Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nałożenie kary porządkowej na pracownika

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-09-11

Czy zostanie uznane za błąd formalny wydanie decyzji nakładającej karę porządkową (upomnienie) bez podpisu osoby zwierzchniej, czy taka decyzja w tym wypadku jest nieważna? Czy upomnienie zostanie ujęte w świadectwie pracy?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź uzyskana szybko. W pełni profesjonalnie nakreślone możliwości rozwiązania problemu ,może niekoniecznie po mojej myśli( co też zostało ujęte w odpowiedzi )wiadomo każda sprawa ma swoje oblicze ,ale mimo to polecam. Warto mieć świadomość ,że można z kanapy zasięgnąć porad fachowców.
Alina
Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka

Odpowiadając na Pana pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stosując karę porządkową, pracodawca powinien brać pod uwagę pewne generalne dyrektywy stosowania kar porządkowych. Otóż pracodawca powinien się kierować w szczególności rodzajem naruszenia obowiązków pracowniczych, stopniem winy pracownika i jego dotychczasowym stosunkiem do pracy. O zastosowaniu kary porządkowej pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Natomiast jak stwierdził SN w wyroku z dnia 9 maja 2000 r. (I PKN 626/99, OSNP 2001, nr 20, poz. 615) w odróżnieniu od zawiadomienia o zastosowaniu kary porządkowej, „zawiadomienie o odrzuceniu sprzeciwu od zastosowania kary porządkowej nie musi zawierać pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie wystąpienia do sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary porządkowej”. Jak wynika z powyższego samo zatem ustne zawiadomienie pracownika o wymierzeniu mu kary nie jest wystarczające. Niezaprzeczalnie musi być ono pisemne. Jednakże obowiązek zachowania formy pisemnej dotyczy tylko zawiadomienia pracownika o udzieleniu kary porządkowej, a nie jej nałożenia.

Oczywiście, odpis zawiadomienia pracownika o nałożeniu kary porządkowej należy złożyć stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika do akt osobowych pracownika. Dokumenty związane z wymierzeniem kary porządkowej należy przechowywać w części B akt, a więc w części, w której gromadzi się dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika.

O zastosowaniu kary i jej rodzaju decyduje pracodawca lub osoba wyznaczona do jej wymierzenia.

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii w obszarze prawnej regulacji odpowiedzialności porządkowej dotyczy formy i momentu zastosowania kary. Dyskusję wywołały dwa orzeczenia Sądu Najwyższego, z których wynikają prezentowane niżej konstatacje przydatne w praktyce.

Należy przyjąć za judykaturą, że zastosowanie kary następuje w chwili podpisania pisma o ukaraniu, ponieważ wtedy wewnętrzna wola przełożonego otrzymuje swój zewnętrzny, formalny wyraz.

Decyzja o ukaraniu wywołuje skutki prawne, jeżeli pracodawca w pisemnym zawiadomieniu zawarł przynajmniej oświadczenie o ukaraniu pracownika (sentencja). Oświadczenie to stanowi element konieczny pisma. Jeżeli w piśmie zawiadamiającym o zastosowaniu kary porządkowej pracodawca wyróżnia dodatkowo uzasadnienie wyjaśniające przyczyny jej nałożenia to za równoznaczne z określeniem wymaganego przez art. 110 K.p. „rodzaju” naruszenia obowiązków pracowniczych uważane może być tylko takie ujęte w uzasadnieniu zachowanie, które w sposób jednoznaczny wskazane jest jako przedmiot zarzutu ze strony pracodawcy i przesłanka zastosowania kary (wyrok SN z 17.02.1999 r., I PKN 580/98, OSNP 2000/7/264).

Niezamieszczenie w piśmie innych informacji, wskazanych w art. 110 K.p., należy traktować jako naruszenie przy stosowaniu kary porządkowej przepisów prawa, które stanowi podstawę uchylenia decyzji w trybie określonym w art. 112 K.p. Do czasu uwzględnienia odwołania pracownika, dotknięta takimi wadami decyzja pozostaje w mocy.

Ustawodawca określił konieczną treść zawiadomienia o ukaraniu. Nie określił jednak wyraźnie skutków prawnych braków w treści pisma o ukaraniu. Wydaje się, że do kwestii skutków prawnych braków w treści pisma o ukaraniu należy podejść rygorystycznie i uznać je za równoznaczne z brakiem pisemnego zawiadomienia o ukaraniu. Karę porządkową, o której nałożeniu pracownik nie został prawidłowo zawiadomiony, należy uznać za nieistniejącą. Trudno bowiem przyjąć, że pracownika obciążają braki w treści pisma o ukaraniu. Za przedstawionym stanowiskiem przemawia także to, że ustawodawca nie przewiduje przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu, jeżeli pracownik nie został poinformowany o prawie do jego wniesienia. Wynika z tego, że ustawodawca uznał brak poinformowania pracownika o prawie wniesienia sprzeciwu za równoznaczny z brakiem pisemnego zawiadomienia o ukaraniu. Nie można bowiem przyjąć, że ustawodawca nie wiąże żadnych skutków prawnych z naruszeniem przez pracodawcę obowiązku poinformowania pracownika o prawie wniesienia sprzeciwu.

Podsumowując – o zastosowaniu kary i jej rodzaju decyduje pracodawca lub osoba wyznaczona do jej wymierzenia. Oznacza to, że pracodawca może wyznaczyć osobę, która dokona zawiadomienia pracownika o nałożeniu na niego kary porządkowej i takie pismo bez podpisu samego pracodawcy będzie ważne, jeśli będzie zawierało wszystkie elementy wymienione w art. 110 K.p.

Taka kara zostanie więc ujawniona w świadectwie pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »