Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konieczność stawienia się w pracy podczas urlopu na żądanie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-07-09

Dziś dałem znać pracodawcy i bezpośredniemu przełożonemu o konieczności skorzystania z 3 dni urlopu na żądanie pod rząd. Wyrażono zgodę. Późnym popołudniem dostałem jednak e-mail od szefa, że mam się jutro stawić na rozmowę, mimo że uprzedzałem, że mam ważne sprawy do załatwienia w innym mieście. Co mam zrobić? Kontynuować urlop na żądanie, czy stawić się w pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ze zgodnie z art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”.

Z urlopu na żądanie – w chwili obecnej 4 dni – może skorzystać wyłącznie ten pracownik, któremu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego i który nie wykorzystał przysługujących mu za dany rok kalendarzowy dni urlopu na żądanie. Uprawnienie do urlopu na żądanie przysługuje w każdym roku kalendarzowym, powstaje wraz z nabyciem prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego i powstaje również w odniesieniu do pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy.

Urlop na żądanie nie stanowi urlopu dodatkowego, a tylko część urlopu wypoczynkowego w ramach wymiaru przysługującego pracownikowi na podstawie art. 154 Kodeku pracy, przez co znajdują do niego zastosowanie ogólne regulacje dotyczące urlopów wypoczynkowych, oczywiście poza wyjątkami wynikającymi wprost z właściwych przepisów Kodeksu, jak również z natury takiego uprawnienia.

Istota urlopu na żądanie polega przede wszystkim na tym, iż tryb jego udzielania jest nieco odmienny od ogólnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego. Urlop na żądanie nie jest objęty planem urlopów ani uzgodnieniami z pracodawcą. To pracownik decyduje, kiedy zamierza skorzystać z urlopu na żądanie, jak również o tym, czy zamierza skorzystać jednorazowo z całego urlopu na żądanie, czy też może tylko z jego części. Dodatkowo urlopu na żądanie nie dotyczy również zasada, że urlopu niewykorzystanego należy udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Pracownik zobowiązany jest zgłosić żądanie udzielenia takiego urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. W praktyce stosowania prawa pojawiły się wątpliwości interpretacyjne dotyczące użycia tego przepisu.

Sąd Najwyższy stwierdził, że wniosek o udzielenie urlopu na żądanie powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, jednak do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy przez pracownika według obowiązującego go rozkładu czasu pracy (por. wyrok SN z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt I PK 128/2006). Pracownik powinien zgłosić wniosek o udzielenie urlopu na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, ale przed rozpoczęciem swojego dnia pracy, tj. przed godziną, od której powinien pracować według obowiązującego go rozkładu czasu pracy.

W kodeksie pracy nie rozstrzygnięto kwestii odmowy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie. W tym zakresie, w nielicznych orzeczeniach, wypowiedział się jednak Sąd Najwyższy.

Odmowę udzielenia urlopu na żądanie należy odróżnić od sytuacji, w której pracodawca odwołuje pracownika z urlopu. Odmowa udzielenia urlopu co do zasady powinna mieć miejsce przed jego rozpoczęciem. Odwołanie z urlopu dotyczy sytuacji, w której pracownik zaczął korzystać już z urlopu.

W wyroku z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt I PK 128/06, Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż pracodawca w zasadzie powinien udzielić pracownikowi urlopu na żądanie oraz że brak jest podstaw dla zastosowania do tego urlopu przepisów dotyczących przesunięcia terminu urlopu na żądanie oraz odwołania z urlopu, gdyż sprzeciwia się temu charakter takiego urlopu. Jest to szczególny przywilej pracownika przyznany przez przepisy rangi ustawowej. W sytuacjach wyjątkowych należy jednak dopuścić możliwość nieuwzględnienia przez pracodawcę wniosku o udzielenie urlopu na żądanie z powołaniem się na nadużycie przez pracownika prawa podmiotowego. W wyroku tym Sąd Najwyższy zauważył też, że pracodawca wyjątkowo może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, jeżeli zachodziłaby sytuacja, której nie można byłoby pogodzić z zasadą dbałości o dobro i mienie pracodawcy.

Wobec powyższego należy zauważyć, że Pan dopełnił wszystkich formalności związanych z urlopem na żądanie. Pracodawca nie podał Panu żadnego wyjątkowego powodu, dla którego nie może Pan rozpocząć bądź kontynuować urlopu na żądanie. Wobec tego należy przyjąć, że ma Pan prawo kontynuować urlop na żądanie zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »