Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Łączenie stanowisk w ramach projektu unijnego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-07-08

Od września będę pełnić funkcję koordynatora edukacyjnego projektu unijnego (szczegóły w załączniku). Mam kontrolować pracę nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów naszej szkoły. Jednocześnie dyrektor zaproponował mi podpisanie umowy-zlecenia na prowadzenie takich lekcji. Chętnie bym się zgodziła, ale obawiam się takiego łączenia stanowisk w ramach projektu unijnego. Przecież nie mogę kontrolować sama siebie, rozliczać swojej pracy itp. Czy mogę podpisać dwie umowy i podlegać np. pracodawcy, a nie sobie samej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach konkursu koordynator projektu ma za zadanie między innymi monitorowanie prac zleconych innym podmiotom. Oznacza to, że nie może – będąc jednocześnie koordynatorem i zleceniobiorcą – nadzorować sam siebie.

Co do zasady z materiałów przygotowanych przez organizatora konkursu nie wynika zakaz zatrudniania jednej osoby na więcej niż jednym stanowisku. Osoba pełniąca rolę kierownika projektu może pełnić rolę nauczyciela zajęć dodatkowych w ramach tego samego projektu. Pamiętać jednak należy, że nie może być koordynatorem w pełnym wymiarze czasu pracy osoba równocześnie prowadząca w tym samym czasie zajęcia (podwójne finansowanie).

W przypadku angażowania jako personel projektu osoby, która wykonuje zadania w więcej niż jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), należy pamiętać, że wydatki związane z zatrudnieniem takiej osoby są kwalifikowalne tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych tej osobie (dotyczy to zarówno zaangażowania danej osoby w realizację projektów finansowanych w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO) oraz jeżeli łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie przekracza 240 godzin miesięcznie.

Osoba ta musi:

1. Prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO, w które jest zaangażowana, z wyłączeniem przypadku, gdy:

  • osoba ta wykonuje pracę w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy (w takim przypadku nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji);
  • zadania są realizowane na podstawie umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła, np. raportu z badania lub ekspertyzy.

Ewidencja ta powinna mieć charakter „dziennika zajęć”, z którego powinno wynikać, jakie zadania w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach wykonywała dana osoba każdego dnia. Natomiast szczegółowe wskazywanie poszczególnych czynności w ramach danej umowy nie jest wymagane.

2. Przekazać beneficjentowi wyżej wymienioną ewidencję godzin w okresie realizacji zadań w ramach danego projektu beneficjenta.

W związku z powyższym beneficjent musi zweryfikować przed zaangażowaniem personelu do projektu, czy osoba ta jest zaangażowana w realizację innych projektów NSRO, a jeżeli tak, to czy będzie w stanie efektywnie realizować zadania w projekcie. Jednocześnie powinien zobowiązać ją do prowadzenia ewidencji godzin pracy i przekazania jej w ramach rozliczenia wynagrodzenia.

W przypadku gdy osoba zatrudniona jako personel projektu u jednego beneficjenta w trakcie tego zatrudnienia zaczyna pracę w kolejnym projekcie u innego beneficjenta, jest ona zobowiązana do prowadzenia ewidencji godzin i zadań od momentu podjęcia zatrudnienia w drugim projekcie, obejmującej obydwa projekty.

Zasady te odnieść należy także do podjęcia pracy u tego samego beneficjenta na innym stanowisku.

Dlatego też Pani jako nauczyciel zajęć dodatkowych powinna podlegać nie kierownikowi projektu (czyli sobie samej), a bezpośrednio beneficjentowi. Powinno to być zaznaczone w umowie-zleceniu, którą powinna Pani podpisać na realizację zadań dodatkowych. Jednocześnie musi Pani pamiętać, aby w ramach umowy-zlecenia nie przekroczyć określonej liczby godzin.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »