Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Liczba dni urlopu wpisana w umowę

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-01-14

W mojej umowie o pracę na czas nieokreślony napisano: „Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Szczegółowe zasady określa Regulamin pracy obowiązujący u Pracodawcy”. Ze stażu pracy przysługuje mi 20 dni, a z umową dostałam aneks, w którym podano zasady wyliczania urlopu według Kodeksu pracy. Aneks podpisałam, jednak upieram się, że wiążące są zapisy umowy o pracę. Czy mam rację?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy w umowie o pracę powinna wystąpić informacja dotycząca wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy umowa o pracę musi posiadać określoną formę prawną, czyli powinna być sporządzona na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik, a drugi pozostaje w jego aktach osobowych w zakładzie pracy.

Ponadto zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy umowa o pracę określa: strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

  1. rodzaj pracy,
  2. miejsce wykonywania pracy,
  3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  4. wymiar czasu pracy,
  5. termin rozpoczęcia pracy.

Inne informacje, które dotyczą szczegółów zatrudnienia, pracownik powinien otrzymać na piśmie najdalej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Informacje te mówią o:

  1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – to dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy (art. 29 § 3 Kodeksu pracy).

Pracodawca nie powinien był – w związku z wyżej przywołanymi przepisami Kodeksu pracy – takiej informacji (błędnej na dodatek) umieszczać w treści umowy o pracę, miał za to obowiązek przekazać Pani tzw. informację dla pracownika o warunkach zatrudnienia. Należy zwrócić uwagę na to, że informacje te mogą być odesłaniem do odpowiednich przepisów, jednak przepisy te muszą odnosić się do konkretnego zatrudnionego.

W drugiej kolejności, abstrahując od prawidłowości umieszczenia informacji związanej z wymiarem urlopu wypoczynkowego, ustalić należy, jaki wymiar urlopu przysługuje Pani.

Przepisy Kodeksu pracy w sposób jednoznaczny i policzalny określają, ile wynosi wymiar urlopu w zależności od długości zatrudnienia (art. 154 § 1 K.p.). Ustalenie przez pracodawcę większego wymiaru urlopu, niż wynika to z uprawnień pracowniczych (obliczonych na podstawie dokumentów przedłożonych przez pracownika), może wynikać z błędnego lub ze świadomego działania pracodawcy.

Z informacji przez Panią podanych wynika, iż pracodawca zmienił aneksem ten, jakże korzystny, zapis dotyczący długości przysługującego Pani urlopu. Składając podpis na aneksie, zaakceptowała Pani zmiany w umowie, co oznacza, że zmiany są wiążące.

Zgodnie z wprowadzonymi przez pracodawcę zmianami, a przede wszystkim zgodnie z Kodeksem pracy, do czasu osiągnięcia 10 lat zatrudnienia (wliczając w to ukończoną szkołę) należy się Pani 20 dni urlopu w ciągu roku. Dopiero po przekroczeniu 10 lat zatrudnienia będzie Pani miała prawo skorzystać z 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Podjęcie pracy w czasie urlopu wychowawczego

Mam pytanie odnośnie podjęcia pracy w czasie urlopu wychowawczego. Obecnie u mojego pracodawcy mam umowę na czas nieokreślony (40 h). Chciałabym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »