Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje prawne wobec księgowej

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-12-23

Mój problem polega na tym, że osoba pełniąca funkcję księgowej w godzinach pracy wykonuje pracę na rzecz innej firmy, po prostu prowadzi księgowość innej firmie, przynosząc do pracy dokumenty tej firmy. W jaki sposób można wyciągnąć konsekwencje prawne wobec księgowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że wykonywanie w godzinach pracy innych czynności, niezwiązanych z pracą stanowi naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. W takim przypadku, w zależności od stopnia powyższych naruszeń, pracodawca może zastosować karę porządkową upomnienia lub nagany, a jeżeli naruszenie miało charakter ciężki – rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

Zawierając stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się przestrzegać podstawowych obowiązków pracowniczych, do których zalicza się między innymi: wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, przestrzeganie regulaminu pracy oraz ustalonego w zakładzie pracy porządku.

Z przedstawionych obowiązków jasno wynika, że pracownik swój czas powinien wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem, czyli na wykonywanie zadań wyznaczonych przez pracodawcę. Wykonywanie w czasie pracy innych czynności może mieć miejsce jedynie za zgodą pracodawcy, w przeciwnym wypadku takie działanie stanowi przykład naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Takie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 czerwca 2007 r., I PK 5/07, OSNP 2008/15-16/212: „Pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na pracę wykonuje inne czynności. Jeżeli działanie takie nie jest sporadyczne może stanowić to ciężkie naruszenie tych obowiązków w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 K.p.”.

Za powyższe naruszenia obowiązków pracowniczych pracodawca może nałożyć na pracownika karę upomnienia lub nagany (art. 108 § 1 K.p.), a jeżeli naruszenie miało charakter ciężki – rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy w trybie art. 52 § 1 K.p. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że pracownik dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 K.p., gdy w istotny sposób i w ważnej sprawie narusza lub zagraża interesowi pracodawcy. Działanie pracownika musi ponadto charakteryzować wina umyślna lub rażące niedbalstwo, co oznacza, że pracownik, mając świadomość bezprawności swego postępowania, celowo do niego zmierza lub co najmniej na skutek ten się godzi.

Należy pamiętać, iż kary dyscyplinarne upomnienia i nagany pracodawca może nałożyć jedynie w ciągu dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i w ciągu trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Natomiast dopuszczalność rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 K.p. ograniczona jest miesięcznym terminem liczonym od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o ciężkim naruszeniu przez pracownika jego obowiązków.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Działalność gospodarcza a składki do ZUS

Mój mąż prowadzi działalność rolniczą. Czy może zgłosić prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i zatrudnić mnie do jej wykonywania lub do...

Urlop wychowawczy a nagroda jubileuszowa

Czy pracownica zatrudniona obecnie w starostwie powiatowym może żądać zaliczenia okresu odbywania urlopu wychowawczego do nagrody jubileuszowej? Urlop...

Ochrona ciężarnej kobiety

Mam umowę o pracę zawartą do 2026 roku. Niedawno okazało się, że jestem w ciąży. Chciałabym powiadomić o ciąży mojego pracodawcę, ale...

Przeniesienie nauczyciela do oddziału zerowego

Pracuję 30 lat w zawodzie nauczyciela. Zatrudniona jestem w zespole szkół jako nauczyciel nauczania zintegrowanego w wymiarze 18/18. W tym...

Zwolnienie sekretarki w przedszkolu za zmianę fryzury

Pracuję w przedszkolu na stanowisku sekretarki na umowę-zlecenie od kilku lat (umowę mam przedłużaną z roku na rok). Niedawno zmieniłam fryzurę...

Prawidłowe sumowanie czasu zwolnień lekarskich pracownika

Czy w moim przypadku pracodawca prawidłowo sumuje czas zwolnienia lekarskiego? Przedstawia się to następująco: L-4 od 2 października 2017 do 19 stycznia...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »