Kategoria: Wynagrodzenie

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Nagrody za pracę w administracji rządowej

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-06-05

Pracuję w urzędzie w administracji rządowej. Przyznano nam nagrody za pracę. Czy można uzyskać od osoby bezpośrednio nadzorującej (ustalającej wysokość nagród) informację o wysokości w jakim przedziale zostały przyznane nagrody wszystkim pracownikom?

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sadowym przyjęto, że informacje o wynagrodzeniu pracownika (w tym wysokości otrzymywanych przez niego nagród) są tajne i jako należące do kategorii dóbr osobistych, są chronione przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – tak orzekł na przykład Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 lipca 1993 r. (I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2).

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca ma obowiązek udostępnienia dokumentów, na podstawie których został obliczony zarobek danego pracownika, ale tylko temu pracownikowi na jego żądanie. Pracownik ma bowiem prawo wglądu do dokumentów, sporządzania z nich odpisów, wypisów i żądania wykonania ich kserokopii.

Podkreślić jednak należy, że pracownik jest jedyną osobą, która ma upoważnienie do wglądu do swoich własnych akt płacowych i udostępnienie takich dokumentów osobom trzecim może narazić pracodawcę na odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych pracownika.

Pytanie nie dotyczy co prawda wysokości nagród poszczególnych pracowników, a jedynie przedziałów, w jakich przyznano nagrody poszczególnym grupom pracowników. Niemniej jednak przepisy prawa nie nakazują pracodawcy, aby ujawniał (na żądanie pracownika) takie informacje, gdyż mogą one także prowadzić do naruszenia dóbr osobistych pracowników.

Niemniej jednak, jeśli pracodawca wyrazi zgodę na ich ujawnienie – bez wskazywania, który pracownik otrzymał nagrodę w jakim przedziale – nie będzie to naruszenie prawa. Pragnę jednak podkreślić, że pracodawca nie ma takiego obowiązku i może odmówić.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Pomyłkowa podwójna wypłata wynagrodzenia

W miesiącu ubiegłym wypłaciłam pracownikom dwa razy wynagrodzenie i błędnie dwa razy zastosowałam koszty uzyskania przychodów i kwotę wolną od podatku. W jaki sposób mogę teraz wyegzekwować od pracowników niedopłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Nie każdego świadczenia pracownik może się zrzec

Miałem pracownika, z którym rozliczałem się za ostatnie miesiące z opóźnieniem. Miałem problemy finansowe i ostatecznie musiałem rozwiązać z nim umowę. Po rozwiązaniu umowy regularnie wypłacałem mu w częściach zaległości i na dzień dzisiejszy muszę jeszcze oddać kilkaset złotych. Kilka dni temu chciałem mu zapłacić ostatnią część zaległej wypłaty, ale on stwierdził, że za mało mu zapłaciłem za urlop i grozi mi sądem. Twierdzenia te nie są prawdziwe i chciałbym, aby były pracownik podpisał oświadczenie o nie roszczeniu pretensji do pracodawcy jeszcze przed zapłatą ostatniej części zaległej wypłaty. Jak ta sytuacja wygląda z punktu widzenia prawa?

Nieterminowe wypłaty wynagrodzeń, odsetki

Od 4 lat nie otrzymuję systematycznie wypłat, są opóźnione o 5 dni, 15, a nawet 30. Czy mam prawo żądać od pracodawcy karnych odsetek za zwłokę? Co mówią o tym Kodeks pracy? Mam potwierdzenia przelewów. Komornik nalicza wysokie odsetki, a ludzie nie otrzymują wypłat!

Jak skorygować wynagrodzenie pracownika?

Nasz pracownik jest w okresie ochronnym. W umowie o pracę ma wynagrodzenie zasadnicze + premię uznaniową (bez określonej stawki). Pracownik zwykle otrzymywał 60% premii (jest składnikiem wynagrodzenia za urlop, zasiłku chorobowego). Dokonaliśmy wypowiedzenia zmieniającego jego warunki pracy bez zmiany wynagrodzenia (przyczyny ekonomiczne). Obecnie pracownik otrzymuje ok. 40% premii. Wystąpił z żądaniem naliczenia dodatku wyrównawczego. Jak skorygować wynagrodzenie pracownika? Czy należy doliczyć dodatek?

Prawo do premii uznaniowej

Czy w wieku przedemerytalnym pracodawca może nie wypłacać premii uznaniowej pracownikowi? Wcześniej dostawałam ją co miesiąc.

Obniżka pensji a zwolnienie lekarskim

Od kliku lat zatrudniamy sekretarkę. Ze względów ekonomicznych postanowiliśmy obniżyć jej pensję. Niestety wspólnik uprzedził ją o naszych planach i zanim wręczyliśmy jej wypowiedzenie zmieniające, kobieta poszła na zwolnienie od psychiatry (już 4 tydzień choruje). Czy możemy ją zwolnić? Jesteśmy małą firmą i jej „chorobowe” destabilizuje pracę? Czy mam prawo dowiedzieć się, na co choruje i czy będzie w stanie w przyszłości pracować?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »