Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-11-16

Prawdopodobnie zostanie mi doręczone zwolnienie z pracy za nakręcenie w zakładzie pracy filmu, na którym pokazane jest, jak pracownik dźwiga duże ciężary. Filmik moim zdaniem nie zdradza żadnej tajemnicy i ma jedynie zwrócić uwagę na nieprawidłowości. Czy taki incydent jest podstawą do zwolnienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Stanowiąc o pracowniczym obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, ustawodawca wymienia obok niego także obowiązek ochrony jego mienia oraz obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Nie jest jasne, w jakiej relacji pozostają do siebie te powinności. Można utrzymywać, że mają one odrębną treść, choć pozostają ze sobą w związku merytorycznym i aksjologicznym, służą bowiem respektowaniu tej samej wartości, jaką jest uzasadniony interes pracodawcy jako strony stosunku pracy. Nie byłoby w związku z tym, jak się zdaje, bezpodstawne określenie ich wspólnym mianem pracowniczego obowiązku dbałości o uzasadnione interesy pracodawcy wyrażającym w jakimś stopniu cywilistyczną zasadę współdziałania wierzyciela w wykonaniu zobowiązania. Przy takim założeniu obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy oznaczałby nakaz dbałości o dobro zakładu pracy w znaczeniu przedmiotowym i byłby jedynie pewnym aspektem szerszej powinności dbałości o dobro pracodawcy (dbałości o jego interesy majątkowe i niemajątkowe), na którą składają się również obowiązek dbałości o mienie pracodawcy, w oparciu o które funkcjonuje zakład pracy oraz obowiązek dochowania tajemnicy pracodawcy.

W orzecznictwie sądowym można znaleźć wiele przykładów ilustrujących taki sposób pojmowania omawianego obowiązku. Interesujące stanowisko w tym względzie znajdujemy w wyroku SN z dnia 2 marca 2011 r. (II PK 204/ 10), w którym podkreślono, że powinności określone w komentowanym przepisie są ustanowieniem „szczególnej zasady lojalności pracownika względem pracodawcy”. Wynika z niej w pierwszym rzędzie obowiązek powstrzymywania się od działań zmierzających do wyrządzenia pracodawcy szkody, czy nawet ocenianych jako działania na niekorzyść pracodawcy. Jak zaznacza Sąd Najwyższy, w ocenie zachowania pracownika należy położyć nacisk nie tyle na zawiniony (niezawiniony) bądź też legalny (bezprawny) charakter jego zachowania, ile raczej na zachowanie przez niego lojalności wobec pracodawcy.

Za sprzeczne z obowiązkiem dbałości o dobro zakładu pracy uznaje się w orzecznictwie także inne zachowania pracownika. Narusza ten obowiązek przesłanie przez pracownika firmowego dokumentu podmiotowi zewnętrznemu (np. koleżance pracującej w firmie, w której pracownik starał się o zatrudnienie), nawet jeśli dokument nie był jeszcze opatrzony klauzulą poufności.

Z obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy i ochrony jego mienia wynika również nakaz powstrzymywania się od aktów szkodzących pracodawcy w inny sposób, nie tylko w aspekcie nieuczciwej konkurencji. Utrata zaufania pracodawcy do pracownika zajmującego kierownicze stanowisko uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę także wtedy, gdy nie można pracownikowi przypisać winy w określonym zachowaniu.

Interesujące jest wreszcie zapatrywanie, zgodnie z którym obowiązek lojalności względem pracodawcy wymaga od pracownika nie tylko zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, ale także powstrzymania się od wykorzystania takich informacji we własnym interesie w sposób, który mógłby narazić pracodawcę na szkodę.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Podsumowując – Pana działanie można w pewnym sensie uznać za naruszenie obowiązku pracowniczego, jednak w mojej opinii nie ma podstaw do uznania, że działanie to było ciężkim naruszeniem obowiązków uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy.

W sytuacji, gdy nie zgadza się Pan z rozwiązaniem stosunku pracy przysługuje Panu prawo wniesienia pozwu do sądu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

W jaki dzień wypłata ekwiwalentu za urlop ? czy w dniu rozwiązania umowy?

Kiedy powinnam otrzymać przelew ekwiwalentu za urlop – w dniu wygaśnięcia umowy? Dostałam wypowiedzenie z dniem 23 maja, kadrowa przez telefon mi...

 

Wykonywanie funkcji p.o. kierownika

Niedawno powierzono mi funkcję pełniącej obowiązki kierownika w związku ze zwolnieniem chorobowym, a później macierzyńskim dotychczasowej pani kierownik. W...

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy przez pracownika

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy przez pracownika

W jaki sposób można skrócić zawarty w umowie o pracę na czas nieokreślony 6-miesięczny okres wypowiedzenia? Zależy mi na rozstaniu się...

Odprawa a zwolnienie za porozumieniem stron

Jestem nauczycielem akademickim z 15-letnim stażem pracy. W tym roku pod koniec sierpnia chciałam wrócić do pracy po zakończonym urlopie...

 

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w sobotę?

W tym tygodniu od poniedziałku do piątku pracuję w godzinach 13-21. Dzisiaj przyszedł przełożony i powiedział, że również w sobotę mamy...

 

Niewypłacenie premii po odejściu z pracy

Wypowiedziałem umowę o pracę i z końcem kwietnia odszedłem z firmy. Pracodawca nie chce mi wypłacić premii rocznej za obecny rok, którą...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »