Kategoria: Karta Nauczyciela

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nauczyciel z prawem do wcześniejszej emerytury a wypowiedzenie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-05-31

Nauczycielka za 2 dni kończy 60 lat. Jej wiek emerytalny to 60 lat i 5 miesięcy. Pani tej od 6 lat przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, ale z niego nie skorzystała, tylko pozostaje w stosunku pracy. W związku z tym pytanie: czy można jej wręczyć wypowiedzenie w związku z brakiem godzin (art. 20 KN)? Wypowiedzenie otrzymałaby w maju br., a rozwiązanie umowy nastąpiłoby 31 sierpnia br. Czy obowiązuje ją okres ochronny, jeśli wiek emerytalny osiągnie w sierpniu br.?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) – dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych wyżej, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Rozwiązanie stosunku pracy w takim przypadku następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

Odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielowi z powodu rozwiązania z nim stosunku pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy nauczyciel zrezygnował z propozycji ograniczenia etatu, czy też po rozwiązaniu stosunku pracy zostanie ponownie zatrudniony w tej samej szkole. Jednocześnie należy pamiętać, że okres wypowiedzenia wynoszący 3 miesiące jest w tym przypadku wymagany przepisami prawa, więc nie można nie wypłacić odprawy tylko dlatego, że dokonano zakończenia stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa.

W myśl z kolei art. 91c KN w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, które nie są uregulowane przepisami KN, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). To właśnie przepisy Kodeksu pracy, a konkretnie art. 39, przewidują ochronę przed wypowiedzeniem pracowników w okresie przedemerytalnym. W analizowanym przypadku należy zastanowić się, czy wspomniana regulacja może zostać wykorzystana w przypadku rozwiązania stosunku pracy będącego następstwem zmniejszenia liczby oddziałów w szkole. Wymaga to stwierdzenia, czy regulacja z art. 20 KN ma charakter zupełny, czy też należy posiłkować się przepisami K.p., jako uzupełniającymi regulacje KN.

Ku pierwszemu z ww. stanowisk skłonił się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 grudnia 2006 r. (uchwała SN z dnia 7 grudnia 2006 r. I PZP 4/06). Sąd orzekł, nawiązując do art. 41 K.p., że w sytuacji gdy pracownika chroni się przed wypowiedzeniem umowy o pracę, ochrona nie dotyczy pozaumownych stosunków pracy, w tym stosunku pracy na podstawie mianowania. Do nauczyciela mianowanego, zdaniem SN, nie ma zastosowania także regulacja art. 39 K.p.

Ku drugiemu z wymienionych stanowisk skłania się Barański (Barański, Szymańska, Rozwadowska-Skrzeczyńska, Ustawa Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2009), którego zdaniem art. 39 K.p. znajduje zastosowanie w sytuacji rozwiązywania stosunku pracy w oparciu o przesłanki wskazane w art. 20 KN, ponieważ KN nie zawiera regulacji dotyczących ochrony trwałości zatrudnienia.

Choć trudno zgodzić się z poglądem SN, jakoby art. 39 K.p. nie znajdował zastosowania do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, za słuszne należy uznać twierdzenie, iż w warunkach, o których mowa w art. 20 KN regulacje ochronne z K.p. nie znajdą zastosowania. Należy zauważyć, że przewidziana w tym przepisie możliwość rozwiązania stosunku pracy ma charakter szczególny, możliwość taka podyktowana jest bowiem trudną sytuacją pracodawcy, który na ogół zmuszony jest dokonać redukcji zatrudnienia. Wydaje się, że o zwolnieniu powinny wówczas decydować możliwie obiektywne przesłanki, tj. kwalifikacje nauczyciela, czy też jego sytuacja materialna.

Przyjęcie aprobującego stanowiska w sprawie obowiązywania przepisów ochronnych z K.p. w warunkach, o których mowa w art. 20 KN uniemożliwiałoby niekiedy zastosowanie takich obiektywnych kryteriów. W zaistniałej sytuacji należy zatem posłużyć się jednolitymi kryteriami, które usprawiedliwiają rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem o niższych kwalifikacjach, obniżonej sprawności zawodowej czy zdrowotnej, pracodawcy. Wobec powyższego należy przyjąć pogląd Sądu Najwyższego o nieobowiązywaniu w stosunku do nauczycieli mianowanych art. 39 K.p. W takiej sytuacji jak najbardziej można zwolnić nauczyciela na podstawie art. 20 KN za odprawą.

Pamiętać także należy, że zdaniem SN nauczycielom (poza nauczycielami zatrudnionymi przez mianowanie) przysługuje ochrona przedemerytalna z art. 39 K.p., mimo że ich uprawnienia pracownicze zasadniczo reguluje Karta Nauczyciela. Oczywiście pod protekcją tą pozostają wyłącznie w ciągu czterech lat przed nabyciem prawa do emerytury w powszechnym lub niższym wieku emerytalnym. Przywileju takiego nie daje natomiast uzyskanie wcześniejszej emerytury (nie należy się ona z mocy prawa, pracownik sam składa wniosek o jej przyznanie).

Jeśli więc nauczycielka uzyskała prawo do emerytury wcześniejszej i nie złożyła wniosku o taką emeryturę, a nie jest nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie, to podlega ochronie przed zwolnieniem. Jeśli jednak zatrudniona jest na podstawie mianowania – ochrona ta, zgodnie z opinią SN, została wyłączona w przypadku zwolnienia z art. 20 KN.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »