Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja szkoły, odprawa i przeniesienie

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2008-08-21

W wyniku likwidacji zakładu zwolniono mnie z pracy. Z wypowiedzenia wynika, że dostanę odprawę w wysokości sześciomiesięcznych dochodów. Postanowiłam poszukać pracy w innej szkole. W wydziale edukacji dowiedziałam się, że nie otrzymam odprawy i muszę wystąpić z prośbą o przeniesienie służbowe, a dokument zwolnienia trzeba zwrócić. Czy mogę prosić o przeniesienie skoro nie będę już pracownikiem tej placówki? Co mam zrobić w tej sytuacji? Czy odprawa mi się nie należy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela – „nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy w razie:

  1. całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
  2. częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych wyżej, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników”.

Której ustawy przepisy znajdą zastosowanie zależy od tego czy jest Pani zatrudniona na podstawie mianowania czy też na podstawie umowy o pracę. Sadzę, że jest Pani nauczycielem mianowanym, zatem w tym kierunku będzie zmierzała dalsza część wypowiedzi.

Zgodnie z wyrokiem SN z 13.06.1995 r., I PRN 29/95 (OSNAPiUS 1995 Nr 22, poz. 277) – nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy z wyżej opisanych przyczyn, ma prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w ust. 2 art. 20 Karty Nauczyciela, choćby niezwłocznie podjął inne zatrudnienie. Brak jest zatem podstaw do odmowy wypłaty odprawy, jeżeli dyrektor posiada informację o zatrudnieniu nauczyciela w innej szkole po rozwiązaniu z nim stosunku pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

Jednocześnie nauczycielowi mianowanemu, przeniesionemu na własną prośbę lub za jego zgodą do innej szkoły, nie przysługuje odprawa, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, także wówczas gdy szkoła, w której był zatrudniony przed przeniesieniem, uległa likwidacji (wyrok SN z 12.12.2001 r., I PKN 712/00 (OSNAPiUS 2003 Nr 23, poz. 564). Podobne stanowisko zajął sąd w wyroku z dnia 22.11.2001 r., I PKN 701/00 (OSNAPiUS 2003 Nr 21, poz. 518) – nauczycielowi przeniesionemu do innej szkoły na jego wniosek, uzasadniony likwidacją dotychczasowego pracodawcy, nie przysługuje odprawa przewidziana w art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela. Przeniesienie nauczyciela mianowanego do innej szkoły na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela nie powoduje rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy, a zatem nauczycielowi nie przysługuje odprawa przewidziana w art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela, choćby przyczyną przeniesienia była likwidacja szkoły (wyrok SN z 20.08.2001 r., I PKN 591/00 (OSNAPiUS 2003 Nr 16, poz. 374).

Jeśli pracodawca rozwiązał z Panią stosunek pracy z powodu likwidacji placówki przysługuje Pani odprawa, natomiast jeśli została Pani przeniesiona na własną prośbę lub za Pani zgodą do innej szkoły wówczas odprawa nie przysługuje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Przedłużająca się nieobecność nauczyciela w pracy

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony (umowa o pracę – Kodeks pracy) przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni. W 182. dniu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »