wygaśnięcia stosunku pracy po upływie okresu pozostawania w stanie nieczynnym lub w wyniku odmowy podjęcia zatrudnienia w okresie pozostawania w stanie nieczynnym. Nauczyciel pracujący w kilku szkołach lub w innych placówkach oświaty (nawet w niepełnym wymiarze godzin) musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy, w jakich pozostaje, by otrzymać świadczenie. Dotyczy to również nauczyciela, który dodatkowo pracuje poza oświatą.

Z inicjatywą rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron musi wystąpić nauczyciel. Nauczyciel, występując z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, wskazuje datę tego rozwiązania. We wniosku powinna znaleźć się również przyczyna takiego rozwiązania stosunku pracy. Jednak aby mogło dojść do rozwiązania stosunku pracy, druga strona umowy – dyrektor szkoły – musi wyrazić zgodę na tę propozycję (przyjąć ofertę).

Nauczyciel zatrudniony na podstawie stosunku pracy a nie mianowania ma prawo wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 27 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 4 Karty Nauczyciela.

Zgodnie z tym przepisem stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony następuje na mocy porozumienia stron.

Jednakże z opisu wynika, że Pani była zatrudniona na czas określony. W takiej sytuacji rozwiązanie stosunku pracy powinno nastąpić na podstawie art. 30 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Karta Nauczyciela nie przewiduje rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron przez nauczyciela zatrudnionego na czas określony. Dlatego podstawą rozwiązania muszą być przepisy Kodeksu pracy. Jednakże nie powinno to być powodem odmowy przyznania świadczenia kompensacyjnego, gdyż ustawa o świadczeniach kompensacyjnych nie określa, że stosunek pracy może być rozwiązany jedynie na podstawie KN.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info