Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nałożenie kary porządkowej na pracownika

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-09-11

Czy zostanie uznane za błąd formalny wydanie decyzji nakładającej karę porządkową (upomnienie) bez podpisu osoby zwierzchniej, czy taka decyzja w tym wypadku jest nieważna? Czy upomnienie zostanie ujęte w świadectwie pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Stosując karę porządkową, pracodawca powinien brać pod uwagę pewne generalne dyrektywy stosowania kar porządkowych. Otóż pracodawca powinien się kierować w szczególności rodzajem naruszenia obowiązków pracowniczych, stopniem winy pracownika i jego dotychczasowym stosunkiem do pracy. O zastosowaniu kary porządkowej pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Natomiast jak stwierdził SN w wyroku z dnia 9 maja 2000 r. (I PKN 626/99, OSNP 2001, nr 20, poz. 615) w odróżnieniu od zawiadomienia o zastosowaniu kary porządkowej, „zawiadomienie o odrzuceniu sprzeciwu od zastosowania kary porządkowej nie musi zawierać pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie wystąpienia do sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary porządkowej”. Jak wynika z powyższego samo zatem ustne zawiadomienie pracownika o wymierzeniu mu kary nie jest wystarczające. Niezaprzeczalnie musi być ono pisemne. Jednakże obowiązek zachowania formy pisemnej dotyczy tylko zawiadomienia pracownika o udzieleniu kary porządkowej, a nie jej nałożenia.

Oczywiście, odpis zawiadomienia pracownika o nałożeniu kary porządkowej należy złożyć stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika do akt osobowych pracownika. Dokumenty związane z wymierzeniem kary porządkowej należy przechowywać w części B akt, a więc w części, w której gromadzi się dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika.

O zastosowaniu kary i jej rodzaju decyduje pracodawca lub osoba wyznaczona do jej wymierzenia.

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii w obszarze prawnej regulacji odpowiedzialności porządkowej dotyczy formy i momentu zastosowania kary. Dyskusję wywołały dwa orzeczenia Sądu Najwyższego, z których wynikają prezentowane niżej konstatacje przydatne w praktyce.

Należy przyjąć za judykaturą, że zastosowanie kary następuje w chwili podpisania pisma o ukaraniu, ponieważ wtedy wewnętrzna wola przełożonego otrzymuje swój zewnętrzny, formalny wyraz.

Decyzja o ukaraniu wywołuje skutki prawne, jeżeli pracodawca w pisemnym zawiadomieniu zawarł przynajmniej oświadczenie o ukaraniu pracownika (sentencja). Oświadczenie to stanowi element konieczny pisma. Jeżeli w piśmie zawiadamiającym o zastosowaniu kary porządkowej pracodawca wyróżnia dodatkowo uzasadnienie wyjaśniające przyczyny jej nałożenia to za równoznaczne z określeniem wymaganego przez art. 110 K.p. „rodzaju” naruszenia obowiązków pracowniczych uważane może być tylko takie ujęte w uzasadnieniu zachowanie, które w sposób jednoznaczny wskazane jest jako przedmiot zarzutu ze strony pracodawcy i przesłanka zastosowania kary (wyrok SN z 17.02.1999 r., I PKN 580/98, OSNP 2000/7/264).

Niezamieszczenie w piśmie innych informacji, wskazanych w art. 110 K.p., należy traktować jako naruszenie przy stosowaniu kary porządkowej przepisów prawa, które stanowi podstawę uchylenia decyzji w trybie określonym w art. 112 K.p. Do czasu uwzględnienia odwołania pracownika, dotknięta takimi wadami decyzja pozostaje w mocy.

Ustawodawca określił konieczną treść zawiadomienia o ukaraniu. Nie określił jednak wyraźnie skutków prawnych braków w treści pisma o ukaraniu. Wydaje się, że do kwestii skutków prawnych braków w treści pisma o ukaraniu należy podejść rygorystycznie i uznać je za równoznaczne z brakiem pisemnego zawiadomienia o ukaraniu. Karę porządkową, o której nałożeniu pracownik nie został prawidłowo zawiadomiony, należy uznać za nieistniejącą. Trudno bowiem przyjąć, że pracownika obciążają braki w treści pisma o ukaraniu. Za przedstawionym stanowiskiem przemawia także to, że ustawodawca nie przewiduje przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu, jeżeli pracownik nie został poinformowany o prawie do jego wniesienia. Wynika z tego, że ustawodawca uznał brak poinformowania pracownika o prawie wniesienia sprzeciwu za równoznaczny z brakiem pisemnego zawiadomienia o ukaraniu. Nie można bowiem przyjąć, że ustawodawca nie wiąże żadnych skutków prawnych z naruszeniem przez pracodawcę obowiązku poinformowania pracownika o prawie wniesienia sprzeciwu.

Podsumowując – o zastosowaniu kary i jej rodzaju decyduje pracodawca lub osoba wyznaczona do jej wymierzenia. Oznacza to, że pracodawca może wyznaczyć osobę, która dokona zawiadomienia pracownika o nałożeniu na niego kary porządkowej i takie pismo bez podpisu samego pracodawcy będzie ważne, jeśli będzie zawierało wszystkie elementy wymienione w art. 110 K.p.

Taka kara zostanie więc ujawniona w świadectwie pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Służba przygotowawcza a praca

Jestem zatrudniony w zakładzie pracy od 3 miesięcy na czas określony do końca stycznia br. i zostałem powołany do służby przygotowawczej, którą odbywam od 7...

 

Skarga pracowników na kierownictwo

Skarga pracowników na kierownictwo

Sprawa dotyczy skargi na kierownictwo dużej firmy. W jednym z jej sklepów 4 pracowników napisało skargę na kierownictwo tego sklepu (kierowniczkę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »